Solf Jaktförening r.f årsmötes protokoll 21.02 2019

Protokoll

Solf jaktförening rf:s årsmöte 21.02.2019

Föredragningslista

§ 1. Mötet öppnandes kl 19:10

Närvarande:
Enligt bifogad lista

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
(annons i Vbl 14.02.2018, samt publicerats på hemsidan)
Beslut:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.
(Närvarolista bilaga 1, 33 närvarande)

§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut:
David Westerlund valdes till mötesordförande, Susanna Vestling till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut:
Mötet valde Heimer Majors och Leif-Erik Lindholm till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2018.
Beslut:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes under mötet.

§ 6. Presentation av bokslutet för verksamhetsåret 2018.

Beslut:
Gås igenom under sommarmötet, eftersom bokslut inte kunnat genomföras och revisorerna inte godkände bokslutet.

§7. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut: Flyttades fram och görs under sommarmötet, efter att bokslutet genomförts och presenterats.

§ 8. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå.

Håkan Back och David Westerlund är i tur att avgå. Styrelsen föreslår Christoffer Nyman istället för Håkan Back samt återval av David Westerlund.
Beslut:
Återval av David Westerlund samt Christoffer Nyman istället för Håkan Back.

§ 9. Val av ordförande för följande verksamhetsår 2019.
Styrelsens förslag: David Westerlund
Beslut:
David Westerlund återvaldes.

§ 10. Val av två verksamhetsgranskare för följande verksamhetsår, samt två suppleanter.
Styrelsens förslag: Tomas Träskelin och Leif-Erik Lindholm
Suppleanter: Bengt Östman och Leif-Erik Lindholm (återval)
Beslut:
Mötet valde Sem Timmerbacka och Bo-Erik Burman till ordinarie och Leif-Erik Lindholm samt Tomas Träskelin till suppleanter.

§ 11. Verksamhetsplan för år 2019
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019 lästes igenom av ordförande. Justerades lite med förtydliganden.
Beslut:
Verksamhetsplanen för 2019 godkändes.

§12. Älgjaktledare och hjortjaktledare till höstens älgjakt.
Styrelsens förslag: Älgjaktledare: Staffan Majors, Västersolf. Sebastian Burman, Rimal. Hjortjaktledare: Leif Wester.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde de föreslagna.

§13. Föreningens representanter i Jägarförbundet och Malaxnejdens jaktvårdsförening.
Styrelsens förslag:
Som representant till jägarförbundets årsmöte föreslås Lars Kärkinen och som representant till Malaxnejdens styrelse Karl-Gustaf Hietanen.
Malaxnejden
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna Lars Kärkinen som representant till jägarförbundets årsmöte, samt att Karl-Gustaf Hietanen som representant från Solf jaktförening väljs till Malaxnejdens styrelse.

§ 14. Viltvårdssektion.
Styrelsens förslag: ansvarspersoner till viltvårdssektionen:
Skogsfågel Peter Forslund och Aleksis Hahn
Sjöfågel Carsten Granholm och Per Sjöberg
Klövvilt Jan Enegren och Leif Byholm
Fältfågel Sem Timmerbacka och Hannes Rahja.

Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 15. Skyttesektion.
Styrelsens förslag: Janne Ljungqvist, Glenn Hannus och Staffan Majors.
Eftersom det under mötet informerades om att Glenn inte har möjlighet att ställa upp föreslogs under mötet Bo-Erik Burman. Ordförande föreslog även att älgjaktlagen skulle sammankalla lagen till varsin testkväll i skyttesimulatorn.
Beslut:
Mötet valde Janne Ljungqvist, Staffan Majors och Bo-Erik Burman.

§ 16. Hjortdjurslicenser
Styrelsens förslag 16 älg- och 7 vitsvanshjortslicenser. Under årsmötet framkom även en önskan om att utöka vitsvanshjortlicenserna till 8 och älglicenserna till 17.

Beslut:
Mötet beslöt att ansöka om 17 älglicenser och 8 vitsvanshjortslicenser.

§ 17. Avgifter och Kostnadsersättningar.
Styrelsen föreslår Kostnadsersättningar och avgifter enligt följande.
Över 70 år (födda 1949 eller tidigare) blir ständiga medlemmar och medlemsavgiften blir 12 € (Till jägarförbundet, för att ej belasta föreningens ekonomi.)
Rese-och telefonersättning åt ordf. Enligt verifikat €
sekr. Enligt Verifikat €
kassör. Enligt verifikat €
Malaxnejdens skyttekomitte medl. Enligt nejdens taxa
Representant i Malaxnejdens styrelse Enligt verifikat €
Projektledare för kartprogram Enligt verifikat €

De som mottar ersättningar uppgör ”dagbok” för sina kostnader

Medl.avgift
40€

Årskort 50 €
Säsongkort 50 €
Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar: Mårdhund, mård, räv, grävling och mink 10 €
Kråka 0,50 €

Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

Beslut:
Enligt styrelsemötets förslag. Övriga avgifter beslutades enligt styrelsens förslag.

§ 18. Medlemsärenden.
Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort. Enligt lista:
Medlemsskap:
Erik Buss
född i solf

Jens Wester (meddelade att han inte kunde delta i årsmötet)
född i solf

Tommy Bergström
10 år

Benjamin Snåfs
född i solf

Heidi Troberg
10 år

Årskort:
Emma Svenn
9år

Rasmus Nybjörk
1 år

Katja Majaniemi
9 år

Andreas Bäck
4 år

Petri Mäkelä (hade meddelat att han inte kunde delta i årsmötet)
6 år

Mats Wester
Flyttade till Solf i höstas

Christoffer Finne
4år

Glenn Hannus (hade meddelat att han inte kunde delta i årsmötet)
4 år

Rikard Krook

Niklas Teir

Hans Nygård

Christoffer Sten

Säsongkort:
Alf Lövlund
haft förr

Kim SKåtar
haft förr.

§ 19. Anhållan om jaktprov på föreningens marker
Kvarkens Retrivers MEJÄ kommite/Mathias West söker om tre stycken kvällsprov med fyra hundarprovrutor
Styrelsen förordar tre prov.

Listor och ansökningar bifogade.

Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag.

§ 20. Kontaktpersoner för stora rovdjursobservationer
Som kontaktperson för stora rovdjur föreslås Valter Hovi
SRVA kontaktpersoner.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde Valter Hovi. Kristoffer Nyman som reserv. Johan Sjöberg återvaldes som SRVA kontaktperson.

§ 21. Dagkortsförsäljare.
Som dagkortsförsäljare föreslås Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 22. Viltåkrar
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med viltåkrarna enligt samma mönster som föregående år.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde Johan Sjöberg som huvudansvarig och kontaktperson.

§ 23.Viltvårdstävling.
Vinnaren i viltvårstävlingen utses på årsmötet.
Anton Svenns vann årets viltvårdstävling och premieras.

§ 24. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.
Älgjaktlagen utser ansvarspersonerna till skjutbanan. (Mikael Kärkinen och Tomas Träskelin) Styrelsen föreslår enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng).
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd.

§ 25. Soppdag.
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, datum och plats bestäms på årsmötet. Styrelsen förslår också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år.
Beslut:
Mötet beslöt att soppdagen hålls 7.4 eller 14.4 i mån av möjlighet. Mötet ger styrelsen i uppdrag att besluta om eventuellt alternativt datum.
Mötet utsåg funktionärer på soppdagen. Dessa är i år:
3 st/älgjaktlag
3 nya medlemmar (Rosenlöf Jonas anmälde sig frivillig. Även Jens Wester, Rikard Krook och Katja Majaniemi.)

Leif Wester leder arbetet. Göran Enholm kokar soppan. De som inte har möjlighet skaffar ersättare.

§ 26. Inventeringar.
Vinterinventeringen utförs i mars.
Beslut:
Mötet beslöt att inventeringen skall fullföljas i mån av möjlighet under mars månad.
Följande personer fungerade som inventerare vinter-triangeln 2019:
Heidi Troberg, Katja Majaniemi, Andreas Bäck. Mats Wester och Benjamin Snåfs samt Rasmus Nybjörk och Eric Buss.
Ansvarspersoner: Sem Timmerbacka.

§ 27. Motioner från nejden

- Ansökan om att tidigarelägga älgjakt i skärgård
- Förvaltning av varg
- Sälkontrakt

Beslut: Mötet anser sig vara positiva till motionerna och omfattar dem.

§ 28. Övriga ärenden

- Klubbkvällar publiceras på nejdens hemsida
- Skytteprogrammet publiceras också på nejdens hemsida
- Luftgevärsskytte på onsdagar. Ett lättare gevär köps in med tanke på övningsskytte för ungdomar. Janne Ljungqvist tar ansvar för detta.
- Skjutsimulatorn, lista finns på hemsidan.
- Malaxnejdens jaktvårdsförenings årsmöte 24.2 på kommungården i Malax, alla kan delta.
- Hur bör jaktföreningen göra med skogsmarksägare som inte arrenderar ut sin mark till föreningen men dock jaga inom föreningen samt sedan arrendar ut privat. Ärendet tas upp på sommarmötet som en separat paragraf.
- Kristoffer Nyman deltar 12.3 i LUKES informationsmöte vid YA:s enhet i Gamla Vasa.
- Fångstlistorna bör gås igenom.
- Fler bör ta ibruk Omariista.
- Föreningen kommer att anlita en bokföringsbyrå i Solf (Jaoste)

§ 29. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 21:00

David Westerlund Susanna Vestling
Ordförande Sekreterare

Protokolljusterare:

Heimer Majors Leif