Solf jaktförening rf årsmötesprotokoll

Solf
jaktförening rf:s årsmöte 2.2.2020

§ 1. Mötet öppnandes kl 18:00

Närvarande:
Enligt bifogad lista

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
(annons i Vbl 25.1.2018, samt publicerats på hemsidan)
Beslut:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.
(Närvarolista bilaga 1, 39 närvarande)
Protokoll nr 3/20

§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut:
David Westerlund valdes till mötesordförande, Susanna Vestling till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut:
Mötet valde Göran Enholm och Karl-Gustaf Hietanen till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5. Godkännande av föredragningslista

Beslut:
Mötet godkände föredragningslistan.

§ 6. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2019.
Beslut:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes under mötet.

§ 7. Presentation av bokslutet samt verksamhetsgranskarnas granskningsberättelse för verksamhetsåret 2019.

Karl-Gustaf Hietanen lyfte under mötet fram att jaktföreningen borde börja avskriva egendom. 20% per år borde avskrivas i deklaration.

Beslut:
Bokslut och verksamhetsgranskarnas granskningsberättelse godkändes under mötet.

Hietanens förslag fick understöd och en avskrivning på 20% inleds.

§8. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut: Mötet beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

§ 9. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå.

Karl-Gustaf Hietanen och Johan Sjöberg är i tur att avgå. Styrelsen föreslår återval.
Beslut:
Återval av Karl-Gustaf Hietanen och Johan Sjöberg.

§ 10. Val av ordförande och sekreterare för följande verksamhetsår 2019.
Styrelsens förslag: David Westerlund som ordförande.

Beslut:
David Westerlund återvaldes till ordförande och Susanna Vestling till sekreterare.

§ 11. Val av två verksamhetsgranskare för följande verksamhetsår 2020, samt två suppleanter.
Styrelsens föreslår återval av verksamhetsgranskarna Sem Timmerbacka och Leif-Erik Lindholm och som suppleanter Tomas Träskelin och Leif-Erik Lindholm
Beslut:
Mötet återvalde Sem Timmerbacka och Bo-Erik Burman till ordinarie och Leif-Erik Lindholm samt Tomas Träskelin till suppleanter.

§ 12. Verksamhetsplan för år 2020
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020 presenterades av ordförande. Justerades lite med förtydliganden.
Heimer Majors önskade under mötet att styrelsen har rätt att justera verksamheten vid behov.
Beslut:
Verksamhetsplanen för 2020 godkändes och mötet godkände också att styrelsen har rätt att justera verksamheten vid behov.

§ 13. Viltvårdstävling, ungdomspris och hundpris
Viltvårdspriset föräras enligt fångstlistor till Anton Svenn. Ungdomspriset ges till Jens Wester och hundpriset till Leif Byholm.

§14. Älgjaktledare och hjortjaktledare till höstens älgjakt.
Styrelsens förslag: Älgjaktledare: Staffan Majors, Västersolf. Sebastian Burman, Rimal. Hjortjaktledare: Leif Wester.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde de föreslagna.

§15. Föreningens representanter i Jägarförbundet och Malaxnejdens jaktvårdsförening.
Styrelsens förslag:
Som representant till jägarförbundets årsmöte föreslås Lars Kärkinen och som representant till Malaxnejdens styrelse Karl-Gustaf Hietanen.
Malaxnejden
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna Lars Kärkinen som representant till jägarförbundets årsmöte, samt att Karl-Gustaf Hietanen som representant från Solf jaktförening väljs till Malaxnejdens styrelse.

§ 16. Viltvårdssektion.
Styrelsens förslag: ansvarspersoner till viltvårdssektionen:
Skogsfågel Emma Svenn, Heidi Troberg och Jonas Aspgård
Sjöfågel Carsten Granholm och Per Sjöberg
Klövvilt Jan Enegren och Leif Byholm
Fältfågel Hannes Rahja och Sem Timmerbacka

Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 17. Skyttesektion.
Styrelsens förslag: Janne Ljungqvist, Glenn Hannus och Leif Wester.
Beslut:
Mötet valde Janne Ljungqvist, Glenn Hannus och Leif Wester.

§ 18. Hjortdjurslicenser
Styrelsens förslag 20 älg- och 10 vitsvanshjortslicenser. Under årsmötet framkom även en önskan om att utöka vitsvanshjortlicenserna 14.

Beslut:
Mötet beslöt att ansöka om 20 älglicenser och 14 vitsvanshjortslicenser.

§ 19. Avgifter och Kostnadsersättningar.
Styrelsen föreslår Kostnadsersättningar och avgifter enligt följande.
Över 70 år (födda 1950 eller tidigare) blir ständiga medlemmar och medlemsavgiften blir 12 € (Till jägarförbundet, för att ej belasta föreningens ekonomi.)
Rese-och telefonersättning åt ordf. Enligt verifikat €
sekr. Enligt Verifikat €
kassör. Enligt verifikat €
Malaxnejdens skyttekomitte medl. 100 €
Representant i Malaxnejdens styrelse Enligt verifikat €
Projektledare för kartprogram Enligt verifikat €

De som mottar ersättningar uppgör ”kördagbok” för sina kostnader

Medl.avgift
40€

Årskort 50 €
Säsongkort 50 €
Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar för Mårdhund, mård, räv, grävling och mink 10 €
Kråka 0,50 €

Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

Beslut:
Enligt styrelsemötets förslag. Övriga avgifter beslutades enligt styrelsens förslag.

§ 20. Medlemsärenden.
Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort. Enligt lista:
Medlemsskap:
Isak Nyqvist, beviljades
född i solf

Emma Svenn, beviljades
10 år i Solf

Kjell Storbacka, beviljades
50 år i Solf

Emil Kärkinen, beviljades
född i Solf

Robert Berglund, beviljades
född i Solf

Amanda Holm, beviljades
född i Solf

Årskort:
Christoffer Finne, beviljades

Andreas Bäck, beviljades
5 år i Solf

Simon Manselin, beviljades

Oliver West, beviljades

Hans Nygård, beviljades

Glenn Hannus, beviljades

Petri Mäkelä, beviljades

Säsongkort:
Alf Lövlund, beviljades
haft förr

Kim Skåtar, beviljades
haft förr.

Kristoffer Fladby, styrelsen bad att han anhåller igen till sommarmötet, så att kriterierna kan kontrolleras.

§ 21. Anhållan om jaktprov på föreningens marker
Kvarkens Retrivers MEJÄ kommite/Mathias West ansöker och vill anordna prov 1.7.2020 och 6.8.2020 i Kivne och i Rimal. Ansökning har inkommit från Västkustens Dreverklubb som ansökte om dreverprov16.1.2021

Styrelsen ger förhållningsregler för provena.

Listor och ansökningar bifogade.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag.

§ 22. Kontaktpersoner för stora rovdjursobservationer
Som kontaktperson för stora rovdjur föreslås Anton Svenns och Kristoffer Nyman som reserv
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde Anton Svenns och Kristoffer Nyman som reserv.

§ 23. Dagkortsförsäljare.
Som dagkortsförsäljare föreslås Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 24. Viltåkrar
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med viltåkrarna enligt samma mönster som föregående år.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde Johan Sjöberg som huvudansvarig och kontaktperson.

§ 25. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.
Mikael Kärkinen (Västersolf) och Sebastian Burman (Rimal). Styrelsen föreslår enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng).
Klubbkvällar för Solf jaktförening är bl.a. 9.7 och 1.9.2020.
Beslut:
Mötet godtog förslagen.

§ 26. Slyröjning av skogsbilväg
Fall skogsbilväg har slyröjts under 2019.
Beslut: Föreningen betalar överenskommen kostnad.

§ 27. Soppdag.
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, datum och plats bestäms på årsmötet. Styrelsen förslår också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år.
Beslut:
Mötet beslöt att soppdagen hålls 5.4 i Solf skola. Mötet beslöt att älgjaktlagen utser funktionärer.

Leif Wester leder arbetet. Göran Enholm kokar soppan. De som inte har möjlighet skaffar ersättare.

§ 28. Inventeringar.
Vinterinventeringen utförs i februari-mars (när vädret tillåter).
Benjamin Snåfs, Andreas Bäck, Christoffer Finne anmälde sig under mötet.
Mötet föreslog att nya medlemmar och årskortsinnehavare deltar.
Varginventeringen görs skillt.
Älginventering gör skilt. Den bör göras samma dag inom hela jaktområdet.

Beslut:
Mötet beslöt att inventeringen skall fullföljas i mån av möjlighet under mars månad.
Följande personer fungerade som inventerare vinter-triangeln 2020:
Benjamin Snåfs, Andreas Bäck, Christoffer Finne, Simon Manselin, Amanda Holm, Jens Wester, Robert Berglund och Kjell Storbacka.
Ansvarspersoner: Sem Timmerbacka.
Älgjaktlagens jaktledare utser personer som gör inventeringen.

§ 29. Övriga ärenden

Klubbkvällar publiceras på nejdens hemsida
Skytteprogrammet publiceras också på nejdens hemsida
Luftgevärsskytte på onsdagar och inleds 5.2 kl. 19:00. Janne Ljungqvist tar ansvar för detta.
Skjutsimulatorn, lista finns på hemsidan.
Farmområdesfastigheten kommer till salu.
Talkodag i Kivne
Malaxnejdens jaktvårdsförening har årsmöte 20.2 kl. 18:30 på Kommungården i Malax. Alla välkomna att delta.
Styrelsen kommer att lämna in en bidragsansökan till Aktiastiftelsen
SRVA kontaktpersoner
Lars Kärkinen informerade om stamförvaltande vargjakt
Lars Kärkinen jägarförbundets åsikt gällande blykulor och forskningen kring denna.
Karl-Gustaf Hietanen föreslog under mötet att en checklista för vad som gäller som jägare (krav av jaktprov, fredningar, rekommendationer, ansvar, körning på vissa vägar mm.). Listan föreslås uppgöras till sommarmötet.
Solf Jakt har också en Facebook-sida
Erik Klockars lyfte fram jaktetik med t.ex. körning på gårdsvägar och tidpunkter när jakt är tillåtna.
De som önskar sin årskortsinbetalning per epost ska skicka epost adressen till Göran Enholm
För att få medlemmarna att få uppdaterad information rekommenderas de delta i medlemsmötena. För närvarande deltar ca 30 medlemmar/jägare

Beslut:
Mötet beslöt att föreningen kollar upp möjligheterna att köpa Farmarfastigheten.
Johan Sjöberg återvaldes som SRVA kontaktperson

§ 30. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 20:15

Väganvändning vid jakt.

Väganvändning vid jakt.

Under årsmötet framkom att det varit problem med bilkörande på privata vägar och gårdsplaner denna gång speciellt i Munsmo by.

Styrelsen påminner om att allt körande på privata vägar dvs såkallade ägovägar, åkervägar och icke officiella skogsvägar är förbjudet. Detta har påtalats under många år och saken torde inte vara oklar för någon.

Som tumregel kan anges att de officiella skogsvägarna (de som försetts med namnskyllt) är tillåtna att använda i samband med jakt, övriga privita vägar är icke tillåtna.

Man bör även beakta de tillåtna vägarnas situationskondition, samt fastighetsägarnas och övriga väganvändares framkomlighet. Bilarna skall parkeras så att de ej förorsakar försvårad framkomlighet på skogsvägarna. Tänk även på att hålla hastigheten nere.

Älg mötesprotokoll 8.9 2019

Protokoll 7/2019

Solf Jaktförening rf’s älgjaktmöte 8.9.2019 kl. 19:00 på Solf IK’s sportstuga.

§1. Mötet öppnades kl.19:04
Närvarande: Enligt separat lista

§2. Stadgeenlighet och beslutsförhet.
Mötet godkände detta.

§ 3. Val av mötesfunktionärer.
Ordförande: David Westerlund
Sekreterare: Susanna Vestling
Protokolljusterare och rösträknare: Sebastian Burman och Staffan Majors

§4. Medlemsärenden.
Christoffer Skuthälla har ansökt om årskort. Styrelsen förordade och mötet beslöt bevilja.

§5. Älgjakt.
18 älglicenser varav respektive lag själva sätter 30 % (dvs 5 licenser totalt) på hyllan. 7 tjurar +5 kor samt 12 kalvar.

Rådande hornbegränsningen innebär att tjurar med 6-8 taggar är fredade, enligt nejdens rekommendation.

Styrelsen föreslår att giltig orsak till frånvaro från älgjakt men rätt till köttranson är arbete, begravning och sjukdom. Vid delad licens bör åtminstone en av licensinnehavarna delta varje dag.

Lagen reserverar en bog var till soppdagen.
Styrelsen föreslog 12.10.2019 som startdatum.

Mötet godkände styrelsens förslag. Mötet beslöt också ge respektive jaktlags jaktledare att tillsammans diskutera och vid behov justera fördelningen.

Västersolf: 3 tjurar, 2 kor och 6 kalvar (30% på hyllan, dvs 2,5 licenser)
Rimal: 3 tjurar, 2 kor och 6 kalvar (30% på hyllan, dvs 2,5 licenser)
Dessutom fördelar jaktledarna tillsammans 1 tjur och 1 ko mellan respektive jaktlag när jakten inletts.

§6. Vitsvanshjort.
Som under tidigare år inleds denna 28.9.2019. Enlig nejdens förvaltningsplan på vitsvanshjort innebär detta 3 bockar, 2 hind och 6 kalvar.

Styrelsen förslår deltagaravgift för att täcka omkostnaderna. 30 € föreslås, oavsett om de anmälda deltar eller ej och betalas till föreningens konto. De som deltar får köttranson. 22.9 kl. 19 i sportstugan hålls vitsvanshjortjaktmöte.

Samjakt med Sundom arrangeras också. Arrangemang och datum överenskommes av gemensamt av respektive lags jaktledare.

Leif Wester är jaktledare för vitsvanshjortjakten. Mötesdeltagarna godkände styrelsens förslag.

§7. Föreningskalv.
Enligt fjolårets rutiner. De som vann i fjol kan inte delta i utlottningen (Mats Sund och Christine West, Carola Olsson och Malin Hietanen). Lagen bidrar i år med varsin halv kalv. Sune Träskelin föreslås, som tidigare år, ta emot anmälningar. Susanna Vestling skickar infolappar till jaktledarna.

Deadline för anmälan 5.10.2019. Susanna Vestling skickar infolappar till jaktledarna.
Till soppdagen undantas en bog från vardera lagen. Köttet märks och bevaras i frysboxen i Västersolf slakthus. Föreningskalven doneras så att Rimallaget donerar värdet av en halv kalv till UF och Västersolf till IK.

§8. Ålandsjakten.
Fortsätter som tidigare år. Respektive lag kommer överens om när de deltar i jakten på Åland.

§9. Övriga ärenden.
I skyttetävlingen mellan jaktlagen vann Västersolf med 283 poäng mot 273 poäng för Rimallaget.
Tävlingspokalen överräcktes av David Westerlund till lagets jaktledare Staffans Majors.

§10. Övriga ärenden.

- 29 obetalda medlems-, årskorts- och säsongkortsavgifter.
- Samjakt med Sundom jaktförening på smårovdjur inom jaktåret.
- Vapenhantering/jaktetik
- Föreningen har även åtgärdat kritiken som inkommit gällande markägare som jagar inom föreningen men samtidigt arrenderar ut jaktmarker (som inte är påskrivna till föreningen) till andra
- Mötet ansåg också att vid arrangerade samjakt för vitsvanshjort- och älgjakter, så krävs inga dagkort av inbjudna hundförare.
- Älghudarna behandlas liksom tidigare år.

§10. Mötet avslutades kl. 20:07.

Ordförande: David Westerlund Sekreterare: Susanna Vestling