Nybörjar o ungdomskvällar vid tallmossen

Petalax Skytteförening och
Malaxnejdens jaktvårdsförening
ordnar i år tre kvällar vid skjutbanan
riktad till ungdomar, nybörjare och
kvinnor som är intresserade av att
lära sig mer om och pröva på skytte
med både hagel- och kulgevär.
Under kvällarna finns instruktörer på plats
som förevisar säkerhet vid hantering av
vapen och instruerar de som vill pröva
på skytte. För de som endast vill pröva på
skytte kostar det ingenting, vill man skjuta
hela serier kostar det 5€/serie.
Endast kontant betalning!
12.6 UNGDOMS- & NYBÖRJARKVÄLL
KL. 18 – 21
26.6 DAMKVÄLL
KL. 18 – 21
10.7 UNGDOMS- & NYBÖRJARKVÄLL
KL. 18 – 21
VÄLKOMMEN
Tallmossavägen 65
66260 Petalax Adress
Ahlbäck Jenni
050 344 2218
Info Med stöd av
Aktiastiftelsen i Malax, Sparbanksstiftelsen i Petalax, Aktiastiftelsen i Solf-Sundom
MED!

Rödmyllekok

Det blir rödmylla kokning på måndag 20 maj kl 1700 bakom STG ,Onsdag 22 maj Tappar vi upp rödmyllan
intresserade anmäler sig till greger.snickars@netikka.fi senast söndag 19,5
det bjuds på kaffe/te och smörgås
Med vänlig hälsning Sanna

Föreningens Stadgar

Stadgar För Solf Jaktförening r.f Mars 2005.
§l.Föreningens namn är Solf Jaktförening och dess hemort Korsholms kommun.
§2.Föreningens ändamål är att på sina jaktmarker bereda sina medlemmar
möjlighet att idka ändamålsenlig jakt och viltvård samt sådant naturskydd och
sådan skyttesport som är förutsättning för denna verksamhet.
§3.Föreningen strävar till att förverkliga sina syftemål genom att:
1. Anskaffa jakträtten på ett jakt- och viltvårdsområde, vars storlek står i
lämpligt förhållande till föreningens medlemsantal samt for detta område
upprätta och ikrafthålla lagenliga jaktkontrakt.
2. Befrämja och övervaka att jaktlagens bestämmelser och goda jägarseder
iakttages på jaktområdet.
3. Beskatta viltbeståndet i enlighet med dess bärkraft vid varje särskild
tidpunkt.
4. För viltstammarnas förkovring förbättra viltets miljö, bedriva vinterutfodring,
minska beståndet av för villebrådet skadliga djurarter, vid behov företaga
inplantering av vilt samt bedriva sådant naturskydd, som är en förutsättning
för förnuftig jakt och viltvård.
5. Bland föreningsmedlemmarna,jordägare och annan allmänhet samt bland
ungdom bedriva skolnings- och upplysningsverksamhet i viltvård och
jaktkultur.
6. Befrämja bruket av rasrena jakthundar, deras dressyr och förädling.
7. Bland sina medlemmar utveckla färdigheten att använda jaktvapen samt
ordna i detta avseende övnings- märkes- och tävlingsskjutningar i jakt- och
sportskytte, för vilket ändamål föreningen med vederbörligt tillstånd kan
anlägga och inneha skjutbana.
§4.Til1 medlem i föreningen kan antas välfrejdade, av jakt och viltvård
intresserade och inom jaktområdet födda och stadigvarande bosatta personer.
Till medlem kan även antas person som stadigvarande bott inom jaktområdet i
l0 ar. Medlemsansökan skall göras skriftligen till årsmötet, varvid2/3 av de
närvarande medlemmarna bör godkänna invalet. Medlem är skyldig att vid jakt
och i verksamhet inom föreningen iakttaga föreningens stadgar och beslut samt
god jägarsed. Medlem är vid inträde i föreningen skyldig att erlägga
inskrivningsavgift samt årligen före utgången av februari månad medlemsavgift.
Storleken av dessa avgifter fastställes årligen av årsmötet. Medlem:är skyldig att
föra förteckning över allt villebråd han nedlagt, varom han årligen, eller vid -
behov oftare, skall avgiva rapport till föreningens styrelse. Medlem är även
skyldig att till styrelsen meddela om andra iakttagelser av betydelse för
föreningens verksamhet. Erhållna medlemsrättigheter bevaras.
§5. Medlem, som bryter mot jaktlagens bestämmelser, dessa
stadgar, av föreningen godkänna regler eller fattade beslut eller som
inte inom utsatt tid erlagt sin medlemsavgift, kan av föreningsmöte
förklaras förlustigt sitt medlemskap, varvid minst 2/3 av de
närvarande medlemmarna bör rosta for uteslutning. På samma sätt
kan en medlem, som brutit mot god jägarsed, uteslutas ur
föreningen.
§6. Föreningen representeras och dess angelägenheter handhas av en
av årsmötet för innevarande verksamhetsår utsedd styrelse, som
består av en ordförande och sju ledarmöten. Styrelsen utser inom sig
viceordföranden, sekreterare och skattmästare. Styrelsen är beslutför
då ordföranden eller viceordföranden och minst fina andra ledamöter
är närvarande och besluten sker med enkel röstövervikt. Vid lika
röstetal avgör ordförandens rost. Styrelsen bör senast tio dagar före
årsmötet överlämna räkenskaperna till revisorerna, som skall
återställa dem jämte sitt utlåtande till styrelsen senast två dagar före
årsmötet. Föreningens namn tecknas av ordföranden eller
viceordföranden.
§7. Föreningens räkenskap- och verksamhetsår börjar den 1 januari
och slutar den sista december. Föreningens ordinarie möten är
årsmötet och sommarmötet. Kallelse till föreningsmöte sker
styrelsens försorg genom annons I en på orten spridd tidning senast
en vecka före mötet.
§8. Årsmötet hålls inom januari månad, varvid behandlas följande
ärenden:
1. val av ordförande och sekreterare för mötet,
2. konstaterande av mötets behörighet;
3. val av två protokolljusterare;
4. förelägges styrelsens verksamhetsberättelse {för det gångna
verksamhetsåret;
5. förelägges bokslutet för det gångna verksamhetsåret samt
revisorernas berättelse ;
6. beslutes om bokslutets fastställande och ansvarsfrihet for
styrelsen,
7 . val av ordförande och sju ledarmöten i styrelsen samt av två
revisorer och två suppleanter för dem,
8. fastställes verksamhets- och viltvårdsprogram för verksamhetsåret;
9. fastställes verksamhetsårets budget samt inskrivnings- och
medlemsavgiftens storlek;
l0.val av nödiga sektioner och utskott;
11.handlägges medlemsansökningar i enlighet med §4;
12.behandlas övriga av styrelsen eller av enskild medlem senast tre
veckor före årsmötet och i möteskallelsen angivna ärenden;
13. beslutes om framställningar till jaktvårdsföreningen;
l4.behandlas övriga ärenden, som inte angivits i kallelsen och varom
beslut inte kan fattas;
§9. sommarmötet hålles inom augusti månad och därvid beslutes om
medlemmars och deras gästers rätt att jaga på föreningens marker
under inkommande jaktsäsong ävensom om de frednings- och
skyddsåtgärder, som skall vidtagas på föreningens marker. Vid
sommarmötet kan även behandlas och beslutas om andra i
möteskallelsen angivna ärenden.
§10. Föreningen, som samverkar med jaktvårdsföreningen, skall till
jaktvårdsföreningen lämna av densamma inbegärda uppgifter i vilket
avseende föreningen skall föra förteckningen över nedlagt villebråd
samt i verksamhetsberättelsen angivna utfört viltvårdsarbete och
annan verksamhet av betydelse.
§11. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar något
föreningen närstående ändamål på orten i enighet med det sista
föreningsmötets beslut.
TILLÄGG TILL STADGARNA
Föreningen beslutade, att vid beviljande av jakträtt till utom
föreningen stående personer skall följande normer iaktagas:
Årskort kan av föreningsmöte beviljas inom jaktområdet född eller
stadigvarande bosatt person, som inte antagits till medlem.årskort
berättigar dess innehavare att idka all jakt. årskortsinnehavare har rätt
att lösa 5 dagkort/år.
Säsongkort kan av föreningsmöte beviljas utom jaktområdet född
eller bosatt person, som därtill gjort sig förtjänt. säsongkort
berättigar dess innehavare att idka jakt på småvilt.
Dagkort kan beviljas person på de villkor, som för varje jaktsäsong
fastställes av sommarmötet.
Undantag från dessa normer kan av föreningsmöte göras endast på
synnerligen vägande skäl. Ansökan om års- och säsongkort skall for
varje jaktsäsong göras skriftligt till föreningsmöte.