Startsida

Välkommen till Solf jaktförening r.f hemsida. Föreningen sköter aktivt om områdets vilda djur och utfodrar skogs- och fälthönsfåglar, placerar ut fågelholkar och slickstenar mm. Jaktföreningen har jakträtt på 7 400 ha.

Senaste inläggen

Årsmötes protokoll 2023

Protokoll                                                                                         2/2023

 

Solf jaktförening rf:s årsmöte 14.2.2023 kl. 19.00

Plats: Solf UF

§ 1. Mötet öppnades kl. 19:00

32 närvarande, enligt deltagarlista

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

Beslut: Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsförbarheten konstaterades. En annons publicerades i Vbl 7.2.2023, samt även publicerats på föreningens hemsida.

§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare

Beslut: Till mötesordförande valdes David Westerlund och till mötets sekreterare Susanna Vestling.

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare

Beslut: Till protokolljusterare och rösträknare valdes Hans-Peter Holm och Johan Sjöberg.

§ 5. Godkännande av föredragningslista

Ordförande läste upp föredragningslistan.

Beslut: Föredragningslistan godkändes av mötesmedlemmarna.

§ 6. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2022.

Verksamhetsberättelsen för 2022 lästes upp av ordförande.

Beslut: Verksamhetsberättelsen för 2022 lästes upp och godkändes av mötet.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

§ 7. Presentation av bokslutet samt verksamhetsgranskarnas granskningsberättelse för verksamhetsåret 2022

§ 8. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Mötet önskade att sittande ordförande håller ärendet.

Beslut: Mötet beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Verksamhetsberättelsen för 2022 lästes upp och godkändes av mötet.

§ 9. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå.

Styrelsen förordar återval av Karl-Gustaf Hietanen och Johan Sjöberg samt val av Jonas Aspgård, som provmedlem, i stället för Janek Wolf.

Beslut: Mötet beslöt återval av Styrelsen förordar återval av Karl-Gustaf Hietanen och Johan Sjöberg samt val av Jonas Aspgård i stället för Janek Wolf som provmedlem.

§ 10. Val av ordförande och sekreterare för följande verksamhetsår 2023.

Styrelsen förordade att ordförande föreslås under årsmötet och styrelsen föreslog också att Susanna Vestling förordas som sekreterare för verksamhetsperiod 2023.

Hans-Peter Holm föreslogs som ordförande men Holm antog inte uppdraget.

Beslut: För verksamhetsperiod 2023 återvaldes David Westerlund som ordförande och Susanna Vestling återvaldes som sekreterare.

§ 11. Val av två verksamhetsgranskare för följande verksamhetsår 2023, samt två suppleanter.

Styrelsen förordar återval av Sem Timmerbacka och Bo-Erik Burman till ordinarie samt Leif-Erik Lindholm samt Tomas Träskelin till suppleanter.

Beslut: Mötet godkände styrelsens förslag och Sem Timmerbacka och Bo-Erik Burman återvaldes som ordinarie verksamhetsgranskare samt Leif-Erik Lindholm samt Tomas Träskelin till suppleanter som suppleant.
§ 12. Verksamhetsplan för år 2023

Verksamhetsplanen lästes upp under mötet.

Beslut: Verksamhetsplanen godkändes.

§ 13. Älgjaktledare och hjortjaktledare till höstens älgjakt.

Rimal jaktlaget har utsett Sebastian Burman till jaktledare för Rimal älgjaktlag och Västersolf-jaktlaget under inkommande möte utse älgjaktledare för Västersolf älgjaktlag. Till ledare för hjortjaktlaget har Leif Wester utsetts.

§ 14. Föreningens representanter i Jägarförbundet samt i Malaxnejdens jaktvårdsförening 

Styrelsen föreslår att representanten till föreningens representant under Jägarförbundets årsmöte väljs under årsmötet. Som representant till Malaxnejdens styrelse är Karl-Gustaf Hietanen.  Som medlem i Malaxnejdens skyttekommittén föreslås Jan Enegren samt till vitvårdskommitteen föreslås Heimer Majors.

Beslut: Styrelsens förslag understöddes och godkändes.

Som föreningens representant till Jägarförbundets årsmöte valdes Anton Svenns. Representanten har hela föreningens röstetal.

§ 15. Viltvårdssektion.

Styrelsen har följande förslag: ansvarspersoner till viltvårdssektionen:

Skogsfågel:  Jonas Aspgård och Rasmus Orava

Sjöfågel: Per Sjöberg och Carsten Granholm

Klövvilt: Jan Enegren och Göran Enholm

Fältfågel: Hannes Rahja och Sem Timmerbacka

Beslut: Mötet understödde och godkände förslagen.

§ 16. Skyttesektion.

Styrelsen förordar Janne Ljungqvist och Leif Wester           

Beslut: Mötet understödde och godkände styrelsens förslag.     

 § 17. Avgifter och Kostnadsersättningar.

Styrelsen föreslår Kostnadsersättningar och avgifter enligt följande:

Över 70 år (födda 1953 eller tidigare) blir ständiga medlemmar och medlemsavgiften blir 15 € (Till jägarförbundet, för att ej belasta föreningens ekonomi.)

Rese-och telefonersättning åt ordf.    Enligt verifikat €
sekr.    Enligt Verifikat €
kassör. Enligt verifikat €

Malaxnejdens skyttekommitté medl.  100 €

Representant i Malaxnejdens styrelse Enligt verifikat €

Projektledare för kartprogram Enligt verifikat €

De som mottar ersättningar uppgör ”dagbok” för sina kostnader

Medl.avgift (inkl jägarförbundets 15 €)                         45€

Årskort                                                                              55 €

Säsongkort                                                                           55 €

Dagkort                                                                            15 €

Inskrivningsavgift                                                           10 €

Straffavgift för oinlämnade fångstlistor                         (12 € förslaget av styrelsen) 16 € förslag under mötet

Skottpengar: Mårdhund, räv, grävling, mink

och mård                                                                        10 €

Kråkfåglar                                                                         1 €

Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

Styrelsen förordar ovan nämnda summor samt föreslår också att skottpengar betalas två gånger, 3 maj och 30 december, under året.

Beslut: Mötet understödde och godkände samtliga förslag, förutom straffavgiften för oinlämnade fångstlistor där mötet föreslog och beslöt 16 €.

§ 18. Medlemsärenden.

Anhållan om medlemskap: 

Jonas Rosenlöf (bott 10 år i Solf)

Petri Mäkelä (bott 10 år i Solf)

Alex Mäntysaari (bott 14 år i Solf)

Ellen Nyback
Marika Finne

Årskortsansökningar:

Eljas Rahja

Ann-Helen Rahja

Hannes Rahja

Rickard Krook

Styrelsen förordar samtliga ovan nämnda medlemskap- och årskort. Samtliga medlemmar är skyldiga att delta i föreningens ålagda aktiviteter.

Ansökningar som inkommit efter styrelsemötet och inte behandlats 31.1.2023:

Medlemskap:

Mathias Smeds (bott 13 år i Solf)

Årskort:

Andreas Bäck (bott i Solf 8 år)

Christoffer Finne (6 år)

Kim Dahl (5)

Säsongskort:

Erik Kulp

Beslut: Mötet godkände medlemskap-, årskort- och säsongskortansökningar, förutom Erik Kulp, som inte äger mark i Solf och därför inte godkänns säsongskort.

§ 19. Anhållan om jaktprov på föreningens marker

Västkustens dreverklubb anhöll om provmark för dreverprov lördag 7.10.2023, tisdag 17.10.2023, lördag 13.1.2024 och lördag 10.2.2024

Stövarklubben har anhållit om provmark för datumen 18.2 och 19.2.2023.

Styrelsen förordar ett antal gånger men inte inom fredningstid eller jaktdagar. Dessutom måste hundföreningarna kontakta Solf jaktföreningen och anmäla 2 veckor före och datum när de önskar ordna spårningstillfällena. Styrelsen godkände stövarklubbens anhållan om provmark 18.2 och 19.2.2023 under styrelsemötet 31.1.2023.

Beslut:
Godkänns: Västkustens dreverklubb anhöll om provmark för dreverprov. Styrelsen beviljar områden.

§ 20. Kontaktpersoner för stora rovdjursobservationer

Styrelsen förordar Anton Svenns

Beslut: Mötet godkände styrelsens förslag

            § 21. Dagkortsförsäljare.

Styrelsen förordar som dagkortsförsäljare Göran Enholm, Staffan Majors samt Johan Enegren från Ängsvägen/Rimal. För Munsmo föreslås Mikeal Kärkinen i Munsmo.

Betalningen rekommenderas betalas per konto för bättre bokföring och uppföljning.

Beslut: Mötet godkände förslagen.

§ 22. Kvinnodag

Styrelsen föreslår att en informationsdag i augusti 2023 arrangeras för kvinnor och ungdomar.

                Beslut: Mötesdeltagarna godkände.

                § 23.  Aktiastiftelsen Solf-Sundom & Kommunens verksamhetsbidrag

Solf jaktförening diskuterade bidragsansökningar för ungdomsverksamheten.

                Styrelsen anhåller om verksamhetsbidrag från Aktiastiftelsen i Solf-Sundom och Korsholms kommun.

§ 24. Fullmakter för arrendeavtalen.

26.1.2023 signerade styrelsens ordförande och vice-ordförande dokumentet Fullmakten för arrendeavtalen. Detta betyder att en lista med befullmäktigade kan signera jaktarrendeavtalen, vilket underlättar arrendeavtalsverksamheten, uppdatering och insamlandet.

§ 25. Viltåkrar

Styrelsen föreslår och förordar Johan Sjöberg som kontaktperson samt Göran Enholm ansvarig för viltåkern vid sandplan. Föreningen kontaktar markägare angående eventuell viltåker i Musan

                Beslut: Mötet godkände förslagen. Ifall markägaren önskar en viltåker i Musan så ordnar föreningen detta.

§ 26. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.

Älgjaktlagen utser ansvarspersoner till skyttekvällar, Sebastian Burman och Mikael Kärkinen. Föreningen betalar deltagaravgift och ammunition för deltagande i skyttetävlingar.

§27. Inventeringar

Styrelsen förordar inventeringar:

Vinterns triangelinventering arrangeras inom februari-mars i enlighet med snöläget.

Sommarens inventering

Detta ärende var ett anmälningsärende.

§28. Viltvårdspriset

Ungdoms- viltvård- och hundpris delas ut årligen för att nominera intresse och aktiv verksamhet. Detta år finns enbart viltvårdsnominering.

Anton Svenns erhåller viltvårdspriset

§29. Jaktarrenderegistrets uppdatering

Sedan augusti 2021 har cirka 30 möten organiserats av arbetsgruppen. Antalet deltagare har varit få även om personliga inbjudan har gjorts. Även om närmare 70% av de jaktarrendeavtal som printats ut och varit färdiga att signera är procenten av de utprintade fortfarande under 40%.

Arbetsgruppen föreslog därför under det senaste mötet 26.1 att ansvaret för insamling av underskrifter av jaktarrendeavtal överförs till älg- och hjortjaktlagen.

Styrelsen beslöt att alla medlemmar åläggs ansvar att delta i verksamheten att insamla jaktarrendeavtal, för att verksamheten ska kunna fortgå.

Beslut: Mötet uppmanar medlemmarna att ta ansvar och delta i verksamheten. Älgjaktlagen kontaktar sina medlemmar och mindre aktiva jaktföreningsmedlemmar kontaktas via telefon för en inbjudan till jaktarrendeavtalsmöten.

§ 30. Hjortdjurslicenser

Styrelsen förordar att ansöka om 15 älg- och 5 vitsvanslicenser.

Beslut: Mötesdeltagarna godkände ansöka om 15 älg- och 5 vitsvanslicenser. Solf jaktförening föreslår till Malaxnejden har 20 vitsvanshjortlicenser på hyllan.

§31. Inlösen av fastighet

Styrelsen föreslår att inleda arbetet med att kunna inlösa fastigheten 499-513-3-20

Beslut: Mötets medlemmar godkände förslaget. Fastighetens värdering inleds.

§ 32.  Övriga ärenden

 • Deponering av arkivmaterial i Korsholms kommunhus.
 • Klubbkvällar ordnas enligt behov.
 • Soppdagen
 • Malaxnejdens jaktvårdsföreningens årsmöte 23.2 kl. 1 8:00
 • Tölby jaktföreningen informerade Solf jaktföreningen om utgången av deras rättegångsfall.
 • Solf jaktföreningen hade lämnat in motion till Malaxnejdens jaktförening om att ändra korpens status som jaktbart vilt. Nejden förde motionen vidare till regionala viltrådet, som i sin tur förde motionen till nationella viltrådet. Beslutet blev att inte lyfta ärendet vidare.
 • En motion skickades även till Malaxnejdens jaktförening om önskan av att ändra fredningstiden av kråka. Nejden förde motionen vidare till regionala viltrådet, som i sin tur förde motionen till nationella viltrådet. Beslutet blev att inte lyfta ärendet vidare.
 • Föreningen informerades om en motion där statusen av varg ändras och att fårbetesområde implementeras som ett renskötselområde. Beslutet blev att inte lyfta ärendet vidare.
 • Solf och skola ordnar tre tillfällen vad föreningar kan hjälpa byn med att upprätthålla en trygg miljö. Tomi Långfors deltar från jaktföreningen.

§ 33. Mötet avslutades kl. 20:45

 

David Westerlund, ordförande                                                                                    Susanna Vestling, sekreterare

 

 

 

 

Protokolljusterare:

 

 

 

 

Hans-Peter Holm                                                                                                               Johan Sjöberg.

 1. Hundprov på hare för stövare 22.2 pane området Kommentering avstängd
 2. Solf jaktförenings årsmöte 14,feb.2023 kl.1900 i UF lokalen Kommentering avstängd
 3. Älghunds prov 3,12 och 17,12 2022 Kommentering avstängd
 4. Älg soppdagen 20,11, 22 Kommentering avstängd
 5. Jakttider länk nedan Kommentering avstängd
 6. Prova på sportskytte 7,9 kl 18.00 Kommentering avstängd
 7. Sommarmötes protokoll 7,8 2022 Kommentering avstängd
 8. Dagkort Kommentering avstängd
 9. Hagelskyttekväll 17,8 kl 1800 Kommentering avstängd