Sommarmöte 05 08 18

Tid: 5.8.2018 kl. 17.00

Plats: Solf IK:s sportstuga

Protokoll

1 § Mötet öppnades kl. 17:10

2 § Val av mötesordförande och sekreterare.
Till ordförande valdes David Westerlund och till sekreterare Susanna Vestling
Närvarande enligt bifogad lista

3 §Mötet konstaterades lagenligt sammankallat.

4 § Val av protokolljusterare och rösträknare.
Heimer Majors och Sem Timmerbacka valdes.

5 § Föredragningslistan godkändes

6§ Verksamhetsgranskningsberättelsen granskades och godkändes (bokslutet presenterat på årsmöte).

7§ Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Styrelsen föreslog ansvarsfrihet.

Mötesdeltagarna beviljade ansvarsfrihet.

8 § Ändringar i jaktlagen.
Meddelas vad dessa innebär för vår förening.
Från 10.8 grå- och kanadagås jaktbar på bärgad åkermark. Kajan blir lovlig från 1.8. Om markägare kontaktar före 10.8, så kan detta överenskommas.
Anmälningsskyldighet för t.ex. skedand, skärtand.
Förlängd jakttid på hjortdjur till 15.2.2019.

9 § Jakttider och fredningar liksom tidigare år.
- tjäderhönan fredad
- fasanhönan fredad
- 1 tjädertupp och 1orre/jägare/år.

- Rådjuren Bock, killing och smaldjur tillåtna.Kvot i föreningen på 20 djur i
- stället för en/jägare per år. Detta för att underlätta och stödja hundjakt. Styrelsen utöka kvoten om behov finns. Bytesanmälan till föreningens kontaktperson samt lagstadgad anmälan till
- vilcentralen. Ingen vårjakt på rådjursbock.

- ingen jakt på obärgad åker, i enlighet med jaktlagen.

- måndag, tisdag och onsdag fredade på Stadsfjärden 21.8-15.9. Under perioden 16.9 till 30.9 är måndag och tisdag fredade. Jakten bör avslutas senast en timme efter solnedgången.

- sjöfågeljakt förbjuden mellan pumpstationerna 150 meter på vardera sidorna om ån.

- alla premiärdagar endast för medlemmar och årskortsinnehavare, inga dagkort tillåtna oberoende jaktform.

- fredat 150m kring föreningens matplatser och viltåkrar som anlagts i föreningens regi. Älg och Vitsvanshjortjakt med hund undantaget.

- Ingen jakt med kulgevär på Söderfjärden, Grynnon öster om Munsmo strömmen samt Leirona. Kom ihåg att alltid beakta kulfång på övriga områden!

- Juldagen fredad

Styrelsen föreslog samma fredningar som föregående år. Sommarmötets deltagare gödkände förslaget och beslöt att följa föregående års principer och regler.

10 § Säsong- och årskorts ansökningar.

-Årskortsansökan:

Namn: Bor i Solf

Kjell Storback ja, 49 år
Tommy Pada nej
Rickard Krok Ja, 1 år
Alvar Matson ja
John Eklund nej, flyttar i höst (beviljas inte)
Christian Thesslund Ja, 25 år (beviljas inte)
Tony Thesslund Ja, 19 år (beviljas inte)
Hannes Rahja Ja, 2 år
Jan Anders Lindh ja, 6 år
Rasmus Nybjörk ja, 2år
Niklas Teir Ja, 7år
Emma Svenn ja, 8år
Jonas Rosenlöf ja, 3år (meddelat att han inte kunde närvara på mötet)
Petri Viitanen ja, 2 år
Amanda Holm ja (meddelat att hon inte kunde närvara på mötet)

De som inte deltog i mötet får uppskov men bör närvara på mötet. Nästa möjlighet under årsmötet.

-Säsongkort
Christian Kronholm nej, har arrendekontrakt

-Ab Sundström Oy, förfrågan om jakt på vattnet i Munsmo. Men inte 20.8.

Styrelsen föreslog att anhållan godkänns. Ett dagskort en lördag i september godkändes och beslöts under mötet.

11 § Ansökan om provmarker.
Inga ansökningar ännu inkommit.
Styrelsen föreslås ha beslutanderätt ifall ansökningar inkommer och mötets deltagare godkände detta.

12 § Aktuellt från nejden
Licenser har inkommit. Bland annan 7 vitsvanslicenser och 11 älglicenser och 5 hyllälgar. 55 % tjurar och 45 % kor. 50 % kalv.
Ny bana har införskaffats till skjutbanan. Denna bana innehåller en funktion med en motkommande björn. Skjutbanan i Tallmossen blir därför mera mångsidig.
Ökad ungdomsverksamhet önskas också. Detta krävs också för att kunna få ökade statsbidrag.
Solf vann älg- och hageltävling.

13 § Val av Jaktledare för Stora rovdjur, samt kontaktpersoner.
Styrelsens förslag Lodjur: Samuel Östman Övriga Kalle Hietanen
Kontaktperson för skadat och dödat klövvilt samt fällda rådjur: Leif Byholm
Styrelsens förslag godkändes.

14 § Förtjänstpokalen.

Styrelsen föreslår Susanna Vestling
15 § Vilttriangeln
En grupp skall utses och räkning genomföras snarast möjligt.
Sem Timmerbacka berättade att 12.8 är deadline men vädret verkar fortsätta vara varmt med någon regndag. Söndag 12.8 kl. 18:30 föreslås och 9 personer bör delta.
Frivilliga anmälde sig:
Niklas Teir
Andreas Bäck
Jan Anders Lindh
Emma Svenn
Oskar Holm
Petri Viitanen
Sem Timmerbacka
Sebastian Burman
Samling vid brandstation.

16 § Jaktkorten
Revisorerna hälsade att det finns en del obetalda jaktkort.
Styrelsen och bokföraren går igenom 2016, 2017 0ch 2018,
faktureringsprogram från Agrolink tas ibruk. Årsavgiften är 120 euro.
Mötesdeltagarna godkände förslaget. Fångstlistan kommer därför också att lämnas in digitalt.

17 § Aktivitetsdag för lågstadieskolan.
Styrelsen föreslog 7.9 ca 8:30-12 och detta godkänndes.
Arbetsgrupp utses (Lars Kärkinen, Kalle Lindholm, Heimer Majors, Gösta Sjöberg och Janne Ljungqvist). Som aktiviteter planeras presentation av jakthund, tillverkning av fågelholkar, skjutbaneövning och jaktens historia.

18§ Datum för älg och hjortjaktsmöte bestäms
Styrelsen föreslog 16.9.2018 och mötet godkände detta. Jaktlagen fick ansvar att sköta ”problemälgarna”.

19§ Kontorättigheterna ges såväl till bokföraren som kassören. Kassörens ges nätbanksrättigheter. Godkändes av mötesdeltagarna.

20 § Övriga ärenden.

- Klubbkväll med tävling mellan lagen beslöts arrangeras 13.9 kl. 18
- Bulvaner finns till utlåning för ungdomar om behov finns. Som stöd för nybörjare.
- Påminnelse om Omariista. Många har ännu inte tagit programmet ibruk ännu. De nya jägarna bör meddela jägarnummer och namn till Kalle Hietanen.
- Jägarexamen arrangeras i Solf 13.8 (Kalle Hietanen är examinator)
- En kurs skall marknadsföras via sociala medier för att kunna arrangeras i vinter.
- Valter Hovi utsågs till viceobservatör av storvilt.

21 § Mötet avslutades kl. 18:37

David Westerlund Susanna Vestling
Ordförande Sekreterare