Årsmöte 2018

Protokoll

Solf jaktförening rf:s årsmöte 11.02.2018, Sportstugan.

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande önskade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet kl. 18.10.

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
(annons i Vbl 04.02.2018, samt publicerats på hemsidan)
Beslut:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.
(Närvarolista bilaga 1, 32 närvarande)

§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut:
David Westerlund valdes till mötesordförande, Susanna Vestling till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut:
Mötet valde Heimer Majors och Sem Timmerbacka till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2017.
Beslut:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes under mötet.

§ 6. Presentation av bokslutet för verksamhetsåret 2017.
Beslut:
Ordförande meddelade att granskarna tyvärr inte gjort detta. Ordförande hade kontaktat en jurist och föreslog att denna paragraf ajourneras till sommarmötet. Detta godkändes.

§7. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut:
Ordförande meddelade att granskarna tyvärr inte gjort detta. Ordförande hade kontaktat en jurist och föreslog att denna paragraf ajourneras till sommarmötet. Detta godkändes.

§ 8. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå. Samt två Göran Enholm och Johan Sjöberg i tur att avgå. Styrelsen föreslog återval.
Beslut:
Göran Enholm och Johan Sjöberg återvaldes.

§ 9. Val av ordförande för följande verksamhetsår.
Styrelsens förslag: David Westerlund
Beslut:
David Westerlund återvaldes.

§ 10. Val av två verksamhetsgranskare för följande verksamhetsår, samt två suppleanter.
Styrelsens förslag: Joakim Östman och Sten Englund (återval)
Suppleanter: Bengt Östman och Leif-Erik Lindholm (återval)
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet återvalde dessa.

§ 11. Verksamhetsplan för år 2018
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2018 lästes igenom av ordförande.
Beslut:
Verksamhetsplanen för 2018 godkändes.

§12. Älgjaktledare och hjortjaktledare till höstens älgjakt.
Styrelsens förslag: Staffan Majors, Västersolf. Sebastian Burman, Rimal. Leif Wester Hjortjakten.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde de föreslagna.

§13. Föreningens representanter i Jägarförbundet och Malaxnejdens jaktvårdsförening.
Styrelsens förslag:
Representanter till förbundets årsmöte: Lars Kärkinen, samt föreningens ordf. David Westerlund och viceordf. Karl-Gustaf Hietanen.
Malaxnejden: Inget valår för Solf
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna Lars Kärkinen, samt föreningens ordf. David Westerlund och viceordf. Karl-Gustaf Hietanen.

§ 14. Viltvårdssektion.
Styrelsens förslag: ansvarspersoner till viltvårdssektionen:
Skogsfågel Peter Forslund och Aleksis Hahn
Sjöfågel Carsten Granholm och Per Sjöberg
Klövvilt Jan Enegren och Harry Backman
Fältfågel Sem Timmerbacka och Hannes Rahja.

Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 15. Skyttesektion.
Styrelsens förslag: Janne Ljungqvist, Glenn Hannus och Staffan Majors.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 16. Hjortdjurslicenser
Styrelsens förslag 15 älg- och 6 vitsvanshjortslicenser. Under mötet framkom även en önskan om att utöka vitsvanshjortlicenserna till 7.

Beslut:
Mötet understödde förslaget om 15 älglicenser och 7 vitsvanshjortslicenser.

§ 17. Avgifter och Kostnadsersättningar.
Styrelsen föreslår Kostnadsersättningar och avgifter enligt följande.
Över 70 år (födda 1948 eller tidigare) blir ständiga medlemmar (Karl-Erik Skog och Hans Östman) och medlemsavgiften blir 12 € (Till jägarförbundet, för att ej belasta föreningens ekonomi.)
Rese-och telefonersättning åt ordf. € Enligt verifikat
sekr. € Enligt verifikat
kassör. € Enligt verifikat

Malaxnejdens skyttekomitte medl. Enligt kutym i nejden 100 €
Representant i Malaxnejdens styrelse € Enligt verifikat
Projektledare för kartprogram € Enligt verifikat

Styrelsen föreslår att de som mottar ersättningar uppgör ”dagbok” för sina kostnader

Medl.avgift 40€

Årskort 50 €
Säsongkort 50 €
Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar: Mårdhund, räv, grävling och mink 10 €
Kråka 0,50 €

Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

Beslut:
Enligt styrelsemötets förslag. Övriga avgifter beslutades enligt styrelsens förslag.

§ 18. Medlemsärenden.
Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort. Enligt lista:
Ansökningar till årsmötet 11.02.2018

Medlemskap:
- Peter Liljedahl
Bott i Solf: 11 år

- Lars Markku Söderholm
Bott i Solf: 10 år

- Oskar Holm
Bott i Solf: 10 år

- Hans-Peter Holm
Bott i Solf: 10 år

- Tom Mäntysaari
Haft årskort sedan 2008.

- Tom Stormblad
Född i Solf

- Johanna Forsman
Född i Solf

Årskort:
- Petri Mäkelä
Bott i Solf: 5 år

- Hans Henrik Nygård
Har tidigare beviljats årskort från och med jaktåret 2008-2009.
Jag bor permanent i Solf sedan juli 2005.

- Kaj Lundfors
Bott i Solf: 3 år

- Christoffer Finne
Bott i Solf: 1 år

- Andreas Bäck
Bott i Solf: 3 år

- Glenn Hannus

Säsongkort:
- Kim Skåtar
Bott i Solf: 0 år

- Alf Lövlund

Beslut:
Ansökningarna som också framgår från bilaga 2 bifölls av mötet.

§ 19. Anhållan om jaktprov på föreningens marker
Kvarkens Retrivers MEJÄ kommite/Mathias West söker om tre stycken kvällsprov med fyra hundarprovrutor
Styrelsen förordar två prov.

Österbottens Taxklubb ansöker också om att få använda markområden (provrutor) för avläggande av drevprov för tax under hösten 2018 och detta förordas också av styrelsen.

Malax Grythundklubb anhåller om användning av markområden (provrutor) för spårprov under jaktåret 2018 och detta förordas av styrelsen.

Springelpanelit ry anhåller om att få anordna anlagsträning för springelpaniels inom maj månad vid grustaget i Solf. Styrelsen föreslår och förordar juni månad. Hundarna ska alltid hållas kopplande/under kommando.

Listor och ansökningar bifogade.

Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag.

§ 20. Kontaktpersoner för stora rovdjursobservationer
Som kontaktperson för stora rovdjur föreslås Anton Svenns
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde Anton Svenns. Kristoffer Nyman som reserv.

§ 21. Dagkortsförsäljare.
Som dagkortsförsäljare föreslås Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 22. Viltåkrar
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med viltåkrarna enligt samma mönster som föregående år.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde Johan Sjöberg som huvudansvarig.

§ 23.Utedassbyggandet vid grillkåtorna
Styrelsen föreslår att föreningen ansöker från Aktiastiftelsen om understöd för projektet. Kontrakt uppgörs med markägarna. Rimallaget kontaktar Jalle Söderholm (som sponsorerar) när en ”bytta” behövs.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och beslöt i enlighet med detta.
§ 24.Viltvårdstävling.
Vinnaren i viltvårstävlingen utses på årsmötet. Styrelsen skaffar ett pris till årsmötet.
Anton Svenns vann årets viltvårdstävling och premieras med en fälla.

§ 25. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.
Älgjaktlagen utser ansvarspersonerna till skjutbanan. (Mikael Kärkinen och Tomas Träskelin) Styrelsen föreslår enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng).
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd.

§ 26. Soppdag.
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, datum och plats bestäms på årsmötet. Styrelsen förslår också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år. Förslag på datum 8.4 eller 15.4
Beslut:
Mötet beslöt att soppdagen hålls 8.4 i mån av möjlighet. Mötet ger styrelsen i uppdrag att besluta om eventuellt alternativt datum.
Mötet utsåg funktionärer på soppdagen. Dessa är i år:
Niklas Teir
Sandra Sund
Rosenlöf Jonas
Anders Nordman
Lundfors Kaj
Gustav Lind
Linnea Finne
August Söderholm
Bergfors Anders
Eddie Nyback
Jonas Svenns
Oliver Klemets
Jan Stenfors
Jonas Skoglund
Väglund Robin

Leif Wester leder arbetet. Göran Enholm kokar soppan. De som inte har möjlighet skaffar ersättare.

§ 27. Inventeringar.
Vinterinventeringen utfördes 4.2. Betydligt fler älgspår än tidigare observerades.
Flyginventeringen genomförs troligen 13.2. I år genomförs inventeringen med helikopter. Kalle Hietanen och Harry Lervik deltar.
Beslut:
Mötet beslöt att inventeringen skall fullföljas i mån av möjlighet under mars månad.
Följande personer fungerade som inventerare vinter-triangeln 2018:
Lucas Hyöty, Christoffer Lampa, Eddie Nyback, Jonas Svenns, Oliver Klemets, Timo Lieskoski, Jonas Carlsson, Gustav Lind och Hans Nygård.
Ansvarspersoner: Sem Timmerbacka, Benjamin Burman (Glenn Hannus) Alternativt David Westerlund och Sebastian Burman.

§ 28. Gemensamma hjortjaktregler och stadgan
Viltcentralens direktiv såväl som lagen bör efterföljas. Säkerhetsdirektiven bör också efterföljas och jaktledarnas roll förtydligas. Jaktens säkerhetsföreskrifter delas ut mott underskrift.
Dessutom önskade styrelsen ajournera denna paragraf till älgjaktmötet för att kunna kontrollera vad andra föreningar gör.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.

§ 30. Hund- och ungdomspris
Hundägarena kan i samband med årsmöte anmäla Årets Hund, som då kan nomineras. Ett intressepris för ungdomar skapas och visat intresse kan premieras med köpkort vid ”lokal” butik.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.

§ 32. Övriga ärenden

- Klubbkvällar och Nybörjarkväll på hagelbanan.
Info kommer via nejdens skyttekommittémedlem. Heimer Majors tar emot anmälningar

- Tävlingskvällar

- Luftgevärsskytte på onsdagar.
Fortsätter likt tidigare år, kom ihåg att spara poängkorten. Janne Ljungqvist ansvarar för dessa kvällar.

- Skjutsimulatorn, lista finns på hemsidan.
Glenn Hannus ansvarar för denna verksamhet.

-Malaxnejdens jaktvårdsförenings årsmöte 13.2 på kommungården i Malax, alla kan delta. Mötet börjar kl 18.00 fullmakterna kontrolleras innan.

- Planering av byggande av en ny sportstuga.
Föreningen föreslog Hans Östman som jaktföreningens representant till diskussionstillfällena.

- Fälttalko ordnas om föreningen erhåller talko.

- Luftgevärstillfällen för ungdomar. Föreningen önskar ordna ett kvällstillfälle under våren. Leif Wester, Janne Ljungqvist samt Susanna Vestling deltar i detta tillfälle.

- Varningsblinkers på älgvarningsskyltar försås till riksåttan.

- För att få icke underskrivna arrendekontrakt åtgärdade, sammankallas den gamla arbetsgruppen. Förslag om att ha ett par diskussionstillfällen när föreningens medlemmar som innehar jakträtt kallas. Icke underskrivna arrendekontrakt delas ut och samtidigt även årets jaktkort

§ 32. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 20.23

David Westerlund Susanna Vestling
Ordförande Sekreterare

Protokolljusterare:

Heimer Majors Sem Timmerbacka
Protokoll

Solf jaktförening rf:s årsmöte 11.02.2018, Sportstugan.

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande önskade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet kl. 18.10.

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
(annons i Vbl 04.02.2018, samt publicerats på hemsidan)
Beslut:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.
(Närvarolista bilaga 1, 32 närvarande)

§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut:
David Westerlund valdes till mötesordförande, Susanna Vestling till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut:
Mötet valde Heimer Majors och Sem Timmerbacka till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2017.
Beslut:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes under mötet.

§ 6. Presentation av bokslutet för verksamhetsåret 2017.
Beslut:
Ordförande meddelade att granskarna tyvärr inte gjort detta. Ordförande hade kontaktat en jurist och föreslog att denna paragraf ajourneras till sommarmötet. Detta godkändes.

§7. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut:
Ordförande meddelade att granskarna tyvärr inte gjort detta. Ordförande hade kontaktat en jurist och föreslog att denna paragraf ajourneras till sommarmötet. Detta godkändes.

§ 8. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå. Samt två Göran Enholm och Johan Sjöberg i tur att avgå. Styrelsen föreslog återval.
Beslut:
Göran Enholm och Johan Sjöberg återvaldes.

§ 9. Val av ordförande för följande verksamhetsår.
Styrelsens förslag: David Westerlund
Beslut:
David Westerlund återvaldes.

§ 10. Val av två verksamhetsgranskare för följande verksamhetsår, samt två suppleanter.
Styrelsens förslag: Joakim Östman och Sten Englund (återval)
Suppleanter: Bengt Östman och Leif-Erik Lindholm (återval)
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet återvalde dessa.

§ 11. Verksamhetsplan för år 2018
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2018 lästes igenom av ordförande.
Beslut:
Verksamhetsplanen för 2018 godkändes.

§12. Älgjaktledare och hjortjaktledare till höstens älgjakt.
Styrelsens förslag: Staffan Majors, Västersolf. Sebastian Burman, Rimal. Leif Wester Hjortjakten.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde de föreslagna.

§13. Föreningens representanter i Jägarförbundet och Malaxnejdens jaktvårdsförening.
Styrelsens förslag:
Representanter till förbundets årsmöte: Lars Kärkinen, samt föreningens ordf. David Westerlund och viceordf. Karl-Gustaf Hietanen.
Malaxnejden: Inget valår för Solf
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna Lars Kärkinen, samt föreningens ordf. David Westerlund och viceordf. Karl-Gustaf Hietanen.

§ 14. Viltvårdssektion.
Styrelsens förslag: ansvarspersoner till viltvårdssektionen:
Skogsfågel Peter Forslund och Aleksis Hahn
Sjöfågel Carsten Granholm och Per Sjöberg
Klövvilt Jan Enegren och Harry Backman
Fältfågel Sem Timmerbacka och Hannes Rahja.

Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 15. Skyttesektion.
Styrelsens förslag: Janne Ljungqvist, Glenn Hannus och Staffan Majors.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 16. Hjortdjurslicenser
Styrelsens förslag 15 älg- och 6 vitsvanshjortslicenser. Under mötet framkom även en önskan om att utöka vitsvanshjortlicenserna till 7.

Beslut:
Mötet understödde förslaget om 15 älglicenser och 7 vitsvanshjortslicenser. Mötet beslöt att jaktledaren är licensinnehavare.

§ 17. Avgifter och Kostnadsersättningar.
Styrelsen föreslår Kostnadsersättningar och avgifter enligt följande.
Över 70 år (födda 1948 eller tidigare) blir ständiga medlemmar (Karl-Erik Skog och Hans Östman) och medlemsavgiften blir 12 € (Till jägarförbundet, för att ej belasta föreningens ekonomi.)
Rese-och telefonersättning åt ordf. € Enligt verifikat
sekr. € Enligt verifikat
kassör. € Enligt verifikat

Malaxnejdens skyttekomitte medl. Enligt kutym i nejden 100 €
Representant i Malaxnejdens styrelse € Enligt verifikat
Projektledare för kartprogram € Enligt verifikat

Styrelsen föreslår att de som mottar ersättningar uppgör ”dagbok” för sina kostnader

Medl.avgift 40€
(Styrelsemedlemmarna samt verksamhetsgranskarna befrias från medlemsavgiften)
Årskort 50 €
Säsongkort 50 €
Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar: Mårdhund, räv, grävling och mink 10 €
Kråka 0,50 €

Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

Beslut:
Enligt styrelsemötets förslag. Övriga avgifter beslutades enligt styrelsens förslag.

§ 18. Medlemsärenden.
Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort. Enligt lista:
Ansökningar till årsmötet 11.02.2018

Medlemskap:
- Peter Liljedahl
Bott i Solf: 11 år

- Lars Markku Söderholm
Bott i Solf: 10 år

- Oskar Holm
Bott i Solf: 10 år

- Hans-Peter Holm
Bott i Solf: 10 år

- Tom Mäntysaari
Haft årskort sedan 2008.

- Tom Stormblad
Född i Solf

- Johanna Forsman
Född i Solf

Årskort:
- Petri Mäkelä
Bott i Solf: 5 år

- Hans Henrik Nygård
Har tidigare beviljats årskort från och med jaktåret 2008-2009.
Jag bor permanent i Solf sedan juli 2005.

- Kaj Lundfors
Bott i Solf: 3 år

- Christoffer Finne
Bott i Solf: 1 år

- Andreas Bäck
Bott i Solf: 3 år

- Glenn Hannus

Säsongkort:
- Kim Skåtar
Bott i Solf: 0 år

- Alf Lövlund

Beslut:
Ansökningarna som också framgår från bilaga 2 bifölls av mötet.

§ 19. Anhållan om jaktprov på föreningens marker
Kvarkens Retrivers MEJÄ kommite/Mathias West söker om tre stycken kvällsprov med fyra hundarprovrutor
Styrelsen förordar två prov.

Österbottens Taxklubb ansöker också om att få använda markområden (provrutor) för avläggande av drevprov för tax under hösten 2018 och detta förordas också av styrelsen.

Malax Grythundklubb anhåller om användning av markområden (provrutor) för spårprov under jaktåret 2018 och detta förordas av styrelsen.

Springelpanelit ry anhåller om att få anordna anlagsträning för springelpaniels inom maj månad vid grustaget i Solf. Styrelsen föreslår och förordar juni månad. Hundarna ska alltid hållas kopplande/under kommando.

Listor och ansökningar bifogade.

Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag.

§ 20. Kontaktpersoner för stora rovdjursobservationer
Som kontaktperson för stora rovdjur föreslås Anton Svenns
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde Anton Svenns. Kristoffer Nyman som reserv.

§ 21. Dagkortsförsäljare.
Som dagkortsförsäljare föreslås Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 22. Viltåkrar
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med viltåkrarna enligt samma mönster som föregående år.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde Johan Sjöberg som huvudansvarig.

§ 23.Utedassbyggandet vid grillkåtorna
Styrelsen föreslår att föreningen ansöker från Aktiastiftelsen om understöd för projektet. Kontrakt uppgörs med markägarna. Rimallaget kontaktar Jalle Söderholm (som sponsorerar) när en ”bytta” behövs.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och beslöt i enlighet med detta.
§ 24.Viltvårdstävling.
Vinnaren i viltvårstävlingen utses på årsmötet. Styrelsen skaffar ett pris till årsmötet.
Anton Svenns vann årets viltvårdstävling och premieras med en fälla.

§ 25. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.
Älgjaktlagen utser ansvarspersonerna till skjutbanan. (Mikael Kärkinen och Tomas Träskelin) Styrelsen föreslår enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng).
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd.

§ 26. Soppdag.
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, datum och plats bestäms på årsmötet. Styrelsen förslår också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år. Förslag på datum 8.4 eller 15.4
Beslut:
Mötet beslöt att soppdagen hålls 8.4 i mån av möjlighet. Mötet ger styrelsen i uppdrag att besluta om eventuellt alternativt datum.
Mötet utsåg funktionärer på soppdagen. Dessa är i år:
Niklas Teir
Sandra Sund
Rosenlöf Jonas
Anders Nordman
Lundfors Kaj
Gustav Lind
Linnea Finne
August Söderholm
Bergfors Anders
Eddie Nyback
Jonas Svenns
Oliver Klemets
Jan Stenfors
Jonas Skoglund
Väglund Robin

Leif Wester leder arbetet. Göran Enholm kokar soppan. De som inte har möjlighet skaffar ersättare.

§ 27. Inventeringar.
Vinterinventeringen utfördes 4.2. Betydligt fler älgspår än tidigare observerades.
Flyginventeringen genomförs troligen 13.2. I år genomförs inventeringen med helikopter. Kalle Hietanen och Harry Lervik deltar.
Beslut:
Mötet beslöt att inventeringen skall fullföljas i mån av möjlighet under mars månad.
Följande personer fungerade som inventerare vinter-triangeln 2018:
Lucas Hyöty, Christoffer Lampa, Eddie Nyback, Jonas Svenns, Oliver Klemets, Timo Lieskoski, Jonas Carlsson, Gustav Lind och Hans Nygård.
Ansvarspersoner: Sem Timmerbacka, Benjamin Burman (Glenn Hannus) Alternativt David Westerlund och Sebastian Burman.

§ 28. Gemensamma hjortjaktregler och stadgan
Viltcentralens direktiv såväl som lagen bör efterföljas. Säkerhetsdirektiven bör också efterföljas och jaktledarnas roll förtydligas. Jaktens säkerhetsföreskrifter delas ut mott underskrift.
Dessutom önskade styrelsen ajournera denna paragraf till älgjaktmötet för att kunna kontrollera vad andra föreningar gör.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.

§ 30. Hund- och ungdomspris
Hundägarena kan i samband med årsmöte anmäla Årets Hund, som då kan nomineras. Ett intressepris för ungdomar skapas och visat intresse kan premieras med köpkort vid ”lokal” butik.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.

§ 32. Övriga ärenden

- Klubbkvällar och Nybörjarkväll på hagelbanan.
Info kommer via nejdens skyttekommittémedlem. Heimer Majors tar emot anmälningar

- Tävlingskvällar

- Luftgevärsskytte på onsdagar.
Fortsätter likt tidigare år, kom ihåg att spara poängkorten. Janne Ljungqvist ansvarar för dessa kvällar.

- Skjutsimulatorn, lista finns på hemsidan.
Glenn Hannus ansvarar för denna verksamhet.

-Malaxnejdens jaktvårdsförenings årsmöte 13.2 på kommungården i Malax, alla kan delta. Mötet börjar kl 18.00 fullmakterna kontrolleras innan.

- Planering av byggande av en ny sportstuga.
Föreningen föreslog Hans Östman som jaktföreningens representant till diskussionstillfällena.

- Fälttalko ordnas om föreningen erhåller talko.

- Luftgevärstillfällen för ungdomar. Föreningen önskar ordna ett kvällstillfälle under våren. Leif Wester, Janne Ljungqvist samt Susanna Vestling deltar i detta tillfälle.

- Varningsblinkers på älgvarningsskyltar försås till riksåttan.

- För att få icke underskrivna arrendekontrakt åtgärdade, sammankallas den gamla arbetsgruppen. Förslag om att ha ett par diskussionstillfällen när föreningens medlemmar som innehar jakträtt kallas. Icke underskrivna arrendekontrakt delas ut och samtidigt även årets jaktkort

§ 32. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 20.23

David Westerlund Susanna Vestling
Ordförande Sekreterare

Protokolljusterare:

Heimer Majors Sem Timmerbacka