Munsmo vägar info

Jag har talat med ordförande för sundet vägen och syssloman för vägen som börjar vid gamla dammen och går ut till pumpstation. Båda sade att bilkörning på vägarna i jakt ärenden är tillåten, såvida att det inte körs när vägen är för mjuk, så att den går sönder. Man bör även parkera bilen så att den inte är i vägen för övrig trafik.

Stefan

Flygräkningen av älg är genomförd

Vecka 6 genomfördes flygräkningen av älg i på Malaxnejdens jaktvårdsförenings område. Resultatet i Solf hittades 11 älgar och totalt i nejden 168.

Från länken kan man själv gå in och se hur antalet var fördelat på de olika föreningarna i nejden.

http://malaxnejdensjvf.malax.fi/?action=logout&page=kartor

Solf – Sundom Smårovdjurs jakt

Det fanns mycket rävspår i markerna, vi hade två räv observationer.

Jakten gick i övrigt bra, på grund av den stora mängden nysnö låg antagligen de flesta smårovdjur och tryckte.

Ett stort tack till alla deltagare !

Vi ska försöka ordna smårovdjurs jakten igen i Februari till April.

Stefan

Vinterns triangelinventering

Eftersom väderleksförhållandena som utlovats till lördag 7.2 är ypperliga för ändamålet kommer föreningen att genomföra vinterns triangelinventering av vilt nämnda datum. De som kallats per sms bör vid force majeure skaffa ersättare och meddela om detta senast onsdag 4.2. Vi samlas vid Rimal-lagets grillkåta klo. 9.00 för genomgång. Föreningen bjuder på grillkorv åt inventerarna.

De som kallats förutom gruppledarna och dragaren är:

Alexis Hahn

Glenn Hannus

Ann-Charlotte Helgas

Timo Lieskoski

Tomi Långfors

Robert Nyback

Marcus Silander

Peter Vikman

 

Protokoll från årsmötet 29.1.2015

Solf jaktförening rf:s årsmöte 29.01.2015

Närvarande 29 medlemmar (bilaga 1)

§ 1. Mötets öppnande.

Ordförande David Westerlund öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna

 

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutfördhet.

Annons om mötet i Vasabladet 17.1.2015 samt 16.1.2015 på föreningens hemsida, varför mötet kan anses vara sammankallat enligt föreningens stadgar och beslutfört.

 

§ 3. Val av mötesfunktionärer:

Till ordförande valdes David Westerlund

Till sekreterare valdes Sem Timmerbacka

Till protokolljusterare valdes Björn Borg och Karl-Erik Skog

 

§ 4. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan presenterades och godkändes

 

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2014.

Verksamhetsberättelsen för året 2014 upplästes och godkändes

 

§ 6. Presentation av bokslutet.

Bokslutet presenterades för verksamhetsåret 2014 och godkändes.

 

§ 7. Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Mötet beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

 

§ 8. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå. Samt två verksamhetsgranskare och två suppleanter för inkommande verksamhetsår.

I tur att avgå är Sem Timmerbacka och Sebastian Burman. Sebastian Burman blev återvald. Sem Timmerbacka har bett om att få avgå, i stället för Sem valde mötet Susanna Westling.

Till verksamhetsgranskare valdes Joakim Östman och Sten Englund, suppleanter Leif-Erik Lindholm och Bengt Östman.

 

§ 9.Val av ordförande för följande verksamhetsår.

David Westerlund blev vald till ordförande för kommande verksamhetsår.

 

§10.Älgjaktledare till höstens älgjakt.

Till älgjaktledare valdes personer enligt jaktlagens förslag, dvs Rimal laget leds av Sebastian Burman och Västersolf laget av Staffan Majors.

 

§11. Föreningens representanter i Malaxnejdens jaktvårdsförening

Som föreningens representant i styrelsen fortsätter Karl-Gustaf Hietanen, suppleant David Westerlund och till representant i Nejdens skyttekommitté valdes Heimer Majors. Nejdens årsmöte hålls 2x.2.2015 kl 19.00 i Malax kommungård.

 

§ 12. Viltvårdssektion.

Följande ansvarspersoner till viltvårdssektionen valdes:

Skogsfågel Peter Forslund och Aleksis Hahn

Sjöfågel Charsten Granholm och Per Sjöberg

Klövvilt Jan Enegren och Harry Backman

Fältfågel Stefan Aarnio och Sem Timmerbacka

 

§ 13. Skyttesektion.

Till ansvarspersoner för skyttesektionen utsågs Nils Martin, Bo Hultholm och Staffan Majors.

 

§ 14. Hjortdjurslicenser

Mötet beslöt att föreningen söker om 18 st älg- (varav två på hyllan) och 3 st vitsvanshjortlicenser.

 

§ 15. Avgifter och arvoden.

Mötet beslöt om följande arvoden och avgifter.


Över 70 år (födda 1945 eller tidigare) blir ständiga medlemmar och medlemsavgiften är 0 € till föreningen och 10 € till Jägareförbundet.

Rese- och telefonersättning åt

Ordförande 300 €
Sekreterare 200 €
Kassör 150 €

Malaxnejdens skyttekommitte medlem 100 €

Representant i Malaxnejdens styrelse 150 €

Projektledare för nytt kartprogram 150 €

Medlemsavgift 20 + 10 €
Årskort 30 + 10 €
Säsongkort 40 €

Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar: Mårdhund, räv, grävling och mink 10 €
Kråkfågel 0,50 €


Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

 

§ 16. Medlemsärenden.

Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort. Mötet behandlade och godkände ansökningarna enligt separat lista (bilaga 2).

 

§ 17. Anhållan om jaktprov på föreningens marker

Svenska Österbottens stående fågelhundar r.f. ansöker om att få anordna vattenprov i juli 2015 samt distriktskamp mot Mellersta Österbotten i oktober-november 2015.

Malax grythundsklubb ansöker om att få ordna prov under jaktåret.

Båda ansökningarna beviljades.

 

§ 18. Rävavtal med Laihela.

Rävavtalet med Laihian Eränkävijät ry är undertecknat och i kraft.

 

§ 19. Kontaktperson för stora rovdjursobservationer och klövvilt

Som kontaktperson för stora rovdjur valdes Kristoffer Nyman. Som föreningens kontaktperson för skadat eller dött klövvilt valdes Björn Borg.

 

§ 20. Dagkortsförsäljare.

Som dagkortsförsäljare utsågs Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm. Alla dagkortförsäljare ska få anvisningar om dagkortförsäljningen.

5§ 21. Verksamhetsplan för år 2015

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015 lästes upp och fastställdes


§ 22. Viltvårdstävling.

Vinnaren i viltvårdstävlingen blev Kristoffer Nyman som med 2 rävar, 4 mårdhundar, 2 minkar och 2 kråkor och 3 skator kom upp i 58 poäng.

 

§ 23. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.

Älgjaktlagen utser ansvarspersonerna till skjutbanan. Mötet beslöt enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng)

§ 24. Soppdag.

Mötet beslöt att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, preliminärt datum är 29.3.2015 på UF lokalen. Mötet beslöt också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år.

Grupp: ledare, Staffan Majors och Sebastian Burman, medlemmar Nils Martin, Bo Hultholm, Mikael Kärkinen, Tomas Träskelin samt de unga medlemmarna i föreningen.

 

 

 

§ 25. Inventeringar

Vinterinventeringen ska utföras under perioden 15.1. – 15.3.2015. David Westerlund sammankallar.

Om lodjursinventeringen meddelas när det blir aktuellt. Kristoffer Nyman och Karl-Gustaf Hietanen fungerar som sammankallare.

 

§ 26. Jaktarrendeavtalen.

Jaktarrendeavtalen skall gås igenom, uppdateras och matas in i programmet. Sem Timmerbacka valdes som projektledare. Arbetsgrupper för de olika byarna tillsattes enligt följande:

 

Heimer Majors

Matts Linnsén

Sune Träskelin

Johan Sjöberg

Stefan Smedman

Håkan Back

Harry Lervik

 

§ 27. Val av representanter till Jägarförbundets årsmöte

Till föreningens representanter i Jägarförbundets Svenska Österbottens distrikts årsmöte 8.3.2015 på hotell Vallonia valdes:

Lars Kärkinen

David Westerlund

Karl-Gustaf Hietanen

 

§ 27. Övriga ärenden

Till ansvarspersoner för foderautomaterna utses

Munsmo: Leif Byholm, Stefan Smedman

Lockboet: Harry Backman,

Västerbacken: Björn Borg, David Westerlund

Söderfjärden: Göran Enholm

Kivne fågelautomater: Skogsfågelansvariga

 

Mötet beslöt anskaffa 1 st pulka/grupp för att transportera foder till automaterna med.

 

Nejden ska införskaffa en flyttbar skyttesimulator, föreningarna deltar med 2 €/förenngsmedlem. Nejdens årsmöte är 18.2.2015 i Malax.

 

Beslöts om gemensam smårovdjursjakt med Sundom jaktförening i området Munsmo/Näset. Samling söndag 1.2.2015 kl 9 vid Sportstugan, Stefan Smedman leder för Solfs del. Under samjakten kan man skjuta små rovdjur på grannföreningens område.

 

Informerades om vikten att anmäla observationer av stora rovdjur.

 

Byggande av grillkåta i Öiran, Stefan Smedman informerade om arbetsgrupper:

Grupp 1: Jan Ljungqvist, Leif Wester, Charsten Granholm, Andreas Högback, Per Sjöberg

Grupp 2: Robert Nyback, Leif Byholm, Johan Enegren, Janek Wolff, Håkan Back, Stefan Tuure

Grupp 3: Markku Söderholm, Patrik Stenbacka, Tomi Långfors, Tom Mäntysaari, Stefan Aarnio

 

Bidragsansökan är inlämnad till Sparbanksstiftelsen.

 

Jägarförbundet vill framhålla vikten av att alla är med, samt de ekonomiska fördelar som medlemskap innebär, bl.a. billigare försäkringar

 

Informerades om Jägarförbundets kursprogram, kurser kan eventuellt hållas på Sportstugan. Mötet beslöt att en kväll ska ordnas i Solf.

 

Föreningen köper havre av Stig Helgas, meddela

 

Krossat havre kan fås för inmatning av djur. Kontakta Stefan Smedman.

 

Munsmo samfällighet har åter påmint om betalningen av hamnplats för ekor i Munsmo hamn. Alla som har ekan där bör komma ihåg att betala.

 

Material (plaströr) som kan användas för utfordringsautomater, kontakta David Westerlund

 

Föreningens utfordringsplatser ska märkas ut på karta på hemsidan eftersom en område 150 meter runt automaterna är fredat. Göran Enholm ansvarar.

 

Mötet beslöt att jaktföreningen ska lägga in ett besvär om hamnvägens sträckning.

 

Anmälan om fällda rådjur till staten och förenngen stämmer inte. Styrelsen kan inte ta ansvaret för att medlemmarna inte anmäler sina fångster.

 

Informerades om att medlemsavgifterna ska betalas årligen, oberoende om man jagar eller inte.

 

 

 

 

§ 29.Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet 21:15

 

 

 

Solf den 29 februari 2015

 

 

 

 

 

David Westerlund Sem Timmerbacka

Ordförande Sekreterare

 

 

 

Björn Borg Karl-Erik Skog

Protokolljusterare Protokolljusterare

Bilaga 2

Medlems- och jakttillståndsansökningar, årsmöte 29.1. 2015

Mötet beviljar följande ansökningar

Förordade av styrelsen

Medlemsansökningar

Jesper Smeds

Ann-Charlotte Helgas

Leif Byholm

Robert Nyback

Årskort

Mathias Timmerbacka

Tom Mäntysaari

Patrik Stenbacka

Petri Mäkelä

Daniel Häggström

Christoffer Sten

Tomi Långfors

Glenn Hannus

Benny Rosendahl

Säsongkort

Alf Löflund

Efter styrelsemötet inkomna

 

 

Medlemskap

Jonathan Majors

Årskort

Jonas Skoglund

Otto Savola

Aleksis Hahn

Säsongkort

Kim Skåtar

 

 

 

 

 

Ändringar i jakttiderna för räv, grävling, rapphöna, orre och mufflonfår

Genom beslut av statsrådet har jakttiden för flera viltarter ändrats. Ändringen trädde i kraft den första november. För räv och grävling kortas jakttiden av medan jakttiden för rapphöna och mufflonfår blir längre. Toppjakt på orrtuppar i januari blir eventuellt tillåtet, men i vinter kommer den här jakten att vara förbjuden eftersom stammen är svag.

Enligt ändringen i jaktförordningen är jakttiden för räv 1.8-30.4 i landskapet Lappland. I övriga delar av landet är jakttiden för räv 1.8-14.4, dvs tiden är förkortad med ett par veckor.

Den nya jakttiden för grävling är 1.8-31.3.

Notera att sommarjakten 1.5-31.7 efter räv och grävling inte längre är tillåten i någon som helst form.

Ingen toppjakt på orrtuppar i januari 2015?

Den allmänna jakttiden för orre ändras för orrtupparnas del så, att toppjakt blir lovligt 1-20 januari i vissa regioner.

Januarijakt på orrtupp blir lovligt i Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Lappland utom i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki.

Eftersom orrstammen är svag blir det av allt att döma knappast någon toppjakt på orre i januari. Jord- och skogsbruksministeriet har befogenheter att begränsa eller förbjuda jakten och i skrivande stund bereds för orrtupparna ett beslut om begränsning av jakttiden i januari 2015.

Ändringen i jakttiderna öppnar dock för möjligheten att toppjakt i januari kan bli verklighet längre fram. Förutsättningen för att januarijakt efter orrtupp ska bli tillåtet är att triangelinventeringarna regionalt avkastar tillräckligt med information, och den här biten borde jägarna nu ta hand om.

Förlängd jakttid för rapphöna och mufflonfår

Jakten efter mufflonfår börjar den första augusti och förlängs i slutändan till den sista januari.

Ändringen har redan trätt i kraft. Tidigare var jakten tillåten till sista november.

Jakttiden för rapphöna kommer hädanefter att vara 1.9-31.10. Jakttiden förlängs alltså i början med nio dagar. I Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten kommer rapphönan att vara licensfri 1.9-31.10, men i övriga delar av landet kommer jakten fortsättningsvis att kräva licens av Finlands viltcentral