Ändringar i jakttiderna för räv, grävling, rapphöna, orre och mufflonfår

Genom beslut av statsrådet har jakttiden för flera viltarter ändrats. Ändringen trädde i kraft den första november. För räv och grävling kortas jakttiden av medan jakttiden för rapphöna och mufflonfår blir längre. Toppjakt på orrtuppar i januari blir eventuellt tillåtet, men i vinter kommer den här jakten att vara förbjuden eftersom stammen är svag.

Enligt ändringen i jaktförordningen är jakttiden för räv 1.8-30.4 i landskapet Lappland. I övriga delar av landet är jakttiden för räv 1.8-14.4, dvs tiden är förkortad med ett par veckor.

Den nya jakttiden för grävling är 1.8-31.3.

Notera att sommarjakten 1.5-31.7 efter räv och grävling inte längre är tillåten i någon som helst form.

Ingen toppjakt på orrtuppar i januari 2015?

Den allmänna jakttiden för orre ändras för orrtupparnas del så, att toppjakt blir lovligt 1-20 januari i vissa regioner.

Januarijakt på orrtupp blir lovligt i Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Lappland utom i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki.

Eftersom orrstammen är svag blir det av allt att döma knappast någon toppjakt på orre i januari. Jord- och skogsbruksministeriet har befogenheter att begränsa eller förbjuda jakten och i skrivande stund bereds för orrtupparna ett beslut om begränsning av jakttiden i januari 2015.

Ändringen i jakttiderna öppnar dock för möjligheten att toppjakt i januari kan bli verklighet längre fram. Förutsättningen för att januarijakt efter orrtupp ska bli tillåtet är att triangelinventeringarna regionalt avkastar tillräckligt med information, och den här biten borde jägarna nu ta hand om.

Förlängd jakttid för rapphöna och mufflonfår

Jakten efter mufflonfår börjar den första augusti och förlängs i slutändan till den sista januari.

Ändringen har redan trätt i kraft. Tidigare var jakten tillåten till sista november.

Jakttiden för rapphöna kommer hädanefter att vara 1.9-31.10. Jakttiden förlängs alltså i början med nio dagar. I Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten kommer rapphönan att vara licensfri 1.9-31.10, men i övriga delar av landet kommer jakten fortsättningsvis att kräva licens av Finlands viltcentral

OBS! Skogsfåglarnas jakttider 2014

Viltcentralen har nu fastställt jakttiderna för skogsfågel för jaktåret 2014.

 

-Tjäderns jakttid i Österbotten är 2014 10.9-15.10. Tjäderns jakttider är således ca två veckor kortare än vad den hittills varit.

-Orrens och järpens jakttider är 2014, 10.9-31.10. Dessa arters jakttid är således samma som föregående års.

-Riporna är fredade i Österbotten.

Föreningen uppmanar medlemmarna att jaga skogsfågel med eftertänksamhet i år på grund av det svaga häckningsresultatet.

Skogsfåglarnas jakttider i övriga landet hittas från länken nedan:

http://riista.fi/metsakanalintujen-metsastysajat-paatetty/

Räv/-smårovdjursavtal med Laihian Eränkävijät r.y.

Solf Jaktförening r.f. och Laihian Eränkävijät r.y. har 5.8.2014 ingått ett avtal angående hundjakt på smårovdjur i (kommun)gränstrakterna. Nedan en översättning av avtalet samt övrig viktig information som jägarna bör känna till.

Varje jägare bör ta reda på vilka områden som är fredade för jakt på Laihelas sida av gränsen. I år är t.ex. området som inringas av Nikkari-Pahaluoma-Tönkkä-Heliö fredat. Detta område ligger nära gränsen till Solf Jaktförenings Jaktmarker. Fredningsområdena bör ovillkorligen iakttas av Solf Jaktförenings medlemmar i sådant fall att man följer sin hund över gränsen på Laihian Eränkävijäts jaktmarker.

Kartor över Laihian Eränkävijäts fredningsområden finns under länken: rauhoitusaluekartta på deras hemsida på adressen:  www.laihianerankavijat.net.

 

Räv-, Smårovdjursavtal

§1. Avtalet gäller Laihian Eränkävijät r.y. och Solf Jaktförening R.F.

§2. En hund som under jakt förföljer räv, mård, mårdhund, grävling eller mink får passera grannföreningens gräns.

§3. Hundens ägare eller förare och dennes jaktkamrat (högst två personer) får under de förhållanden som nämns i §2 passera grannföreningens gräns och nedlägga bytet.

§4. Avtalet gäller enbart när marken är snötäckt.

§5. För att undvika missförstånd skall sådant byte som nedlagts innan jägaren passerat grannföreningens gräns, lämnas på den egna föreningens område.

§6. Om en jägare fäller annat vilt än de som nämns i avtalet skall föreningen på vilkens område detta skett väcka åtal enbart mot den enskilde jägaren, inte mot grannföreningen.

§7. Om något av de viltslag som nämns i §.2 i misstag fälls för annan jägares hund skall skytten ge sig till känna för hundens förare och överlämna det fällda viltet till denna.

§8. Avtalet gäller inte jägare som äger mark på grannföreningens område men inte arrenderar ut jakträtten till föreningen.

§.9 Jägaren är skyldig att iakttaga god jaktsed och uppföra sig så som han förväntar sig att grannen skall uppföra sig på den egna föreningens marker.

§10. Avtalet gäller ett år i gången om ingendera av parterna väljer att säga upp avtalet. Uppsägning av avtalet bör ske senast 28:e februari och träder i kraft 1 september samma år.

§11. Avtalet undertecknas i två exemplar på så vis att vardera förenings ordförande alternativt viceordförande och sekreterare undertecknar avtalet.

§12. Varsitt likalydande avtal ges till de båda föreningarna.

Föreningens utfodringsplatser

Solf jaktförening har som en del av sitt viltvårdsarbete iordningställt utfodringsplatser för viltet, för närvarande är ”matplatsernas” antal 8 med varierande antal foderautomater och matbord.

-utfodringsplatsen i Kivne består av 5 st spannmålsautomater  av rörmodell, vilka finns placerade runt den obeväxta delen av mossen. Viltvårdssåtgärden är främst ämnad som stödutfodring av skogsfågel, men besöks naturligtvis ibland även av annat vilt såsom rådjur och harar.

-i Söderfjärdsskogen finns två utfodringsplatser för klövvilt den ena belägen i närheten av Hägnesberget.

-i Munsmo finns två utfodringsplatser. Den ena belägen i holmen , bakom Oline Holms gamla gård. Denna består av två spannmålsautomater av rörmodell. Den andra är främst ämnad som stödutfodring för fälthönsfåglarna, och är belägen i närheten av Dammens pumpstationer.

-i Lockboet finns utfodringsautomater för klövvilt.

-i Västerbacken finns två utfodringsplatser ämnade för klövvilt och skogsfågel. Den ena belägen mellan Ceders-korsning och Hautamäkis-rondell, på östra sidan av skogsbilvägen. De två spannmålsautomaterna av lådmodell är placerade ca 200m från vägen.  Västerbackens utfodringsplats nummer 2 finns från Ceders-korsning mot Björneborgsvägen. Denna utfodringsplats består av en spannmålsautomat av rörmodell och syns från skogsbilvägen när man från älgjaktlagets pass nummer 5 tittar i riktning mot Linmans gård.

Kom i håg att ett 150m stort område kring föreningens automater är fredat enligt mötesbeslut.

Bättre beskrivningar av utfodringsplatsernas läge samt koordinater för dessa kommer så snart denna information inhämtats.

automaatti

Rörautomaten i Västerbacken

Ny utfodringsplats i Munsmo

En utfodringsplats för klöv-, och småvilt har iordningställts i Munsmo hösten 2013. Utfodringsplatsens är belägen i holmen snett bakom Oline Holms gamla gård i riktning mot Munsmo hamn. Kom i håg att ett område om 150m kring föreningens uftodringsplatser är fredade för vak-, och smygjakt på klövvilt samt småvilt.

Uppdatering med koordinater och beskrivning för föreningens utfodringsplatser är på kommande inom kort.

Ny Utfodingsplats i Västerbacken

En utfodringsplats för klövvilt samt skogsfågel har iordningställts i Västerbacken hösten 2013. Utfodringsplatsens position är mittemot Rimal-älgjaktlags pass nummer 5, ett femtiotal meter mot Linmans gård (åkrarna) i södra änden av lägenhetsnummer 68:0. Kom i håg att ett område om 150m kring föreningens uftodringsplatser är fredade för vak-, och smygjakt på klövvilt samt småvilt.

Jakttider och fredningar 2013

Styrelsens förslag till fredningar och begränsningar godkändes utan ändringar

 • måndag, tisdag och onsdag fredade på Stadsfjärden 21.8-15.9. Under perioden 16.9 till 30.9 är måndag och tisdag fredade. Jakten bör avslutas senast en timme efter solnedgången.
 • villaavslutningen och juldagen är fredade
 • jakt på sjöfågel på odlingsmark enligt statens jakttider (obs skörden bör vara bärgad)
 • duvjakt enligt statens jakttider (observera att skörden bör vara bärgad)
 • fasan- och tjäderhöna fredade
 • ingen jakt med kulgevär på Öiran (stadsfjärden) eller Söderfjärden och Lerorna
 • ett rådjur/medlem och årskortsinnehavare. Rågeten är fredad. Kom ihåg fångstanmälan
 • alla premiärdagar endast för medlemmar och årskortsinnehavare, inga dagkort tillåtna oberoende jaktform.
 • sjöfågeljakt förbjuden mellan pumpstationerna 150 meter på vardera sidorna om ån
 • jakten är förbjuden 150 meter runt foderautomaterna för skogsfågel i Kivne och Helenemossen, samt foderautomaterna för rådjur som föreningen sköter om.
 • körning med fordon på odlingsmark och privata vägar är förbjudet.
 • övrigt enligt statens jakttider, observera att nya begränsningar kan komma.

Allmänna jakttider

Viltarter Område Jakttider
Gräsand Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Kricka Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Årta Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Bläsand Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Stjärtand Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Skedand Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Brunand Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Vigg Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Knipa Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Alfågel Hela landet 1.9.2013 — 31.12.2013
Småskrake Hela landet 1.9.2013 — 31.12.2013
Storskrake Hela landet 1.9.2013 — 31.12.2013
Ejder Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013 åda
Hela landet 1.6.2013 — 31.12.2013 guding
Sothöna Hela landet 20.8.2013 — 31.12.2013
Sädgås I de övriga delarna av Finland. 10.10.2013 — 31.12.2013
I kommunen Villmanstrand i Södra Karelen, i landskapet Kymmenedalen, i kommunen Orimattila i landskapet Päivänne-Tavastland samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå och Pukkila i landskapet Nyland. 1.10.2013 — 31.12.2013
I landskapen Kajanaland, Lappland förutom kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Muonio, Pelkosenniemi, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki, i kommunerna Ii, Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski och Utajärvi i landskapet Norra Österbotten samt i kommunerna Ilomants, Juuka, Lieksa, Nurmes och Valtimo i landskapet Norra Karelen. 10.9.2013 — 31.12.2013
I kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Muonio, Pelkosenniemi, Savukoski, Sodankylä och Utsjoki i landskapet Lappland. 1.9.2013 — 31.12.2013
Grågås Förbjuden i landskapen Södra Karelen, Södra Savolax, Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Birkaland, Norra Karelen, Norra Savolax, och Päijänne-Tavastland, i kommunerna Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kuortane, Lappajärvi, Soini, Vimpeli och Etseri i landskapet Dödra Österbotten, i kommunerna Halsua, Lestijärvi, Perho och Vetil i landskapet Mellersta Österbotten, i landskapet Lappland förutom kommunerna Kemi, Keminmaa, Torneå och Simo, i kommunerna Iitti och Kouvola i landskapet Kymmenedalen samt i kommunerna Haapajärvi, Haapavesi, Kuusamo, Kärsämäki, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi, siikalatva, Utajärvi och Taivalkoski i landskapet Norra Österbotten. 20.8.2013 — 31.12.2013
I övriga delar av landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Kanadagås Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Morkulla Hela landet 20.8.2013 12:00 — 31.12.2013
Orre Hela landet 10.9.2013 — 31.10.2013
Järpe Hela landet 10.9.2013 — 31.10.2013
Tjäder I övriga landet och kommunerna Lappträsk, Lovisa och Mörskom 10.9.2013 — 31.10.2013
I landskapet Egentliga Finland samt i landskapet Nyland med undantag av kommunerna Lappträsk, Lovisa och Mörskom förbjuden
Dalripa I övriga landet och kommunerna Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhjärvi, Reisjärvi, Sievi och Ylävieska förbjuden
Landskapet Kajanaland och landskapet Lappland utom kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki. Landskapet Norra Österbotten utom kommunerna Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi och Ylivieska 10.9.2013 — 30.9.2013
I kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki 10.9.2013 — 31.3.2014
Fjällripa I kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki 10.9.2013 — 31.3.2014
I övriga delar av landet förbjuden
Rapphöna I landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten 10.9.2013 — 31.10.2013
I övriga delar av landet 10.9.2013 — 31.10.2013 med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL10 §
Fasan Hela landet 1.9.2013 — 28.2.2014
Ringduva Hela landet 10.8.2013 — 31.10.2013
Skogshare Hela landet 1.9.2013 — 28.2.2014
Fälthare Hela landet 1.9.2013 — 28.2.2014
Vildkanin Hela landet 1.9.2013 — 31.3.2014
Ekorre Hela landet 1.12.2013 — 31.1.2014
Bäver Hela landet 20.8.2013 — 30.4.2014 Europeisk bäver; Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 §
Hela landet 20.8.2013 — 30.4.2014 Kanadensisk bäver
Bisamråtta Hela landet 1.10.2013 — 19.5.2014
Räv Hela landet 1.8.2013 — 31.7.2014 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
I farm uppfödd fjällräv Hela landet 1.8.2013 — 31.7.2014 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Mårdhund Hela landet 1.8.2013 — 31.7.2014 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Mink Hela landet 1.8.2013 — 31.7.2014 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Iller Hela landet 1.8.2013 — 31.7.2014 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Grävling Hela landet 1.8.2013 — 31.7.2014 Hona som åtföljs av ungar får inte dödas 1.5. – 31.7.
Mård Hela landet 1.11.2013 — 31.3.2014
Hermelin Hela landet 1.11.2013 — 31.3.2014
Lodjur Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom 1.8.2013 — 31.7.2014
I övriga landet med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.12.2013 — 28.2.2014
På renskötselområde med stöd av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (med undantag av hona som åtföljs av unge yngre än ett år) 1.10.2013 — 28.2.2014
Utter Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (i JL 41 a § 3 mom. avsedda dispenser kan inte beviljas jaktåret 2013-2014) 1.8.2013 — 31.7.2014
Östersjövikare Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom. (jaktlicens som avses i JL 10 § kan inte beviljas jaktåret 2013-2014) 1.1.1970 — 31.7.2014
Gråsäl Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom 1.8.2013 — 31.7.2014
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 § 16.4.2014 — 31.7.2014
Med stöd av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens enligt JL 10 § 1.8.2013 — 31.12.2013
Vildsvin Hela landet 1.6.2013 — 28.2.2014 Hona, med kultingar får inte dödas
Mufflon Hela landet 1.9.2013 — 30.11.2013
Älg I övriga Finland med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 28.9.2013 — 31.12.2013
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § (Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki) 1.9.2013 — 20.9.2013
Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § (Enontekis, Enare, Muonio och Utsjoki) 11.10.2013 — 30.11.2013
Vitsvanshjort Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 28.9.2013 — 31.1.2014
Skogsren Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 28.9.2013 — 31.1.2014
Dovhjort Med av Finlands viltcentral beviljad jaktlicens för hjortdjur enligt JL 26 § 28.9.2013 — 31.1.2014
Rådjur Hela landet 1.9.2013 — 31.1.2014
Hela landet 16.5.2013 — 15.6.2013 bock
Hela landet 28.9.2013 — 31.1.2014 användning av drivande hund
Björn Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom 1.8.2013 — 31.7.2014
I övriga landet med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i jaktlagen 41 a § 3 mom. (undantaget unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan unge). 20.8.2013 — 31.10.2013
I renskötselområde, med stöd av kvot som avses i statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) enligt 8 § (med undantag för unge yngre än ett år samt hona som åtföljs av sådan årsunge) 20.8.2013 — 31.10.2013
Varg Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 3 mom. (i JL 41 a § 3 mom. avsedda dispenser kan inte beviljas jaktåret 2013-2014) 1.8.2013 — 31.7.