Begränsningar för jakt efter skogshönsfåglar

Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt jakttiderna för tjäder, orre, järpe och dalripa för jaktsäsongen 2016 – 2017. Jakttiden är begränsad eftersom sommarens vilttriangelräkning visar att populationerna av skogshönsfåglar har försvagats. Med begränsningarna vill man se till att jakten är hållbar.

Jakt efter tjäder

  • Tjäder är fredad i landskapen Egentliga Finland och Nyland med undantag för Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Pukkila kommuner.
  • Tjäder får jagas 10.9 – 10.10 i landskapen Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland och Satakunta, i landskapet Södra Österbotten med undantag för Alajärvi, Alavus, Kuortane, Soini och Etseri kommuner, i landskapet Mellersta Finland med undantag för Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kivijärvi, Kyyjärvi, Multia och Saarijärvi kommuner, i Posio och Ranua kommuner i landskapet Lappland, i landskapet Norra Österbotten med undantag för Pudasjärvi och Taivalkoski kommuner samt i Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Pukkila kommuner i landskapet Nyland.
  • I de övriga delarna av landet är jakttiden 10.9 – 31.10.

Jakt efter orre

  • Orre får jagas 10.9 – 10.10  i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Lappland, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Satakunta.
  • I de övriga delarna av landet är jakttiden 10.9 – 31.10. I januari är vinterjakt efter orrtupp förbjuden i hela landet.

Jakt efter järpe

  • Järpe är fredad i landskapet Lappland. Järpe får jagas 10.9 – 10.10 i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra Savolax.
  • I de övriga delarna av landet är jakttiden 10.9 – 31.10.

Jakt efter dalripa

  • Dalripa får jagas 10.9 – 10.10 i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner i landskapet Lappland.
  • I andra delar av landet är dalripa fredad.

OBS! Användning av bulvaner på åkermark

Markägare har observerat kvarlämnade vättar på vallåkern nära kalkonhuset på grynntået. Ägarna till vettarna hade lämnat vettarna utplacerade på åkern och lämnat platsen. Detta orsakade att gäss ostörda lockades att gå ner på åkern och vandrade in i de omkringliggande sädesfälten. Markägaren plockade ihop vettarna och lade dem i ett närbeläget dike för att dessa inte skulle dra till sig mera gäss. Någon, troligtvis ägaren har senare hämtat vettarna från diket.

Styrelsen vill påminna att vi redan tidigare kommit överens om att INGEN skall lämna ut lockfåglar på åkermark när man avlägsna sig. Sådant förfarande förorsakar ovannämnda olägenheter och det har dessutom på tidigare möten påtalats att det är ojuste mot jaktkamraterna att ta en plats i besittning på detta sätt.

Den eller de som lämnat kvar vettarna vid grynntået bör ta kontakt med Ordförande eller Viceordförande!

(kontaktuppgifter finns på hemsidan)

Hamnavgift för ekor och båtar i Munsmo Hamn

De som har sina ekor eller båtar i Munsmo hamn och använder området för att sätta ut och ta upp sina farkoster skall erlägga hamnavgift för dessa. Enligt mötesbeslut (Sommarmötet 2016 §10) skall till Solf Jaktförening rf hörande jägare förse sina farkoster med innehavarens namn.

Hamnavgiften är 20€ och betalas till Munsmo samfälligheters konto : FI2549702040702767. Märk betalningen med hamnavgift och ert namn.

Kontaktpersoner för hamnområdet är:

Stig Hellman: 0505453917

Stig Smedman: 0505052909

Mötesprotokoll sommarmötet 2016

Protokoll fört vid Solf jaktförening rf:s sommarmöte, närvarande 48 st

Tid: 10.8.2016  kl. 19.00 – 20.10

 

Plats: Solf IK’s sportstuga.

1 §. Mötets öppnande.

Ordförande David Westerlund öppnade mötet och önskade alla hjärtligt välkomna.

2 §. Mötets laglighet och beslutförhet.

Konstaterades att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört. Annons i Vasabladet söndag 3.8.2016 samt på föreningens hemsida 2.8.2016. Deltagarlista som bilaga 1, xx personer.

 

3 §. Val av mötesordförande och sekreterare.

David Westerlund valdes till mötesordförande och Sem Timmerbacka till sekreterare. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Gösta Sjöberg och Karl-Erik Lindholm.

 

4 §. Föredragningslistan godkändes enhälligt.

 

5 §. Infodag för lågstadieelever 9.9.2016

     Tid ca 9 -11.30. Demonstration av fångstfällor uppstoppade djur. Holksvarv.

      Luftgevärsskytte. Berättande om olika jaktformer.

      Leif Wester, Karl-Erik Lindholm, Glenn Hannus, Janne Ljungqvist,

      Sebastian Burman, Gösta Sjöberg. Förberedelse torsdag 8.9 kl 19.

 

6 §. Jakttider och fredningar

    Styrelsens förslag till fredningar och begränsningar godkändes utan ändringar

   - begränsning av antal fällda skogsfåglar, 1 tjäder och 2 orrar per medlem.

   - måndag, tisdag och onsdag fredade på Stadsfjärden 20.8-15.9. Under perioden 16.9 till 30.9 är måndag och tisdag fredade. Jakten bör avslutas senast en timme efter solnedgången. Ingen jakt med kulgevär på sjöfågel på Öiran (stadsfjärden) eller Söderfjärden och Lerorna

   - juldagen är fredad

   - jakt på sjöfågel på odlingsmark enligt statens jakttider (obs skörden bör vara bärgad)

- duvjakt enligt statens jakttider (observera att skörden bör vara bärgad)

   - fasan- och tjäderhöna fredade

   - ett rådjur/medlem och årskortsinnehavare. Rågeten är fredad. Kom ihåg fångstanmälan

   - alla premiärdagar för ifv villebråd endast för medlemmar och årskortsinnehavare, inga dagkort tillåtna oberoende jaktform.

- sjöfågeljakt förbjuden mellan pumpstationerna 150 meter på vardera sidorna längs ån

- jakten är förbjuden 150 meter runt foderautomaterna som föreningen sköter om.

   - körning med motorfordon på odlingsmark och privata vägar är förbjudet.

   - passjakt på föreningens viltåkrar är förbjuden.

   - övrigt enligt statens jakttider, observera att nya begränsningar kan komma.

   - styrelsen förslås ha fullmakt att kunna avbryta jakten om förseelser framkommer.

   - Enligt föreningens stadgar kan föreningen utesluta medlemmar som inte iakttar

     dessa direktiv.

7 § Års- och säsongkorts ansökningar.

Sommarmötet godkände ansökningarna enligt styrelsens förslag, se bilaga 2.

Christoffer Skuthälla, Tommy Pada, Robin Väglund, Andre Djupsjöbacka, Hannes Rahja, Markus Silander och Christoffer Lampa beviljades årskort

Karl-Erik Norrman beviljades säsongkort.

 

8 § Ansökan om provmarker

Älghundsklubben kommer att ansöka om lov att få ordna jaktprov i december.

Mötet beslöt att styrelsen får besluta om eventuella ansökningar efter sommarmötet.

 

9 §. Förtjänstpokalen

     Förtjänstpokalen tilldelades Harry Lervik för gott arbete för jaktföreningen.

 

10 §. Övriga ärenden

 

- Solf jaktförening r.f. har beviljats 19 st älglicenser (5 tjurar, 7 kor och 14 kalvar) och 5 st vitsvanshjortlicenser.

- styrelsen föreslår att hjortdjursjaktmötet hålles efter jaktledarinformationen.

- älglagen får i uppdrag att bygga utedass vid grillkåtorna. Avtal med markägarna

       bör uppgöras.

- Kristoffer Nyman fungerar som kontaktperson för stora rovdjur.

- bytesanmälan om rådjur görs åt Björn Borg, liksom obs av skadat klövvilt.

- vilttriangeln som har grundats på föreningens mark bör inventeras asap.

- arrendekontrakten som inte har delats ut än, delas ut efter mötet.

- jaktföreningen har beviljats 900 euro av Aktiastiftelsen. Medlen används till

 ungdomsverksamhet. Stefan Smedman ansvarar.

- Munsmo samfällighet kräver att alla som har båten där betalar hamnavgift.

 Detta är ett villkor för att de ska skriva på jaktarrendekontraktet. Mötet beslöt att en namnlapp ska fästas på alla båtar. Hamnavgiften gäller också dem som använder rampen för att sätta ut och ta upp sina båtar.

 - mötet beslöt om att styrelsen gör en skrivelse om skyddsjakt på gås.

11 §. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet klockan 20.10.

Solf 10.8.2016

 

 

David Westerlund                                          Sem Timmerbacka

Ordförande   Sekreterare

Karl-Erik Lindholm Gösta Sjöberg

protokolljusterare                        protokolljusterare

 

OBS! Förändringar i jaktarrendeavtalet gällande fastigheten 499-514-10-10

Åkerskiftet i Nylandet, Långmossen, tillhörande fastighet 499-514-10-10 är numera fredad från småviltjakt. Detta beroende på att någon i jaktsyfte ett flertal gånger tagit sig in i ladan på skiftet och dessutom slarvat med att stänga igen efter sig. Övriga skiften tillhörande fastigheten 10-10 är fortsättningsvis tillåten för all slags jakt. Varje enskild jägare bör själv kontrollera på karta var skiftet är beläget och ovillkorligen undvika detta vid jakt på småvilt.

Skyttekvällar med Skjutsimulatorn

Simulatorn har nu placerats i Yttermalax jaktstuga och våra datum i vår blir enligt följande:

1.2, 10.2, 22.2, 3.3, 14.3, 23.3 Kvällarna börjar från kl.18.00

Första kvällen 1.2. blir vi introducerade och ägnar oss till största delen åt att lära oss använda simulatorn. Ordförande har nyckeln och är ansvarig över skjutkvällarna för egen förening, städar och stänger efter sej! Förslagsvis kan vi också utse annan i föreningen ansvarig.