Älg mötesprotokoll 8.9 2019

Protokoll 7/2019

Solf Jaktförening rf’s älgjaktmöte 8.9.2019 kl. 19:00 på Solf IK’s sportstuga.

§1. Mötet öppnades kl.19:04
Närvarande: Enligt separat lista

§2. Stadgeenlighet och beslutsförhet.
Mötet godkände detta.

§ 3. Val av mötesfunktionärer.
Ordförande: David Westerlund
Sekreterare: Susanna Vestling
Protokolljusterare och rösträknare: Sebastian Burman och Staffan Majors

§4. Medlemsärenden.
Christoffer Skuthälla har ansökt om årskort. Styrelsen förordade och mötet beslöt bevilja.

§5. Älgjakt.
18 älglicenser varav respektive lag själva sätter 30 % (dvs 5 licenser totalt) på hyllan. 7 tjurar +5 kor samt 12 kalvar.

Rådande hornbegränsningen innebär att tjurar med 6-8 taggar är fredade, enligt nejdens rekommendation.

Styrelsen föreslår att giltig orsak till frånvaro från älgjakt men rätt till köttranson är arbete, begravning och sjukdom. Vid delad licens bör åtminstone en av licensinnehavarna delta varje dag.

Lagen reserverar en bog var till soppdagen.
Styrelsen föreslog 12.10.2019 som startdatum.

Mötet godkände styrelsens förslag. Mötet beslöt också ge respektive jaktlags jaktledare att tillsammans diskutera och vid behov justera fördelningen.

Västersolf: 3 tjurar, 2 kor och 6 kalvar (30% på hyllan, dvs 2,5 licenser)
Rimal: 3 tjurar, 2 kor och 6 kalvar (30% på hyllan, dvs 2,5 licenser)
Dessutom fördelar jaktledarna tillsammans 1 tjur och 1 ko mellan respektive jaktlag när jakten inletts.

§6. Vitsvanshjort.
Som under tidigare år inleds denna 28.9.2019. Enlig nejdens förvaltningsplan på vitsvanshjort innebär detta 3 bockar, 2 hind och 6 kalvar.

Styrelsen förslår deltagaravgift för att täcka omkostnaderna. 30 € föreslås, oavsett om de anmälda deltar eller ej och betalas till föreningens konto. De som deltar får köttranson. 22.9 kl. 19 i sportstugan hålls vitsvanshjortjaktmöte.

Samjakt med Sundom arrangeras också. Arrangemang och datum överenskommes av gemensamt av respektive lags jaktledare.

Leif Wester är jaktledare för vitsvanshjortjakten. Mötesdeltagarna godkände styrelsens förslag.

§7. Föreningskalv.
Enligt fjolårets rutiner. De som vann i fjol kan inte delta i utlottningen (Mats Sund och Christine West, Carola Olsson och Malin Hietanen). Lagen bidrar i år med varsin halv kalv. Sune Träskelin föreslås, som tidigare år, ta emot anmälningar. Susanna Vestling skickar infolappar till jaktledarna.

Deadline för anmälan 5.10.2019. Susanna Vestling skickar infolappar till jaktledarna.
Till soppdagen undantas en bog från vardera lagen. Köttet märks och bevaras i frysboxen i Västersolf slakthus. Föreningskalven doneras så att Rimallaget donerar värdet av en halv kalv till UF och Västersolf till IK.

§8. Ålandsjakten.
Fortsätter som tidigare år. Respektive lag kommer överens om när de deltar i jakten på Åland.

§9. Övriga ärenden.
I skyttetävlingen mellan jaktlagen vann Västersolf med 283 poäng mot 273 poäng för Rimallaget.
Tävlingspokalen överräcktes av David Westerlund till lagets jaktledare Staffans Majors.

§10. Övriga ärenden.

- 29 obetalda medlems-, årskorts- och säsongkortsavgifter.
- Samjakt med Sundom jaktförening på smårovdjur inom jaktåret.
- Vapenhantering/jaktetik
- Föreningen har även åtgärdat kritiken som inkommit gällande markägare som jagar inom föreningen men samtidigt arrenderar ut jaktmarker (som inte är påskrivna till föreningen) till andra
- Mötet ansåg också att vid arrangerade samjakt för vitsvanshjort- och älgjakter, så krävs inga dagkort av inbjudna hundförare.
- Älghudarna behandlas liksom tidigare år.

§10. Mötet avslutades kl. 20:07.

Ordförande: David Westerlund Sekreterare: Susanna Vestling

Protokoll från Hjortjakts möte 22,9 2019

Hjortjaktmöte: 22.9.2019 kl:19.00 vid sportstugan
-Licens tilldelning 3 Bocka 2 Hind 6 Kidd
-Hundjakten inleds lö.28.9.2019 om vädret tillåter.Jaktledaren meddelar senast onsdag om det blir jakt inkommande veckoslut. Köttet delas på alla som är med under dagen som djuret fällts.
-Passjakten inleds fr.o.m 28.9 passjägaren meddelar jaktledaren platsen han passar på (för säkerhetens skull) passjägaren meddelar när han lämnar passet och eventuella obsevationer. Första djuret som skjuts på pass är en kidd därefter har jägaren möjligt att skjuta ett fullvuxet djur enligt jaktledarens direktiv. Köttfördelning skytten får halva djuret på passjakt (gäller endast kidd) andra halvan faller till en gemensam pott som delas på alla jägare som betalt avgiften och medverkat i jakten på något vis.Till potten hör också vuxna djur som skjuts på passjakt eller ”egen ” ordnad hundjakt. Potten av kött röks och delas efter jaktens slut (i februari).
-Egen ordnad hund jakt är alla djur lovliga enligt licensen med krav på att jaktledaren eller vice jaktledare medverkar under jakten.
-I övrigt styr jaktledaren jakten.
-Avgiften på 30 euro betalas in på Solfjaktförenings konto: FI1549702040705760 skriv i meddelade rutan eget namn samt hjort-19
Jaktledare
Leif Wester

Sommarmöte 1,8 2019 protololl

Plats: Solf IK:s sportstuga
1 § Mötet öppnades kl. 18.04
Protokoll 5/2019
Solf jaktförening rf:s sommarmöte
Tid: 1.8.2019 kl. 18.00
2 § Val av mötesordförande och sekreterare.
-Till mötesordförande valdes David Westerlund -Till mötessekreterare valdes Sebastian Burman
Närvarande enligt bifogad lista.
3 § Mötet konstaterades lagenligt sammankallat.
4 § Val av protokolljusterare och rösträknare. -Leif-Erik Lindholm och Harry Backman
5 § Föredragningslistan godkändes
6§ Verksamhetsgranskningsberättelsen granskad och föreslås godkännas samt
bokslutet presenterat. -Godkändes av mötet.
7§ Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Styrelsen begär
ansvarsfrihet på sommarmötet 1.8.2019. -Detta beviljades av mötet.
8 § Ändringar i jaktlagen.
Varje medlem är skyldig att själva ta reda på uppdateringar eller ändringar i jaktlagen. Föreningen informerar om begränsningar inom föreningen. -Upplystes om vilka djur hör till den nya bytesanmälan.
9 § Jakttider och fredningar liksom tidigare år.
o tjäderhönan fredad o fasanhönan fredad o 1 tjädertupp och 1orre/jägare/år.
o Rådjuren Bock, killing och smaldjur tillåtna. Kvot i föreningen på 1
djur per jägare per år på pass. Samt vid hundjakt fritt antal. Styrelsen har befogenhet att avbryta jakten när antalet blir för högt. Detta för att underlätta och stödja hundjakt.
Bytesanmälan till föreningens kontaktperson (Leif Byholm) samt lagstadgad anmälan till viltcentralen. Observera att bytesanmälan görs på Omariista även för vissa sjöfåglar. Ingen vårjakt på rådjursbock.
o ingen jakt på obärgad åker, i enlighet med jaktlagen.
o måndag, tisdag och onsdag fredade på Stadsfjärden 21.8-15.9. Under
perioden 16.9 till 30.9 är måndag och tisdag fredade. Jakten bör avslutas senast en timme efter solnedgången.
o sjöfågeljakt förbjuden mellan pumpstationerna 150 meter på vardera
sidorna om ån.
o Inga dagkort säljs för premiärdagarna 10.8 och 20.8.
o fredat 150 m kring föreningens matplatser och viltåkrar som anlagts i
föreningens regi. Älg-, rådjur- och Vitsvanshjortjakt med hund undantaget. Smårovdjursjakt dock tillåten.
o Ingen jakt med kulgevär på Söderfjärden, Grynnon öster om Munsmo
strömmen samt Leirona. Kom ihåg att alltid beakta kulfång på övriga områden! o Juldagen fredad o Villaavslutningen ej fredad mera (tillades på mötet).
10 § Säsong- och årskorts ansökningar.
-Årskortsansökan: (inkomna till styrelsemötet 28.7.2019)
Namn: Bor i Solf
Simon Manselin ja, nyinflyttad Kjell Storback ja, 50 år Hannes Rahja Ja, 3 år Jan Anders Lindh ja, 7 år Jonas Rosenlöf ja, 5 år Gustav Lind ja, 3 år
Säsongkort Christian Kronholm ja har arrendekontrakt
Inkomna till sommarmötet: -Årskort:
Amanda Holm Petri Viitanen Kaj Lundfors Kim Dahl Tommy Pada Allvar Mattson Robin Väglund
-Säsongkort Magnus Forth
Styrelsen föreslår att anhållan godkänns. -Alla anhållna års- och säsongkort godkändes av mötet.
11 § Ansökan om provmarker.
Styrelsen föreslås ha beslutanderätt ifall ansökningar inkommer. -Godkändes av mötet
12 § Aktuellt från nejden
Licenser har inkommit. Bland annan 8 vitsvanslicenser och 18 älglicenser, varav 30 % som hyllälgar. Älglicenserna innebär för Solf 7 tjurar 5 kor och 12 kalvar, av detta läggs 30 % på egen licenshylla. Solfs fördelning procentuellt: 58 % tjurar, 42 % kor och 50 % kalvar)
Ökad ungdomsverksamhet önskas också. Dålig uppslutning på tävlingarna gjorde att Solf inte kunde delta med fullt lag i älg- och hageltävlingen
13 § Val av kontaktpersoner samt Jaktledare för Stora rovdjur Styrelsens förslag för rovdjur: Kristoffer Nyman Kontaktperson för skadat och dödat klövvilt samt fällda rådjur: Leif Byholm
14 § Förtjänstpokalen
Styrelsen beslöt förära Göran Enholm förtjänstpokalen för år 2019 och denna överlämnades under sommarmötet.
15 § Vilttriangeln
Grupp skall utses, räknas snarast möjligt. -Redan räknad före mötet (räknad 30.7.), deltagare i räkningen informerade om dåligt skogsfågelresultat.
16 § Aktivitetsdag för lågstadieskolan.
Leif Wester är ansvarsperson. Arbetsgrupp utses. -Göran Enholm -Heimer Majors (holksvarven) -Gösta Sjöberg (hundjaktsinformation) -Kalle Lindholm (korvgrillning) -Janne Ljungqvist (luftgevärsskytte) -Kjell Friberg + några från Tölby jaktförening.
Även årskurs 6 från Tölby-Vikby lågstadieskola deltar
17§ Datum för älg- och hjortjaktsmöte bestäms. Föreslås hållas första veckan i
september. – Mötet beslöt hålla mötet 8.9.-19 kl 18.00 Anmälan till Älg- och hjortjakten
- Älgjaktledarinfomöte 27.8.-19 kl 19.00 på YA Gamla Vasa
18 § Fullmakt till jägarförbundets medlemsmöte
-Lars Kärkinen utsedd av mötet. Han har föreningens hela röstantal till sitt förfogande.
19 § Övriga ärenden.
- Klubbkväll med tävling mellan lagen 29.8 kl 18. Hjortjägarna deltar med
eget lag
- Påminnelse om Omariista
- Info från nejden. Vargrevirssamarbetsgrupp utses inom nejden.
- Arrendekontraktet för Pane grillkåta, uppgjort för ytterligare 25 år.
fr.o.m. 30.7.2019, med nya ägarna av skogsskiftet.
- Alla som vill ha medlemskort via epost meddelar Göran Enholm, eller via
föreningens epost. Görs skriftligen.
- 7.8.-19 Kombitävling mellan jaktföreningarna (Älg- och hagelbanan)
- Små rovdjursjakt
Inbjuden jägare med hund deltar utan vapen om dagkort saknas. Vid grytjakt eller jakt med spårhund, t.ex. när ett skadat rådjur söks, hundföraren utan vapen och en (alt. flera) föreningsmedlemmar deltar som passkarlar.
Dagkortsförsäljare meddelas alltid även om inbjudna jägare kommer utan dagkort (=utan vapen). Föreningsmedlem(ar) ska alltid delta när inbjudna jägare deltar med eller utan dagkort på Solf jaktförenings jaktområde.
detta kan uppfattas av utomstående, icke-jägare.
- Tillsägelse om jaktetikförseelse till föreningsmedlem, fredningslagen togs
opp, förklarades och diskuterades, d.v.s. bl.a. vad som gäller vid uppsökande av vilt för träning, med användande och avstånd från bil under fredningstid.
- Lars Kärkinen informerade om nya vargförvaltningsplanen.
- Påminnelse om att hämta in och skaffa underskrifter på de arrendeavtal
som ännu saknas.
20 § Mötet avslutades kl. 19:26