Mötesprotokoll Årsmöte 30.01.2014

Solf jaktförening rf:s årsmöte 30.01.2014

Närvarande 37 medlemmar (bilaga 2)

§ 1. Mötets öppnande.

Ordförande Kalle Hietanen öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna

 

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutfördhet.

Annons i Vbl 22/23.01.2014 varför mötet kunde anses vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

 

§ 3. Val av mötesfunktionärer:

Till ordförande valdes K-G Hietanen

Till sekreterare valdes K-E Lindholm

Till protokolljusterare valdes Leif-Erik Lindholm och Lars Kärkinen

 

§ 4. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan presenterades och godkändes

 

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2013.

Verksamhetsberättelsen för 2013 upplästes och godkändes

 

§ 6. Presentation av bokslutet.

Bokslutet presenterades och godkändes.

 

§ 7. Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Mötet beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

 

§ 8. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå. Samt två verksamhetsgranskare och två suppleanter för inkommande verksamhetsår.

I tur att avgå är Håkan back och Stefan Smedman. Båda blev återvalda. Karl-Erik Lindholm har bett om att få avgå, i stället för Kalle förslår styrelsen Sebastian Burman. Detta blev också mötets beslut.

Förslag till verksamhetsgranskare Joakim Östman och Sten Englund, suppleanter Leif-Erik Lindholm och Bengt Östman.

 

§ 9.Val av ordförande för följande verksamhetsår.

David Westerlund blev vald till ordförande för kommande verksamhetsår.

 

§10.Älgjaktledare till höstens älgjakt.

Till älgjaktledare föreslås personer enligt jaktlagens förslag dvs Rimal = Leif Byholm och V-Solf = Staffan Majors.

 

§11. Föreningens representanter i Malaxnejdens jaktvårdsförening

Som föreningens representant i styrelsen fortsätter Karl-Gustaf Hietanen, suppleant David Westerlund och till representant i skyttekommittén valdes Heimer Majors. Nejdens årsmöte hålls 24.2.2014 kl 19.00 i Malax kommungård.

 

§ 12. Viltvårdssektion.

Följande ansvarspersoner till viltvårdssektionen valdes:

Skogsfågel David Westerlund och Aleksis Hahn

Sjöfågel Charsten Granholm och Per Sjöberg

Klövvilt Jan Enegren och Harry Backman

Fältfågel Stefan Aarnio och Sem Timmerbacka

 

§ 13. Skyttesektion.

Till ansvarspersoner för skyttesektionen utsågs Nisse Martin, Bo Hultholm och Staffan Majors.

 

 

§ 14. Hjortdjurslicenser

Mötet beslöt att föreningen söker om 20 st älg- och 5 st vitsvanshjortlicenser.

 

§ 15. Medlemskap i Finlands Jägarförbund.

Lars Kärkinen berättade om Finlands Jägarförbund och fördelarna med att vara anslutna. Årsmötet beslöt att föreningen ansluter sig vilket betyder att medlemsavgiften stiger med 10 €. Som kontaktperson valde årsmötet Lars Kärkinen.

§ 16. Avgifter och arvoden.

Mötet beslöt om följande arvoden och avgifter.
Rese-och telefonersättning åt ordf. 200 €
sekr. 150 €
kassör. 120 €

Malaxnejdens skyttekomitte medl. 100 €

Medl.avgift 15 +10 €
Årskort 30 +10€

Säsongkort 30 €
Dagkort 10 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar: Mårdhund, räv, grävling och mink 10 €
Kråka 0,50 €
Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas
.

 

§ 17. Medlemsärenden.

Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort. Mötet behandlade och godkände ansökningarna enligt separat lista (bilaga 1). I samband med denna paragraf diskuterades också vad som kundfe göras för att få folk att ställa upp på olika aktiviteter. Meddela om aktiviteterna längre tid på förhand.

 

§ 18. Anhållan om jaktprov på föreningens marker

Svenska Österbottens stående fågelhundar r.f. ansöker om att få anordna vattenprov 31.7.2014 samt distriktskamp mot Mellersta Österbotten och ett jaktprov i samband meb föreningens 20 års jubileum i oktober-november 2014.

Vasa Kennelförening anordnar DM för stövare 18.10.2014 och ansöker om provmarker. OK men området bestäms senare.

 

§ 19. Överenskommels om lodjursjakten inom Malaxnejdens jaktvårdsförening.

Ett förslag på hur lodjursjakten kunde bedrivas hade uppgjorts för årsmötet att ta ställning till, bilaga 3. Förslaget godkändes av årsmötet. Dessutom uppgjordes en lista på personer intresserade att delta i lodjursjakten, bilaga 4.

 

§ 20. Rävavtal med Laihela.

Det hade kommit ett förslag att göra ett motsvarande smårovdjursavtal med Laihela som det vi har med Malax. Enligt årsmötet är det OK att styrelsen försöker åstadkomma ett liknande avtal.

 

§ 21. Kontaktperson för stora rovdjursobservationer

Som kontaktperson för stora rovdjur valdes Kristoffer Nyman.

 

§ 22. Dagkortsförsäljare.

Som dagkortsförsäljare utsågs Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm. Alla dagkortförsäljare ska få anvisningar om dagkortförsäljningen.

§ 23. Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2014 lästes upp och fastställdes


§ 24. Viltvårdstävling.

Vinnaren i viltvårdstävlingen blev Stig Helgas som med 6 rävar, 10 kråkor och 8 skator kom upp i 78 poäng.

 

§ 25. Premieringar för skytteprestationer

Styrelsen känner inte till och inte heller årsmötet.

§ 26. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.

Älgjaktlagen utser ansvarspersonerna till skjutbanan. Mötet beslöt enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng)

§ 27. Soppdag.

Mötet beslöt att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, preliminärt datum är 27.4 2014 på UF lokalen. Om möjligt kan den ordnas i samband med Byarådets rödmyllekokning. Mötet beslöt också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år.

 

§ 28. Övriga ärenden

Vinterinventeringen skall göras mellan 15.2 – 15.3.2014. David Westerlund fungerar som dragare.

Luftgevärsskytte på onsdagar kl 19.00 i Sportstugan

Jaktarrendeavtalen skall gås igenom. Samtidigt bör beslutet att använda Metsänpoika omprövas efetrsom det inte uppfyller de krav som stölls.

Inlämningen av dagkort kunde effektiveras.

Informerades om den nya hemsidan och att man bl.a. kan lämna in jaktbytet via den.

Hade inkommit ett förslag om att begränsningen på antalet rådjur/medlem kunde tas bort. Ärendet tas upp på sommarmötet.

 

§ 29.Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet ca 22:00.

——————————————————————————————————————-

Medlems- och jakttillståndsansökningar, årsmöte 30.1. 2014

Följande ansökningar godkändes av årsmötet.

Medlemsansökningar

Björn Borg

Jarl Söderholm

August Söderholm

Nina Sten

Alina Sten

Andreas Högback

Tom Söderholm

Charsten Granholm

Ulf Svahn

Peter Forslund

Sami Krook

Leif Wester

Årskort

Mathias Timmerbacka

Tom Mäntysaari

Markku Söderholm

Aleksis Hahn

Tomi Långfors

Leif Byholm

Patrik Stenbacka

Petri Mäkelä

Alvar Mattsson

Hans-Henrik Nygård

Benny Rosendahl

Christoffer Sten

Heidi Troberg

Christoffer Lampa

Säsongkort

Alf Löflund

 

——————————————————————————————————————–Intresserade av lodjursjakt, årsmöte 30.1. 2014

Ljungqvist Jan 050-5608561

Enegren Johan 044-3523404

Wester Leif 050-5403793

Back Håkan 050-5335029

Burman Bo-Erik 050-4432706

Kvist Jimmy 050-0351384

Skog Karl-Erik 050-0662542

Mäkelä Petri 040-5027407

Majors Staffan 050-3758944

Majors Heimer 050-0163349

Byholm Leif 040-7602996