Älg- och hjort-jaktmöte 8.9 kl.19.00 vid sportstugan

Föreningen håller älg och hjort-jaktmöte 8.9 klockan 19.00 vid sportstugan.

Anmälan och licensfördelning till älg- och hjort-jakt. De som ej kan närvara bör anmäla deltagandet till sina respektive jaktlag på förhand för att underlätta licensfördelningen under mötets gång.

Jaktledare för i år:

Västersolf, Staffan Majors

Östersolf, Sebastian Burman

Hjortjakten: Björn Borg

Gåsjakt i Skadebekämpande syfte

Markägare har genom lantbrukssekreteraren begärt hjälp av jaktföreningen med att genom reglerad jakt på obärgad gröda på Söderfjärden, minska skördeskador orsakade av fåglar. Jakten inleds 20.8 kl 12.00, gäller enbart de skiften som upptagits i det skriftliga avtal som upprättats mellan markägare och jaktföreningen. Syftet med denna jakt är alltså att hjälpa utsatta odlare som begärt hjälp av föreningen, och är således en form av skyddsjakt.

Regler för jakten: Lockfåglar får ej utplaceras vid jakt på dessa områden och försiktighet bör iakttagas när man hämtar fällt byte. I övrigt skall jakten bedrivas i enlighet med jaktlagen.

Föreningen har tillsammans med berörda markägare upprättat ett skriftligt kontrakt samt kartmaterial över området. De som vill deltaga i jakten bör medföra kopia på kontraktet.

Berörda myndigheter har informerats om skyddsjakten.

De föreningsmedlemmar som önskar delta i jakten bör, för mera information samt karta, kontakta David 0469058136, Johan 0505631441 eller Stefan 0500503373659.

Sommarmötet

Söndag 9.10 hölls sommarmöte på Solf IK:s sportstuga. Mötet var välbesökt och 50 personer närvarade. Nedan följer föredragningslistan med korta kommentarer, under vissa paragraferna, om vad som beslöts. Det egentliga protokollet publiceras inom kort.

Solf jaktförening rf:s sommarmöte

Tid: 9.8.2015 kl. 19.00

Plats: Solf IK:s sportstuga

Föredragningslista:

1 § Mötets öppnande.

2 § Val av mötesordförande och sekreterare

3 § Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

4 § Val av protokolljusterare och rösträknare

 -Karl-Erik Lindholm och Leif-Erik Lindholm

5 § Godkännande av föredragningslistan

6 § Markägarregistret, kartprogrammet och arrendeavtalen

-sammankallare för de bynummervisa arbetsgrupperna utsågs. Grupperna sammankallar medlemmar, års- och säsong-kortsinnehavare och delar ut uppgifter åt dessa. Allas deltagande är av vikt för att vi skall kunna ro projektet i hamn.

7 § Jakttider och fredningar

-måndagar, tisdagar och onsdagar fredade på vattnet till och med 15.9. Därefter måndag och tisdag till och med 30.9. Sjöfågeljakten avslutas senast en timme efter solens nedgång.

-grågås och kanadagås lovliga, övriga gäss fredade.

-observera att skörden måste vara bärgad vid jakt.

-en tjädertupp samt två orrar per medlem och säsong.

-tjäder- och fasan-hönan är fredad.

-rådjur som tidigare ett djur (vuxen eller kid) per person och år. Rågeten är fredad. På mötet beslöts även att styrelsen kan ändra reglerna under den pågående säsongen, utgående från det då aktuella läget.

-150m runt föreningens foderautomater är fredat vid vakjakt.

-150m runt pumpstationen vid söderfjärden samt Munsmo Strömmen (mellan fjärdens och dammens pumpstationer)  är fredat

8 § Säsong- och årskorts ansökningar

-17 stycken års- och säsongs-kort beviljade av mötet. Dessa har delats ut per post samt personligen.

9 § Ansökan om provmarker

-inga änsökningar om provmarker hade inkommit till sommarmötet.

-mötet beslöt att styrelsen har befogenhet att godkänna eller förkasta ansökningar som kommer efter mötet.

10 § Aktuellt från nejden

-information från nejden om bland annat skyttesimulatorn, lodjursjakten samt hjortdjurslicenserna.

-tidpunkten för älg- och hjort-jaktledarmötet är fastslagen till 26.08.2015, kl. 18.00. Platsen är Korsholms kulturhus, d.v.s. den så kallade Rosetten.

11 § Rävavtal med Tölby Jaktklubb Och Sundom Jaktförening

-styrelsen fick fullmakt att upprätta likalydande smårovdjurs-avtal som vi upprättat med Laihia- och Malax-föreningarna.

12 § Förtjänstpokalen och Jägarförbundets Viltvårdspris

-föreningens förtjänstpokal tilldelades i år Björn Borg som uppskattning för hans arbete inom och för föreningen.

-nytt för i år är att Jägarförbundet delar ut ett viltvårdspris på föreningsnivå. Styrelsen beslöt att tilldela Harry Backman detta för hans insatser för viltvården.

13 § Vilttriangeln

-13 observationer i sommarens triangelinventering. De flesta av dessa gällde orrfåglar. Även björnspår kunde konstateras.

14 § Övriga ärenden

- till SRVA-kontaktperson utsågs Johan Sjöberg.

-Marcus Silander fungerar som sammankallare vid lodjursjakt. På mötet samlades namnen på de intresserade av denna jaktform in.