Startsida

Välkommen till Solf jaktförening r.f hemsida. Föreningen sköter aktivt om områdets vilda djur och utfodrar skogs- och fälthönsfåglar, placerar ut fågelholkar och slickstenar mm. Jaktföreningen har jakträtt på 7 400 ha.

Senaste inläggen

Årsmötesprotokoll 18.2.2024

Protokoll 3/2024

Solf jaktförening rf:s årsmöte 18.2.2024 kl. 18.00
Plats: Solf sportstuga

§ 1. Mötet öppnades kl. 18:06
30 närvarande, enligt deltagarlista

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
Beslut: Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsförbarheten konstaterades. En annons publicerades i Vbl 10.2.2024, samt även publicerats på föreningens hemsida.

§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut: Till mötesordförande valdes David Westerlund och till mötets sekreterare Susanna Vestling.

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut: Till protokolljusterare och rösträknare valdes Oskar Holm och Tomi Långfors.

§ 5. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan lästes upp av ordförande.
Beslut: Mötet godkände föredragningslistan.

§ 6. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2023.

Verksamhetsberättelsen för 2023 lästes upp av ordförande.

Beslut: Verksamhetsberättelsen för 2023 lästes upp och godkändes av mötet.
Mötet godkände verksamhetsberättelsen med tillägget att medlemsantalet kontrolleras.

§ 7. Presentation av bokslutet samt verksamhetsgranskarnas granskningsberättelse för verksamhetsåret 2023

Beslut: Mötet godkände bokslutet.

§ 8. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Mötet önskade att sittande ordförande håller ärendet.

Beslut: Mötet beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Verksamhetsberättelsen för 2023 lästes upp och godkändes av mötet.

§ 9. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå.
Styrelsen förordar val av Hans-Peter Holm som ersättare för David Vesterlund och Angelica Westerback som ersättare för Susanna Vestling.

Beslut: Mötet beslöt Hans-Peter Holm som ersättare för David Vesterlund och Angelica Westerback som ersättare för Susanna Vestling, som båda var i tur att avgå.

§ 10. Val av ordförande och sekreterare för följande verksamhetsår 2024.
Styrelsen föreslår att Hans-Peter Holm ersätter David Vesterlund som ordförande samt att Angelica Westerback ersätter Susanna Vestling som sekreterare under verksamhetsår 2024.

Beslut: För verksamhetsperiod 2024 valdes Hans-Peter Holm om ordförande och Angelica Westerback som sekreterare

§ 11. Val av två verksamhetsgranskare för följande verksamhetsår 2024, samt två suppleanter.
Styrelsen förordar återval av Sem Timmerbacka och Bo-Erik Burman till ordinarie samt Leif-Erik Lindholm samt Tomas Träskelin till suppleanter.

Beslut: Mötet godkände styrelsens förslag och Sem Timmerbacka och Bo-Erik Burman återvaldes som ordinarie verksamhetsgranskare samt Leif-Erik Lindholm samt Tomas Träskelin till suppleanter som suppleant.

§ 12. Verksamhetsplan för år 2024
Verksamhetsplanen lästes upp under mötet.
Beslut: Verksamhetsplanen godkändes med en justering att föreningskalvens försäljningsinkomst bidrag gan ges till byns registrerade föreningar med kontonummer och som har ungdomsverksamhet. Bidrag fördelas jämnt mellan de som meddelat intresse. Dessutom görs en provtriangelinventering av fältfåglar på området.

§ 13. Älgjaktledare och hjortjaktledare till höstens älgjakt.
Rimal jaktlaget har utsett Sebastian Burman till jaktledare för Rimal älgjaktlag och Västersolf jaktlaget under inkommande möte utse älgjaktledare för Västersolf älgjaktlag. Till ledare för hjortjaktlaget har Leif Wester utsetts.
Beslut: Mötet godkände utsedda jaktledare.

§ 14. Föreningens representanter i Jägarförbundet samt i Malaxnejdens jaktvårdsförening
Styrelsen föreslår att representanten till föreningens representant under Jägarförbundets årsmöte blir Anton Svenns och väljs under årsmötet. Som representant i Malaxnejdens styrelse är Karl-Gustaf Hietanen. Som medlem i Malaxnejdens skyttekommittén föreslås Jan Enegren samt till vitvårdskommitteen föreslås Heimer Majors.
Beslut: Styrelsens förslag understöddes och godkändes.
Som föreningens representant till Jägarförbundets årsmöte valdes Anton Svenns. Representanten har hela föreningens röstetal.

§ 15. Viltvårdssektion.
Styrelsen har följande förslag: ansvarspersoner till viltvårdssektionen:
Skogsfågel: Jonas Aspgård och Rasmus Svahn
Sjöfågel: Per Sjöberg och Charsten Granholm
Klövvilt: Jan Enegren och Göran Enholm
Fältfågel: Hannes Rahja och Sem Timmerbacka
Beslut: Mötet understödde och godkände förslagen.

§ 16. Skyttesektion.
Styrelsen förordar Janne Ljungqvist och Leif Wester
Beslut: Mötet understödde och godkände styrelsens förslag.

§ 17. Avgifter och Kostnadsersättningar.
Styrelsen föreslår kostnadsersättningar och avgifter enligt följande.
Över 70 år (födda 1954 eller tidigare) blir ständiga medlemmar och medlemsavgiften blir 15 € (Till jägarförbundet, för att ej belasta föreningens ekonomi.)
Rese-och telefonersättning åt ordf. Enligt verifikat €
sekr. Enligt Verifikat €
kassör. Enligt verifikat €
Malaxnejdens skyttekommitté medl. 100 €
De som mottar ersättningar uppgör ”dagbok” för sina kostnader

Medl.avgift (inkl jägarförbundets 15 €) 45€ /50 € för pappersfaktura
Årskort 55 € /60 € för pappersfaktura
Säsongkort 55 € /60 € för pappersfaktura
Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor förslag 16 € och alternativ 21 €
Skottpengar: Mårdhund, räv, grävling, mink
och mård 10 €
Kråkfåglar 1 €
Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

Styrelsen förordar ovan nämnda summor samt föreslår också att skottpengar betalas två gånger, 30 maj och 30 december, under året. För de som pappersfaktureras via post tilläggs en behandlingsavgift om 5 euro.
Mötet diskuterade om medlemmarna skulle betala medlemsavgiften à 15 euro/person eller avsluta detta.
Jägarförbundet är en intresseorganisation och fördelarna anses av flera medlemmar vara väldigt få.

Beslut: Mötet understödde och godkände samtliga förslag förutom straffavgiften för oinlämnade fångstlistor som ökas från 16 € till 21 €.
Mötet beslöt skicka en skrivelse till Finlands jägarförbund med syfte att framföra vår kritik. Om föreningen innan årsskiftet 2024-2025 anser att ingen förbättring skett, så avslutar föreningen sitt medlemskap.

§ 18. Medlemsärenden.
Årskortsansökningar:
Ann-Helen Rahja
Hannes Rahja
Rickard Krook
Gustav Lind
Antti Lahti
Andreas Bäck
Christoffer Bäckström

Styrelsen förordar samtliga ovan nämnda årskort. Samtliga medlemmar är skyldiga att delta i föreningens ålagda aktiviteter.
Ansökningar som inkommit efter styrelsemötet och inte behandlats 6.2.2024:
Årskort:
Kim Dahl
Säsongkort:
Oliver West

Beslut: Mötet godkände årskort- och säsongskortansökningar.

§ 19. Anhållan om jaktprov på föreningens marker
Västkustens dreverklubb anhöll om provmark för dreverprov
Styrelsen föreslår att hundföreningarna kontaktar Solf jaktföreningen och anhåller 2 veckor före de datum när de önskar ordna prov och/eller spårningstillfällena. Styrelsen godkänner efter hand de ansökningar som skickas in.

Beslut: Mötet godkänner att anhållan Västkustens dreverklubb återremitteras. Hundföreningarna bör ansöka för ett prov i gången och 2 veckor innan. Styrelsen kan bevilja prov och områden.

§ 20. Kontaktpersoner för stora rovdjursobservationer
Styrelsen förordar Anton Svenns
Beslut: Mötet godkände styrelsens förslag

§ 21. Dagkortsförsäljare.
Styrelsen föreslår som dagkortsförsäljare Göran Enholm, Staffan Majors samt Johan Enegren från Ängsvägen/Rimal. För Munsmo föreslås Mikeal Kärkinen i Munsmo.
Betalningen rekommenderas betalas per konto för bättre bokföring och uppföljning.

Beslut: Mötet godkände förslagen med tillägget att Staffan Majors kontaktas och om han inte godkänner uppdraget, så måste styrelsen utse en annan person.

§ 22. Kvinnodag
Styrelsen föreslår att en informationsdag hösten 2024 arrangeras för kvinnor och ungdomar.
Beslut: Mötesdeltagarna godkände.
§ 23. Aktiastiftelsen Solf-Sundom
Solf jaktförening diskuterade bidragsansökningar för ungdomsverksamheten.
Styrelsen anhåller från Aktiastiftelsen i Solf-Sundom om 1500 euro som verksamhetsbidrag samt 8000 euro till fastighetsinköp.

§ 24. Viltåkrar
Styrelsen föreslår och förordar Johan Sjöberg som kontaktperson samt Göran Enholm ansvarig för viltåkern vid sandplan. Föreningen kontaktar markägare angående eventuell viltåker i Musan
Beslut: Mötet godkände förslagen. Ifall markägaren önskar en viltåker i Musan så ordnar föreningen detta. Om viltåkern anläggs, så bekostar föreningen för medlet. Viltåkern vid Blandaskärret anläggs också av föreningen.

§ 25. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.
Älgjaktlagen utser ansvarspersoner till skyttekvällar, Matias Malm och Mikael Kärkinen. Föreningen betalar deltagaravgift och ammunition för deltagande i skyttetävlingar.

§26. Inventeringar
Styrelsen har förordat inventeringar:
Vinterns triangelinventering arrangeras inom februari i enlighet med snöläget.
Fälttriangel föreslogs inrättas i Söderfjärden men mötet önskade 2024 göra en provtriangelinventering av fältfåglar på området.
Sommarens inventering
Detta ärende var ett anmälningsärende.

§27. Priser och utmärkelser
Anton Svenns erhåller viltvårdspriset. Räv 5, grävling 2, mårdhund 9, mård 1 och mink 1.
Linus Nyman erhåller ungdomspris.
Heimer Majors uppmärksammas för 80 år.

§ 28. Hjortdjurslicenser

Styrelsen förordar att ansöka om 12 älg- och 5 vitsvanslicenser. Hjortlicenser i skadeförebyggande syfte.
Christoffer Nyman föreslog att 10 älglicenser ansöks. Karl-Gustaf Hietanen lyfte också fram att en ny 3-årig älgförvaltningsplan kommer 2024. Ett förslag kommer att vara att den nya ”gaffeln” kunde vara 4,3 älgar per 1000 hektar. För tillfället ligger vår nejd på 3,8. Även om 12 älglicenser ansöks, så kan färre skjutas.

Beslut: Mötesdeltagarna godkände ansöka om 12 älg- och 5 vitsvanslicenser.

§ 29. Övriga ärenden
• Klubbkvällar ordnas i mån av möjlighet.
• Skytteprogram publiceras på webbsidan när det fastslagits
• Soppdagen. Oskar Holm ansvarar för kokningen.
• Nejdens möte 20.2 kl. 18:00. Det kommer att bli ordförandeval.
• Jaktarrenderegistrets uppdatering
Alla medlemmar åläggs ansvar att delta i verksamheten att insamla jaktarrendeavtal, för att verksamheten ska kunna fortgå. Ny fastighetslista bör köpas.
• Årsmötet arrangeras 18.2.2024 kl. 18:00 i sportstugan
• Adressändringar och e-postadresser meddelas till info@solfjakt.fi
• Talkoavgift för de som inte har möjlighet att delta i för föreningen viktiga verksamhet inför från och med 2025
• En diskussion om stadgeändring diskuterades också.
• Vargseminarium 4.3 kl. 15:00 på Norvalla (Christoffer Nyman, Göran Enholm, Sebastian Burman och Tomi Långfors kommer att delta).
• 4.3 inleds i Vuxeninstitutet i Korsholm jägarexamenkurser

Beslut: En ny fastighetslista ska köpas. Talkoavgift för de som inte har möjlighet att delta i för föreningen viktiga verksamhet inför från och med 2025. Inför jaktsäsongen uppläggs också den uppdaterade kartan med underskrivna jaktarrendeavtal.

§ 30. Mötet avslutades kl. 20:43

David Westerlund, ordförande Susanna Vestling, sekreterare

Protokolljusterare:

Oskar Holm Tomi Långfors

  1. Luftgevärsskytte börjar 6,3 ,2024 Kommentering avstängd
  2. Saknas e-post adresser Kommentering avstängd
  3. Solf Jaktförenings årsmöte 18,02,24 kl 18,00 vid Sportstugan Kommentering avstängd
  4. Skjut och skolningstillfällen med simulator Kommentering avstängd
  5. Stövar prov 3,11, 2023 Kommentering avstängd
  6. DM för hardrivande stövare 7,10 2023 provområde i Solf Kommentering avstängd
  7. Sommarmötes protokoll 6/23 Kommentering avstängd
  8. Jägarexamen 7,8 kl 1900 vid sportstugan Kommentering avstängd
  9. Dam o ungdomskväll vid Tallmossens skjutbana 9,8 med början kl 1800 Kommentering avstängd