Älg mötesprotokoll 8.9 2019

Protokoll 7/2019

Solf Jaktförening rf’s älgjaktmöte 8.9.2019 kl. 19:00 på Solf IK’s sportstuga.

§1. Mötet öppnades kl.19:04
Närvarande: Enligt separat lista

§2. Stadgeenlighet och beslutsförhet.
Mötet godkände detta.

§ 3. Val av mötesfunktionärer.
Ordförande: David Westerlund
Sekreterare: Susanna Vestling
Protokolljusterare och rösträknare: Sebastian Burman och Staffan Majors

§4. Medlemsärenden.
Christoffer Skuthälla har ansökt om årskort. Styrelsen förordade och mötet beslöt bevilja.

§5. Älgjakt.
18 älglicenser varav respektive lag själva sätter 30 % (dvs 5 licenser totalt) på hyllan. 7 tjurar +5 kor samt 12 kalvar.

Rådande hornbegränsningen innebär att tjurar med 6-8 taggar är fredade, enligt nejdens rekommendation.

Styrelsen föreslår att giltig orsak till frånvaro från älgjakt men rätt till köttranson är arbete, begravning och sjukdom. Vid delad licens bör åtminstone en av licensinnehavarna delta varje dag.

Lagen reserverar en bog var till soppdagen.
Styrelsen föreslog 12.10.2019 som startdatum.

Mötet godkände styrelsens förslag. Mötet beslöt också ge respektive jaktlags jaktledare att tillsammans diskutera och vid behov justera fördelningen.

Västersolf: 3 tjurar, 2 kor och 6 kalvar (30% på hyllan, dvs 2,5 licenser)
Rimal: 3 tjurar, 2 kor och 6 kalvar (30% på hyllan, dvs 2,5 licenser)
Dessutom fördelar jaktledarna tillsammans 1 tjur och 1 ko mellan respektive jaktlag när jakten inletts.

§6. Vitsvanshjort.
Som under tidigare år inleds denna 28.9.2019. Enlig nejdens förvaltningsplan på vitsvanshjort innebär detta 3 bockar, 2 hind och 6 kalvar.

Styrelsen förslår deltagaravgift för att täcka omkostnaderna. 30 € föreslås, oavsett om de anmälda deltar eller ej och betalas till föreningens konto. De som deltar får köttranson. 22.9 kl. 19 i sportstugan hålls vitsvanshjortjaktmöte.

Samjakt med Sundom arrangeras också. Arrangemang och datum överenskommes av gemensamt av respektive lags jaktledare.

Leif Wester är jaktledare för vitsvanshjortjakten. Mötesdeltagarna godkände styrelsens förslag.

§7. Föreningskalv.
Enligt fjolårets rutiner. De som vann i fjol kan inte delta i utlottningen (Mats Sund och Christine West, Carola Olsson och Malin Hietanen). Lagen bidrar i år med varsin halv kalv. Sune Träskelin föreslås, som tidigare år, ta emot anmälningar. Susanna Vestling skickar infolappar till jaktledarna.

Deadline för anmälan 5.10.2019. Susanna Vestling skickar infolappar till jaktledarna.
Till soppdagen undantas en bog från vardera lagen. Köttet märks och bevaras i frysboxen i Västersolf slakthus. Föreningskalven doneras så att Rimallaget donerar värdet av en halv kalv till UF och Västersolf till IK.

§8. Ålandsjakten.
Fortsätter som tidigare år. Respektive lag kommer överens om när de deltar i jakten på Åland.

§9. Övriga ärenden.
I skyttetävlingen mellan jaktlagen vann Västersolf med 283 poäng mot 273 poäng för Rimallaget.
Tävlingspokalen överräcktes av David Westerlund till lagets jaktledare Staffans Majors.

§10. Övriga ärenden.

- 29 obetalda medlems-, årskorts- och säsongkortsavgifter.
- Samjakt med Sundom jaktförening på smårovdjur inom jaktåret.
- Vapenhantering/jaktetik
- Föreningen har även åtgärdat kritiken som inkommit gällande markägare som jagar inom föreningen men samtidigt arrenderar ut jaktmarker (som inte är påskrivna till föreningen) till andra
- Mötet ansåg också att vid arrangerade samjakt för vitsvanshjort- och älgjakter, så krävs inga dagkort av inbjudna hundförare.
- Älghudarna behandlas liksom tidigare år.

§10. Mötet avslutades kl. 20:07.

Ordförande: David Westerlund Sekreterare: Susanna Vestling

Protokoll från Hjortjakts möte 22,9 2019

Hjortjaktmöte: 22.9.2019 kl:19.00 vid sportstugan
-Licens tilldelning 3 Bocka 2 Hind 6 Kidd
-Hundjakten inleds lö.28.9.2019 om vädret tillåter.Jaktledaren meddelar senast onsdag om det blir jakt inkommande veckoslut. Köttet delas på alla som är med under dagen som djuret fällts.
-Passjakten inleds fr.o.m 28.9 passjägaren meddelar jaktledaren platsen han passar på (för säkerhetens skull) passjägaren meddelar när han lämnar passet och eventuella obsevationer. Första djuret som skjuts på pass är en kidd därefter har jägaren möjligt att skjuta ett fullvuxet djur enligt jaktledarens direktiv. Köttfördelning skytten får halva djuret på passjakt (gäller endast kidd) andra halvan faller till en gemensam pott som delas på alla jägare som betalt avgiften och medverkat i jakten på något vis.Till potten hör också vuxna djur som skjuts på passjakt eller ”egen ” ordnad hundjakt. Potten av kött röks och delas efter jaktens slut (i februari).
-Egen ordnad hund jakt är alla djur lovliga enligt licensen med krav på att jaktledaren eller vice jaktledare medverkar under jakten.
-I övrigt styr jaktledaren jakten.
-Avgiften på 30 euro betalas in på Solfjaktförenings konto: FI1549702040705760 skriv i meddelade rutan eget namn samt hjort-19
Jaktledare
Leif Wester