Sommarmöte 1,8 2019 protololl

Plats: Solf IK:s sportstuga
1 § Mötet öppnades kl. 18.04
Protokoll 5/2019
Solf jaktförening rf:s sommarmöte
Tid: 1.8.2019 kl. 18.00
2 § Val av mötesordförande och sekreterare.
-Till mötesordförande valdes David Westerlund -Till mötessekreterare valdes Sebastian Burman
Närvarande enligt bifogad lista.
3 § Mötet konstaterades lagenligt sammankallat.
4 § Val av protokolljusterare och rösträknare. -Leif-Erik Lindholm och Harry Backman
5 § Föredragningslistan godkändes
6§ Verksamhetsgranskningsberättelsen granskad och föreslås godkännas samt
bokslutet presenterat. -Godkändes av mötet.
7§ Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Styrelsen begär
ansvarsfrihet på sommarmötet 1.8.2019. -Detta beviljades av mötet.
8 § Ändringar i jaktlagen.
Varje medlem är skyldig att själva ta reda på uppdateringar eller ändringar i jaktlagen. Föreningen informerar om begränsningar inom föreningen. -Upplystes om vilka djur hör till den nya bytesanmälan.
9 § Jakttider och fredningar liksom tidigare år.
o tjäderhönan fredad o fasanhönan fredad o 1 tjädertupp och 1orre/jägare/år.
o Rådjuren Bock, killing och smaldjur tillåtna. Kvot i föreningen på 1
djur per jägare per år på pass. Samt vid hundjakt fritt antal. Styrelsen har befogenhet att avbryta jakten när antalet blir för högt. Detta för att underlätta och stödja hundjakt.
Bytesanmälan till föreningens kontaktperson (Leif Byholm) samt lagstadgad anmälan till viltcentralen. Observera att bytesanmälan görs på Omariista även för vissa sjöfåglar. Ingen vårjakt på rådjursbock.
o ingen jakt på obärgad åker, i enlighet med jaktlagen.
o måndag, tisdag och onsdag fredade på Stadsfjärden 21.8-15.9. Under
perioden 16.9 till 30.9 är måndag och tisdag fredade. Jakten bör avslutas senast en timme efter solnedgången.
o sjöfågeljakt förbjuden mellan pumpstationerna 150 meter på vardera
sidorna om ån.
o Inga dagkort säljs för premiärdagarna 10.8 och 20.8.
o fredat 150 m kring föreningens matplatser och viltåkrar som anlagts i
föreningens regi. Älg-, rådjur- och Vitsvanshjortjakt med hund undantaget. Smårovdjursjakt dock tillåten.
o Ingen jakt med kulgevär på Söderfjärden, Grynnon öster om Munsmo
strömmen samt Leirona. Kom ihåg att alltid beakta kulfång på övriga områden! o Juldagen fredad o Villaavslutningen ej fredad mera (tillades på mötet).
10 § Säsong- och årskorts ansökningar.
-Årskortsansökan: (inkomna till styrelsemötet 28.7.2019)
Namn: Bor i Solf
Simon Manselin ja, nyinflyttad Kjell Storback ja, 50 år Hannes Rahja Ja, 3 år Jan Anders Lindh ja, 7 år Jonas Rosenlöf ja, 5 år Gustav Lind ja, 3 år
Säsongkort Christian Kronholm ja har arrendekontrakt
Inkomna till sommarmötet: -Årskort:
Amanda Holm Petri Viitanen Kaj Lundfors Kim Dahl Tommy Pada Allvar Mattson Robin Väglund
-Säsongkort Magnus Forth
Styrelsen föreslår att anhållan godkänns. -Alla anhållna års- och säsongkort godkändes av mötet.
11 § Ansökan om provmarker.
Styrelsen föreslås ha beslutanderätt ifall ansökningar inkommer. -Godkändes av mötet
12 § Aktuellt från nejden
Licenser har inkommit. Bland annan 8 vitsvanslicenser och 18 älglicenser, varav 30 % som hyllälgar. Älglicenserna innebär för Solf 7 tjurar 5 kor och 12 kalvar, av detta läggs 30 % på egen licenshylla. Solfs fördelning procentuellt: 58 % tjurar, 42 % kor och 50 % kalvar)
Ökad ungdomsverksamhet önskas också. Dålig uppslutning på tävlingarna gjorde att Solf inte kunde delta med fullt lag i älg- och hageltävlingen
13 § Val av kontaktpersoner samt Jaktledare för Stora rovdjur Styrelsens förslag för rovdjur: Kristoffer Nyman Kontaktperson för skadat och dödat klövvilt samt fällda rådjur: Leif Byholm
14 § Förtjänstpokalen
Styrelsen beslöt förära Göran Enholm förtjänstpokalen för år 2019 och denna överlämnades under sommarmötet.
15 § Vilttriangeln
Grupp skall utses, räknas snarast möjligt. -Redan räknad före mötet (räknad 30.7.), deltagare i räkningen informerade om dåligt skogsfågelresultat.
16 § Aktivitetsdag för lågstadieskolan.
Leif Wester är ansvarsperson. Arbetsgrupp utses. -Göran Enholm -Heimer Majors (holksvarven) -Gösta Sjöberg (hundjaktsinformation) -Kalle Lindholm (korvgrillning) -Janne Ljungqvist (luftgevärsskytte) -Kjell Friberg + några från Tölby jaktförening.
Även årskurs 6 från Tölby-Vikby lågstadieskola deltar
17§ Datum för älg- och hjortjaktsmöte bestäms. Föreslås hållas första veckan i
september. – Mötet beslöt hålla mötet 8.9.-19 kl 18.00 Anmälan till Älg- och hjortjakten
- Älgjaktledarinfomöte 27.8.-19 kl 19.00 på YA Gamla Vasa
18 § Fullmakt till jägarförbundets medlemsmöte
-Lars Kärkinen utsedd av mötet. Han har föreningens hela röstantal till sitt förfogande.
19 § Övriga ärenden.
- Klubbkväll med tävling mellan lagen 29.8 kl 18. Hjortjägarna deltar med
eget lag
- Påminnelse om Omariista
- Info från nejden. Vargrevirssamarbetsgrupp utses inom nejden.
- Arrendekontraktet för Pane grillkåta, uppgjort för ytterligare 25 år.
fr.o.m. 30.7.2019, med nya ägarna av skogsskiftet.
- Alla som vill ha medlemskort via epost meddelar Göran Enholm, eller via
föreningens epost. Görs skriftligen.
- 7.8.-19 Kombitävling mellan jaktföreningarna (Älg- och hagelbanan)
- Små rovdjursjakt
Inbjuden jägare med hund deltar utan vapen om dagkort saknas. Vid grytjakt eller jakt med spårhund, t.ex. när ett skadat rådjur söks, hundföraren utan vapen och en (alt. flera) föreningsmedlemmar deltar som passkarlar.
Dagkortsförsäljare meddelas alltid även om inbjudna jägare kommer utan dagkort (=utan vapen). Föreningsmedlem(ar) ska alltid delta när inbjudna jägare deltar med eller utan dagkort på Solf jaktförenings jaktområde.
detta kan uppfattas av utomstående, icke-jägare.
- Tillsägelse om jaktetikförseelse till föreningsmedlem, fredningslagen togs
opp, förklarades och diskuterades, d.v.s. bl.a. vad som gäller vid uppsökande av vilt för träning, med användande och avstånd från bil under fredningstid.
- Lars Kärkinen informerade om nya vargförvaltningsplanen.
- Påminnelse om att hämta in och skaffa underskrifter på de arrendeavtal
som ännu saknas.
20 § Mötet avslutades kl. 19:26