OBS! Skogsfåglarnas jakttider 2014

Viltcentralen har nu fastställt jakttiderna för skogsfågel för jaktåret 2014.

 

-Tjäderns jakttid i Österbotten är 2014 10.9-15.10. Tjäderns jakttider är således ca två veckor kortare än vad den hittills varit.

-Orrens och järpens jakttider är 2014, 10.9-31.10. Dessa arters jakttid är således samma som föregående års.

-Riporna är fredade i Österbotten.

Föreningen uppmanar medlemmarna att jaga skogsfågel med eftertänksamhet i år på grund av det svaga häckningsresultatet.

Skogsfåglarnas jakttider i övriga landet hittas från länken nedan:

http://riista.fi/metsakanalintujen-metsastysajat-paatetty/

Sommarmötets protokoll

Protokoll fört vid Solf jaktförening rf:s sommarmöte, närvarande 48 st

 

Tid: 4.8.2014 kl. 19.00 – 20.35

Plats: Solf IK’s sportstuga.

1 §. Mötets öppnande.

Ordförande David Westerlund öppnade mötet och önskade alla hjärtligt välkomna.

2 §. Val av mötesordförande och sekreterare.

David Westerlund valdes till mötesordförande och Sem Timmerbacka till sekreterare.

 

3 §. Mötets laglighet och beslutförhet.

Konstaterades att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört. Annons i Vasabladet söndag 27.7.2014. Deltagarlista som bilaga 1, 48 personer.

4 §. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Björn Ljungqvist och Nils Martin.

5 §. Föredragningslistan godkändes enhälligt.

6 §. Inkommet förslag om rådjursjakten

Det har kommit in ett förslag om att ändra rådjursjakten så att begränsningen på ett djur per jägare per säsong, inte skulle tillämpas inkommande jaktår. Detta för att motivera anskaffningen av rådjurshund.

Mötet behandlade förslaget och beslöt att begränsningen ett djur per jägare också skulle gälla inkommande jaktår. De som är intresserade av rådjurshundar har möjlighet att träna sina hundar utan att skjuta djur. Rapporteringen av fällda rådjur motsvarar troligen inte antalet fällda djur per säsong.

Medlemmarna uppmanas ordna samjakter för rådjursjakten, så får de som vill använda sina hundar för rådjursjakt har möjlighet att göra det.

7 §. Jakttider och fredningar

Styrelsens förslag till fredningar och begränsningar godkändes utan ändringar

- måndag, tisdag och onsdag fredade på Stadsfjärden 21.8-15.9. Under perioden 16.9 till 30.9 är måndag och tisdag fredade. Jakten bör avslutas senast en timme efter solnedgången.

- villaavslutningen och juldagen är fredade

- jakt på sjöfågel på odlingsmark enligt statens jakttider (obs skörden bör vara bärgad)

- duvjakt enligt statens jakttider (observera att skörden bör vara bärgad)

- fasan- och tjäderhöna fredade

- ingen jakt med kulgevär på Öiran (stadsfjärden) eller Söderfjärden och Lerorna

- ett rådjur/medlem och årskortsinnehavare. Rågeten är fredad. Kom ihåg fångstanmälan

- alla premiärdagar endast för medlemmar och årskortsinnehavare, inga dagkort tillåtna oberoende jaktform.

- sjöfågeljakt förbjuden mellan pumpstationerna 150 meter på vardera sidorna om ån

- jakten är förbjuden 150 meter runt foderautomaterna för skogsfågel i Kivne och Helenemossen, samt foderautomaterna för rådjur och annat vilt som föreningen sköter om.

- körning med motorfordon på odlingsmark och privata vägar är förbjudet.

- övrigt enligt statens jakttider, observera att nya begränsningar kan komma.

8 §. Forststyrelsens projekt för minskande av mink och mårdhund i Stadsfjärden

Styrelsen föreslår att vi fortsätter ett år till, trots att projektet från Forststyrelsens sida antagligen har avslutats. Namnlista över intresserade samlades in.

9 § Års- och säsongkorts ansökningar.

Sommarmötet godkände ansökningarna enligt bilaga 2.

10 § Ansökan om provmarker

Älghundsklubben kommer att ansöka om lov att få ordna jaktprov i december.

Mötet beslöt att styrelsen får besluta om eventuella ansökningar efter sommarmötet.

11 §. Förtjänstpokalen

Förtjänstpokalen tilldelades Jan Enegren för gott arbete för jaktföreningen.

Mötet beslöt tacka förra ordföranden Karl-Gustaf Hietanen med ett presentkort till matrestaurang.

12 §. Förslag från Munsmo skifteslag

Munsmo skifteslag har föreslagit att jägarna tillsammans med Munsmoborna ska bygga en grillkåta ute på piren i hamnen.

Mötet beslöt att vi bygger grillkåtan tillsammans med Munsmoborna. Beslöts också att föreningen ansöker om bidrag till projektet från någon stiftelse.

13 §. Övriga ärenden

- styrelsen föreslår att hjortdjursjaktmötet hålles efter jaktledarinformationen.

– Solf jaktförening r.f. har beviljats 5 st vitsvanshjortlicenser. Älglicenser har beviljats 20 st av vilka 2 ska sparas för skadebekämpning.

- föreningens hemsida är i användning och adressen finns på jaktkortet

- sädgåsen är helt fredad detta jaktår

- vilttriangeln som har grundats på föreningens mark har inventerats av 12 personer 1.8.2014.

- K-G Hietanen informerade om saker från nejdens möte

- föreningen har utfodringssäd hos Stig Helgas

- Lars Kärkinen gjorde reklam för Jägarförbundet

14 §. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet klockan 20.10.

Solf 4.8.2014

 

David Westerlund                                      Sem Timmerbacka

Ordförande                                                 Sekreterare

 

Björn Ljungqvist                                           Nils Martin

protokolljusterare                                         protokolljusterare

 

Jaktkorten

De års- och säsongkort som beviljades på sommarmötet hämtas även de ut från inredningsbutiken Cirkas i Solf centrum. Avgiften på års- och säsongkorten är i år 40,00€ (innehåller medlemsavg. till Suomen Metsästäjäliitto r.y.-Finlands Jägarförbund r.f.), ta med jämna pengar i mån av möjlighet.

 

På sommarmötet beviljade:

Årskort

Savolainen Otto

Troberg Heidi

Hannus Glenn

Holm Hans-Peter

Häggström Daniel

Nyback Robert

Silander Marcus

Teir Niklas

Säsongkort

Pada Tommy

Skåtar Kim

 

 

Räv/-smårovdjursavtal med Laihian Eränkävijät r.y.

Solf Jaktförening r.f. och Laihian Eränkävijät r.y. har 5.8.2014 ingått ett avtal angående hundjakt på smårovdjur i (kommun)gränstrakterna. Nedan en översättning av avtalet samt övrig viktig information som jägarna bör känna till.

Varje jägare bör ta reda på vilka områden som är fredade för jakt på Laihelas sida av gränsen. I år är t.ex. området som inringas av Nikkari-Pahaluoma-Tönkkä-Heliö fredat. Detta område ligger nära gränsen till Solf Jaktförenings Jaktmarker. Fredningsområdena bör ovillkorligen iakttas av Solf Jaktförenings medlemmar i sådant fall att man följer sin hund över gränsen på Laihian Eränkävijäts jaktmarker.

Kartor över Laihian Eränkävijäts fredningsområden finns under länken: rauhoitusaluekartta på deras hemsida på adressen:  www.laihianerankavijat.net.

 

Räv-, Smårovdjursavtal

§1. Avtalet gäller Laihian Eränkävijät r.y. och Solf Jaktförening R.F.

§2. En hund som under jakt förföljer räv, mård, mårdhund, grävling eller mink får passera grannföreningens gräns.

§3. Hundens ägare eller förare och dennes jaktkamrat (högst två personer) får under de förhållanden som nämns i §2 passera grannföreningens gräns och nedlägga bytet.

§4. Avtalet gäller enbart när marken är snötäckt.

§5. För att undvika missförstånd skall sådant byte som nedlagts innan jägaren passerat grannföreningens gräns, lämnas på den egna föreningens område.

§6. Om en jägare fäller annat vilt än de som nämns i avtalet skall föreningen på vilkens område detta skett väcka åtal enbart mot den enskilde jägaren, inte mot grannföreningen.

§7. Om något av de viltslag som nämns i §.2 i misstag fälls för annan jägares hund skall skytten ge sig till känna för hundens förare och överlämna det fällda viltet till denna.

§8. Avtalet gäller inte jägare som äger mark på grannföreningens område men inte arrenderar ut jakträtten till föreningen.

§.9 Jägaren är skyldig att iakttaga god jaktsed och uppföra sig så som han förväntar sig att grannen skall uppföra sig på den egna föreningens marker.

§10. Avtalet gäller ett år i gången om ingendera av parterna väljer att säga upp avtalet. Uppsägning av avtalet bör ske senast 28:e februari och träder i kraft 1 september samma år.

§11. Avtalet undertecknas i två exemplar på så vis att vardera förenings ordförande alternativt viceordförande och sekreterare undertecknar avtalet.

§12. Varsitt likalydande avtal ges till de båda föreningarna.

Års-, säsongkorts- och hundprovsansökningar

De som ämnar lämna in anhållan om Års-, säsongkort eller hundprov till Solf Jaktförening innan sommarmötet måndag 4.8-14, bör lämna in sin anhållan senast 4.8-14 kl 16.00 för att anhållan skall hinna med till mötet klockan 19.00.

Man kan även lämna in anhållan via ansökningsformuläret eller kontaktformuläret på denna sida.