Årsmötesprotokoll 2017

Solf jaktförening rf:s årsmöte 16.02.2017, Sportstugan.

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande önskade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet 19.00.

Tyst minut för Frank Thors och Göran Heinonen.

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
(annons i Vbl 09.02.2017, samt publicerats på hemsidan 07.02.17)
Beslut:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.
(Närvarolista bilaga 1, 32 närvarande)

§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut:
David Westerlund valdes till mötesordförande, Sebastian Burman till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut:
Mötet valde Heimer Majors och Bengt Östman till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2016.
Beslut:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen varefter mötet beslut att även nämna infodagen för lågstadieskolan samt deltagande i hygienkursen som jägarförbundet ordnat i samarbete med livsmedelsverket.

§ 6. Presentation av bokslutet för verksamhetsåret 2016.
Beslut:
Ordförande presenterade bokslutet, vilket mötet godkände.

§7. Bevlijande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut:
Ordförande uppmanade mötet att välja en viceordförande för att behandla behandla ärendet. Mötet uppgav att de godkände sittande ordförande, vilket även fann understöd.
Ordförande presenterade verksamhetsgranskningsberättelsen varefter mötet beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

§ 8. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå. Samt två verksamhetsgranskare och två suppleanter för inkommande verksamhetsår.
David i tur att avgå, styrelsen föreslår återval.
Beslut:
David återvald.

§ 9. Val av ordförande för följande verksamhetsår.
Styrelsens förslag: David
Beslut:
David återvald.

§ 10. Val av två verksamhetsgranskare för följande verksamhetsår, samt två suppleanter.
Styrelsens förslag: Joakim Östman och Sten Englund (återval)
Suppleanter: Bengt Östman och Leif-Erik Lindholm (återval)
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet återvalde dessa.

§ 11. Verksamhetsplan för år 2017
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017 genomgås.
Beslut:
Ordförande läste upp verksamhetsplanen vilken godkändes med vissa tillägg.

§12. Älgjaktledare och hjortjaktledare till höstens älgjakt.

Styrelsens förslag: Staffan Majors, Vestersolf. Sebastian Burman, Rimal. Leif Wester Hjortjakten.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde de föreslagna.

§13. Föreningens representanter i Jägarförbundet och Malaxnejdens jaktvårdsförening.
Styrelsens förslag:
Representanter till förbundets årsmöte: Lars Kärkinen, ordförande och viceordf.

Malaxnejden: Inget valår för Solf
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 14. Viltvårdssektion.
Styrelsens förslag: ansvarspersoner till viltvårdssektionen:
Skogsfågel Peter Forslund och Aleksis Hahn
Sjöfågel Carsten Granholm och Per Sjöberg
Klövvilt Jan Enegren och Harry Backman
Fältfågel Stefan Aarnio och Sem Timmerbacka
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 15. Skyttesektion.
Styrelsens förslag: Janne Ljungqvist, Glenn Hannus och Staffan Majors.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 16. Hjortdjurslicenser
Styrelsens förslag 18 älg och 5 vitsvanshjort.
Beslut:
Mötet föreslog att utöka vitsvanshjortlicenserna till 6st vilket vann understöd.
18 älglicenser och 6 vitsvanshjorlicenser.

§ 17. Avgifter och Kostnadsersättningar.
Styrelsen föreslår Kostnadsersättningar och avgifter enligt följande.
Över 70 år (födda 1947 eller tidigare) blir ständiga medlemmar och medlemsavgiften blir 12 € (Till jägarförbundet, för att ej belasta föreningens ekonomi.)
Rese-och telefonersättning åt ordf. 300 €
sekr. 200 €
kassör. 150 €
Malaxnejdens skyttekomitte medl. 100 €
Representant i Malaxnejdens styrelse 150 €
Projektledare för kartprogram 150 €

Styrelsen föreslår att de som mottar ersättningar uppgör ”dagbok” för sina kostnader

Medl.avgift
(för de som betalade 5€ för mycket 2016, dras 5€ bort 2017. De som betalat för lite 2016 betalar den summan 2017) 40€

Årskort 50 €
Säsongkort 50
Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar: Mårdhund, räv, grävling och mink 10 €
Kråka 0,50 €

Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

Beslut:
Mötet beslöt efter styrelsens eget förslag (vilket utarbetats efter styrelsemötet) att ändra styrelsen och samt övriga mottagare av kostnadsersättningar presenterar ”dagbok” för exempalvis kördagbok, telefon-, dator, printer- transportutgifter.
Övriga avgifter beslutades enligt styrelsens förslag.

§ 18. Medlemsärenden.
Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort.
Enligt lista.
Beslut:
Ansökningarna som framgår från bilaga 2 bifölls av mötet.

§ 19. Anhållan om jaktprov på föreningens marker
Kvarkens Retrivers MEJÄ kommite/Mathias West söker om tre stycken provrutor
Styrelsen förordar.
Beslut:
Mötet biföll ansökan.

§ 20. Kontaktpersoner för stora rovdjursobservationer
Som kontaktperson för stora rovdjur föreslås Anton Svenns
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde Anton Svenns. Kristoffer Nyman hjälper Anton att komma in i rutinerna.

§ 21. Dagkortsförsäljare.
Som dagkortsförsäljare föreslås Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 22. Viltåkrar
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med viltåkrarna enligt samma mönster som föregående år.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde Johan Sjöberg som huvudansvarig.

§23. ansvarspersoner för utlåningsutrustning för yngre jägare.
Styrelsen föreslår att mötet utser ansvarspersoner för detta.
Förslagsvis Anton Svenns, Alexis Hahn och Charsten Granholm.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna. Styrelsen genom Stefan ger instruktioner.

§ 24.Utedassbyggandet vid grillkåtorna
Styrelsen föreslår att föreningen ansöker från aktiastiftelsen om understöd för projektet. Kontrakt uppgörs med markägarna. Jaktlagen bygger enligt tidigare mötesbeslut.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och beslöt i enlighet med detta.
§ 25.Viltvårdstävling.
Vinnaren i viltvårstävlingen utses på årsmötet. Styrelsen skaffar ett pris till årsmötet.
Göran Nyman Vann årets viltvårdstävling.

§ 26. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.
Älgjaktlagen utser ansvarspersonerna till skjutbanan. (Mikael kärkinen och Thomas Träskelin) Styrelsen föreslår enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng).
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd. Mötet beslöt att Kalle Hietanen bokar 3 klubbkvällar för föreningen, varav en öronmärks för tävling mella älgjaktlagen och trevlig samvaro vid skjutbanan. Mötet beslöt även att Kalle, Jonas F och Heimer ordnar så att föreningen kan hyra hagelskjutbanan av PSF samma kväll för att få mesta möjliga ut av kvällen.

Träningsskytte även för hjortjägarna.

§ 27. Soppdag.
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, datum och plats bestäms på årsmötet. Styrelsen förslår också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år. Förslag på datum 9.4.
Beslut:
Mötet beslöt att soppdagen hålls 9.4 i mån av möjlighet. Mötet ger styrelsen i uppdrag att besluta om eventuellt alternativt datum.
Mötet utsåg funktionärer på soppdagen. Dessa är i år:
Jonas Skoglund, Niklas Teir, Anders Nordman, Sandra Sund, Andre Djupsjöbacka, Christoffer Skuthälla, Linnea Finne, August Söderholm.
Bo Hultholm och Nisse Martin leder arbetet, Skuthälla och Sund ansvarar för lotteriet. De som inte har möjlighet skaffar ersättare.

§ 28. Inventeringar.
Vinterinventeringen skall utföras under perioden 15.1-15.3.2016
på mötet utses en grupp som utför denna. Företrädelsevis nya personer denna gång.
Beslut:
Mötet beslöt att inventeringen skall fullföljas i mån av möjlighet under mars månad.
Följande personer fungerar som inventerare vinter-triangeln 2017:
Lucas Hyöty, Christoffer Lampa, Eddie Nyback, Jonas Svenns, Oliver Klemets, Timo Lieskoski, Jonas Carlsson, Gustav Lind och Hans Nygård. De som inte har möjlighet skaffar ersättare.
Ansvarspersoner: Sem Timmerbacka, Benjamin Burman (Glenn Hannus) Alternativt David Westerlund och Sebastian Burman.

§ 29. Deltagande i röjningskostnader för skogsbilvägarna.
Styrelsen föreslår att beslut tas om att räkningarna betalas efter att årsmöte hållits, så att vi kan budjetera för denna kostnad.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.

§ 30. Inköpande av material till viltvårdsändamål
Styrelsen föreslår att kassören samt ytterligare en medlem skall godkänna inköpen. De som tar ut material skall alltid kvittera sina uttag med läsligt namn.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.
Stefan Smedman och Göran Enholm kontrollerar.

§ 31. Utfodring av Hjortdjur
Styrelsen förslår att utfodringen sker med sådan mat som djuren är vana vid,
Såsom säd, rotfrukter och sallader, inga exotiska produkter.
Den som matar skall ha lov av markägaren och hålla städat och snyggt på matplatsen!
Beslut:
Styrelsen förslag vann understöd och mötet beslut i enlighet med förslaget.

§ 32. Övriga ärenden

-Hundpris i föreningen.
Mötet beslöt att instifta hundpris, styrelsen uppgör stadgar för priset.

-Luftgevärsskytte på onsdagar.
Fortsätter likt tidigare år, kom ihåg att spara poängkorten.

-Nybörjarkväll på hagelbanan.
Info kommer via nejdens skyttekommittemedlem.

-Skjutsimulatorn, lista finns på hemsidan.
Glenn och Bo-Erik sköter denna verksamhet i år

-Malaxnejdens jaktvårdsförenings årsmöte 20.2 på kommungården i malax, alla kan delta. Mötet börjar kl 18.00 fullmakterna kontrolleras innan.
Röstningsfullmakter samlades in.

-Iformationsdag för lågstadieskolan hösten 2017, bidragsansökan för detta.
Mötet beslöt att föreningen i enlighet med lågstadieskolans önskan även i år ordnar infodag. Leif Wester kontaktar skolan.

-Förslag om ungdoms/nybörjarpris.
Mötet beslöt att instifta nybörjarpris, styrelsen uppgör stadgar för priset.

Övriga ärenden som kom upp på mötet:
-förslag inkom om delfinansiering, åt aktiva mårdhundsfångare, av mårdhundsfällor av modell mindre. Mötet beslöt att styrelsen anhåller om bidrag för detta samt undersöker subventionsmöjligheter från leverantörer. Beslut tas senare.

-Kalle Hietanen informerade om miljötillstånden för skjutbanorna i Petalax. Föreningens hållning skall vara att nejden skall understöda även hagelbanans miljötillstånd.

-Föreningen skall informera om luftgevärsskytte vid lågstadieskolan. Leif Wester lägger upp meddelande vid skolan.

-Uppmaning om att fundera över älgjaktens framtida utformning.

-Leif Byholm berättade att han ordnar har-/rävjakter. Passkyttar behövs, meddelande på hans Facebook-grupp (Solf Jakt).

§ 33. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 21.20
David Westerlund Sebastian Burman
Ordförande Sekreterare

Protokolljusterare:
Heimer Majors Bengt Östman