Sommarmöte 1,8 2019 protololl

Plats: Solf IK:s sportstuga
1 § Mötet öppnades kl. 18.04
Protokoll 5/2019
Solf jaktförening rf:s sommarmöte
Tid: 1.8.2019 kl. 18.00
2 § Val av mötesordförande och sekreterare.
-Till mötesordförande valdes David Westerlund -Till mötessekreterare valdes Sebastian Burman
Närvarande enligt bifogad lista.
3 § Mötet konstaterades lagenligt sammankallat.
4 § Val av protokolljusterare och rösträknare. -Leif-Erik Lindholm och Harry Backman
5 § Föredragningslistan godkändes
6§ Verksamhetsgranskningsberättelsen granskad och föreslås godkännas samt
bokslutet presenterat. -Godkändes av mötet.
7§ Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Styrelsen begär
ansvarsfrihet på sommarmötet 1.8.2019. -Detta beviljades av mötet.
8 § Ändringar i jaktlagen.
Varje medlem är skyldig att själva ta reda på uppdateringar eller ändringar i jaktlagen. Föreningen informerar om begränsningar inom föreningen. -Upplystes om vilka djur hör till den nya bytesanmälan.
9 § Jakttider och fredningar liksom tidigare år.
o tjäderhönan fredad o fasanhönan fredad o 1 tjädertupp och 1orre/jägare/år.
o Rådjuren Bock, killing och smaldjur tillåtna. Kvot i föreningen på 1
djur per jägare per år på pass. Samt vid hundjakt fritt antal. Styrelsen har befogenhet att avbryta jakten när antalet blir för högt. Detta för att underlätta och stödja hundjakt.
Bytesanmälan till föreningens kontaktperson (Leif Byholm) samt lagstadgad anmälan till viltcentralen. Observera att bytesanmälan görs på Omariista även för vissa sjöfåglar. Ingen vårjakt på rådjursbock.
o ingen jakt på obärgad åker, i enlighet med jaktlagen.
o måndag, tisdag och onsdag fredade på Stadsfjärden 21.8-15.9. Under
perioden 16.9 till 30.9 är måndag och tisdag fredade. Jakten bör avslutas senast en timme efter solnedgången.
o sjöfågeljakt förbjuden mellan pumpstationerna 150 meter på vardera
sidorna om ån.
o Inga dagkort säljs för premiärdagarna 10.8 och 20.8.
o fredat 150 m kring föreningens matplatser och viltåkrar som anlagts i
föreningens regi. Älg-, rådjur- och Vitsvanshjortjakt med hund undantaget. Smårovdjursjakt dock tillåten.
o Ingen jakt med kulgevär på Söderfjärden, Grynnon öster om Munsmo
strömmen samt Leirona. Kom ihåg att alltid beakta kulfång på övriga områden! o Juldagen fredad o Villaavslutningen ej fredad mera (tillades på mötet).
10 § Säsong- och årskorts ansökningar.
-Årskortsansökan: (inkomna till styrelsemötet 28.7.2019)
Namn: Bor i Solf
Simon Manselin ja, nyinflyttad Kjell Storback ja, 50 år Hannes Rahja Ja, 3 år Jan Anders Lindh ja, 7 år Jonas Rosenlöf ja, 5 år Gustav Lind ja, 3 år
Säsongkort Christian Kronholm ja har arrendekontrakt
Inkomna till sommarmötet: -Årskort:
Amanda Holm Petri Viitanen Kaj Lundfors Kim Dahl Tommy Pada Allvar Mattson Robin Väglund
-Säsongkort Magnus Forth
Styrelsen föreslår att anhållan godkänns. -Alla anhållna års- och säsongkort godkändes av mötet.
11 § Ansökan om provmarker.
Styrelsen föreslås ha beslutanderätt ifall ansökningar inkommer. -Godkändes av mötet
12 § Aktuellt från nejden
Licenser har inkommit. Bland annan 8 vitsvanslicenser och 18 älglicenser, varav 30 % som hyllälgar. Älglicenserna innebär för Solf 7 tjurar 5 kor och 12 kalvar, av detta läggs 30 % på egen licenshylla. Solfs fördelning procentuellt: 58 % tjurar, 42 % kor och 50 % kalvar)
Ökad ungdomsverksamhet önskas också. Dålig uppslutning på tävlingarna gjorde att Solf inte kunde delta med fullt lag i älg- och hageltävlingen
13 § Val av kontaktpersoner samt Jaktledare för Stora rovdjur Styrelsens förslag för rovdjur: Kristoffer Nyman Kontaktperson för skadat och dödat klövvilt samt fällda rådjur: Leif Byholm
14 § Förtjänstpokalen
Styrelsen beslöt förära Göran Enholm förtjänstpokalen för år 2019 och denna överlämnades under sommarmötet.
15 § Vilttriangeln
Grupp skall utses, räknas snarast möjligt. -Redan räknad före mötet (räknad 30.7.), deltagare i räkningen informerade om dåligt skogsfågelresultat.
16 § Aktivitetsdag för lågstadieskolan.
Leif Wester är ansvarsperson. Arbetsgrupp utses. -Göran Enholm -Heimer Majors (holksvarven) -Gösta Sjöberg (hundjaktsinformation) -Kalle Lindholm (korvgrillning) -Janne Ljungqvist (luftgevärsskytte) -Kjell Friberg + några från Tölby jaktförening.
Även årskurs 6 från Tölby-Vikby lågstadieskola deltar
17§ Datum för älg- och hjortjaktsmöte bestäms. Föreslås hållas första veckan i
september. – Mötet beslöt hålla mötet 8.9.-19 kl 18.00 Anmälan till Älg- och hjortjakten
- Älgjaktledarinfomöte 27.8.-19 kl 19.00 på YA Gamla Vasa
18 § Fullmakt till jägarförbundets medlemsmöte
-Lars Kärkinen utsedd av mötet. Han har föreningens hela röstantal till sitt förfogande.
19 § Övriga ärenden.
- Klubbkväll med tävling mellan lagen 29.8 kl 18. Hjortjägarna deltar med
eget lag
- Påminnelse om Omariista
- Info från nejden. Vargrevirssamarbetsgrupp utses inom nejden.
- Arrendekontraktet för Pane grillkåta, uppgjort för ytterligare 25 år.
fr.o.m. 30.7.2019, med nya ägarna av skogsskiftet.
- Alla som vill ha medlemskort via epost meddelar Göran Enholm, eller via
föreningens epost. Görs skriftligen.
- 7.8.-19 Kombitävling mellan jaktföreningarna (Älg- och hagelbanan)
- Små rovdjursjakt
Inbjuden jägare med hund deltar utan vapen om dagkort saknas. Vid grytjakt eller jakt med spårhund, t.ex. när ett skadat rådjur söks, hundföraren utan vapen och en (alt. flera) föreningsmedlemmar deltar som passkarlar.
Dagkortsförsäljare meddelas alltid även om inbjudna jägare kommer utan dagkort (=utan vapen). Föreningsmedlem(ar) ska alltid delta när inbjudna jägare deltar med eller utan dagkort på Solf jaktförenings jaktområde.
detta kan uppfattas av utomstående, icke-jägare.
- Tillsägelse om jaktetikförseelse till föreningsmedlem, fredningslagen togs
opp, förklarades och diskuterades, d.v.s. bl.a. vad som gäller vid uppsökande av vilt för träning, med användande och avstånd från bil under fredningstid.
- Lars Kärkinen informerade om nya vargförvaltningsplanen.
- Påminnelse om att hämta in och skaffa underskrifter på de arrendeavtal
som ännu saknas.
20 § Mötet avslutades kl. 19:26

Solf Jaktförening r.f årsmötes protokoll 21.02 2019

Protokoll

Solf jaktförening rf:s årsmöte 21.02.2019

Föredragningslista

§ 1. Mötet öppnandes kl 19:10

Närvarande:
Enligt bifogad lista

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
(annons i Vbl 14.02.2018, samt publicerats på hemsidan)
Beslut:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.
(Närvarolista bilaga 1, 33 närvarande)

§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut:
David Westerlund valdes till mötesordförande, Susanna Vestling till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut:
Mötet valde Heimer Majors och Leif-Erik Lindholm till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2018.
Beslut:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes under mötet.

§ 6. Presentation av bokslutet för verksamhetsåret 2018.

Beslut:
Gås igenom under sommarmötet, eftersom bokslut inte kunnat genomföras och revisorerna inte godkände bokslutet.

§7. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut: Flyttades fram och görs under sommarmötet, efter att bokslutet genomförts och presenterats.

§ 8. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå.

Håkan Back och David Westerlund är i tur att avgå. Styrelsen föreslår Christoffer Nyman istället för Håkan Back samt återval av David Westerlund.
Beslut:
Återval av David Westerlund samt Christoffer Nyman istället för Håkan Back.

§ 9. Val av ordförande för följande verksamhetsår 2019.
Styrelsens förslag: David Westerlund
Beslut:
David Westerlund återvaldes.

§ 10. Val av två verksamhetsgranskare för följande verksamhetsår, samt två suppleanter.
Styrelsens förslag: Tomas Träskelin och Leif-Erik Lindholm
Suppleanter: Bengt Östman och Leif-Erik Lindholm (återval)
Beslut:
Mötet valde Sem Timmerbacka och Bo-Erik Burman till ordinarie och Leif-Erik Lindholm samt Tomas Träskelin till suppleanter.

§ 11. Verksamhetsplan för år 2019
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019 lästes igenom av ordförande. Justerades lite med förtydliganden.
Beslut:
Verksamhetsplanen för 2019 godkändes.

§12. Älgjaktledare och hjortjaktledare till höstens älgjakt.
Styrelsens förslag: Älgjaktledare: Staffan Majors, Västersolf. Sebastian Burman, Rimal. Hjortjaktledare: Leif Wester.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde de föreslagna.

§13. Föreningens representanter i Jägarförbundet och Malaxnejdens jaktvårdsförening.
Styrelsens förslag:
Som representant till jägarförbundets årsmöte föreslås Lars Kärkinen och som representant till Malaxnejdens styrelse Karl-Gustaf Hietanen.
Malaxnejden
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna Lars Kärkinen som representant till jägarförbundets årsmöte, samt att Karl-Gustaf Hietanen som representant från Solf jaktförening väljs till Malaxnejdens styrelse.

§ 14. Viltvårdssektion.
Styrelsens förslag: ansvarspersoner till viltvårdssektionen:
Skogsfågel Peter Forslund och Aleksis Hahn
Sjöfågel Carsten Granholm och Per Sjöberg
Klövvilt Jan Enegren och Leif Byholm
Fältfågel Sem Timmerbacka och Hannes Rahja.

Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 15. Skyttesektion.
Styrelsens förslag: Janne Ljungqvist, Glenn Hannus och Staffan Majors.
Eftersom det under mötet informerades om att Glenn inte har möjlighet att ställa upp föreslogs under mötet Bo-Erik Burman. Ordförande föreslog även att älgjaktlagen skulle sammankalla lagen till varsin testkväll i skyttesimulatorn.
Beslut:
Mötet valde Janne Ljungqvist, Staffan Majors och Bo-Erik Burman.

§ 16. Hjortdjurslicenser
Styrelsens förslag 16 älg- och 7 vitsvanshjortslicenser. Under årsmötet framkom även en önskan om att utöka vitsvanshjortlicenserna till 8 och älglicenserna till 17.

Beslut:
Mötet beslöt att ansöka om 17 älglicenser och 8 vitsvanshjortslicenser.

§ 17. Avgifter och Kostnadsersättningar.
Styrelsen föreslår Kostnadsersättningar och avgifter enligt följande.
Över 70 år (födda 1949 eller tidigare) blir ständiga medlemmar och medlemsavgiften blir 12 € (Till jägarförbundet, för att ej belasta föreningens ekonomi.)
Rese-och telefonersättning åt ordf. Enligt verifikat €
sekr. Enligt Verifikat €
kassör. Enligt verifikat €
Malaxnejdens skyttekomitte medl. Enligt nejdens taxa
Representant i Malaxnejdens styrelse Enligt verifikat €
Projektledare för kartprogram Enligt verifikat €

De som mottar ersättningar uppgör ”dagbok” för sina kostnader

Medl.avgift
40€

Årskort 50 €
Säsongkort 50 €
Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar: Mårdhund, mård, räv, grävling och mink 10 €
Kråka 0,50 €

Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

Beslut:
Enligt styrelsemötets förslag. Övriga avgifter beslutades enligt styrelsens förslag.

§ 18. Medlemsärenden.
Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort. Enligt lista:
Medlemsskap:
Erik Buss
född i solf

Jens Wester (meddelade att han inte kunde delta i årsmötet)
född i solf

Tommy Bergström
10 år

Benjamin Snåfs
född i solf

Heidi Troberg
10 år

Årskort:
Emma Svenn
9år

Rasmus Nybjörk
1 år

Katja Majaniemi
9 år

Andreas Bäck
4 år

Petri Mäkelä (hade meddelat att han inte kunde delta i årsmötet)
6 år

Mats Wester
Flyttade till Solf i höstas

Christoffer Finne
4år

Glenn Hannus (hade meddelat att han inte kunde delta i årsmötet)
4 år

Rikard Krook

Niklas Teir

Hans Nygård

Christoffer Sten

Säsongkort:
Alf Lövlund
haft förr

Kim SKåtar
haft förr.

§ 19. Anhållan om jaktprov på föreningens marker
Kvarkens Retrivers MEJÄ kommite/Mathias West söker om tre stycken kvällsprov med fyra hundarprovrutor
Styrelsen förordar tre prov.

Listor och ansökningar bifogade.

Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag.

§ 20. Kontaktpersoner för stora rovdjursobservationer
Som kontaktperson för stora rovdjur föreslås Valter Hovi
SRVA kontaktpersoner.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde Valter Hovi. Kristoffer Nyman som reserv. Johan Sjöberg återvaldes som SRVA kontaktperson.

§ 21. Dagkortsförsäljare.
Som dagkortsförsäljare föreslås Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 22. Viltåkrar
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med viltåkrarna enligt samma mönster som föregående år.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde Johan Sjöberg som huvudansvarig och kontaktperson.

§ 23.Viltvårdstävling.
Vinnaren i viltvårstävlingen utses på årsmötet.
Anton Svenns vann årets viltvårdstävling och premieras.

§ 24. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.
Älgjaktlagen utser ansvarspersonerna till skjutbanan. (Mikael Kärkinen och Tomas Träskelin) Styrelsen föreslår enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng).
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd.

§ 25. Soppdag.
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, datum och plats bestäms på årsmötet. Styrelsen förslår också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år.
Beslut:
Mötet beslöt att soppdagen hålls 7.4 eller 14.4 i mån av möjlighet. Mötet ger styrelsen i uppdrag att besluta om eventuellt alternativt datum.
Mötet utsåg funktionärer på soppdagen. Dessa är i år:
3 st/älgjaktlag
3 nya medlemmar (Rosenlöf Jonas anmälde sig frivillig. Även Jens Wester, Rikard Krook och Katja Majaniemi.)

Leif Wester leder arbetet. Göran Enholm kokar soppan. De som inte har möjlighet skaffar ersättare.

§ 26. Inventeringar.
Vinterinventeringen utförs i mars.
Beslut:
Mötet beslöt att inventeringen skall fullföljas i mån av möjlighet under mars månad.
Följande personer fungerade som inventerare vinter-triangeln 2019:
Heidi Troberg, Katja Majaniemi, Andreas Bäck. Mats Wester och Benjamin Snåfs samt Rasmus Nybjörk och Eric Buss.
Ansvarspersoner: Sem Timmerbacka.

§ 27. Motioner från nejden

- Ansökan om att tidigarelägga älgjakt i skärgård
- Förvaltning av varg
- Sälkontrakt

Beslut: Mötet anser sig vara positiva till motionerna och omfattar dem.

§ 28. Övriga ärenden

- Klubbkvällar publiceras på nejdens hemsida
- Skytteprogrammet publiceras också på nejdens hemsida
- Luftgevärsskytte på onsdagar. Ett lättare gevär köps in med tanke på övningsskytte för ungdomar. Janne Ljungqvist tar ansvar för detta.
- Skjutsimulatorn, lista finns på hemsidan.
- Malaxnejdens jaktvårdsförenings årsmöte 24.2 på kommungården i Malax, alla kan delta.
- Hur bör jaktföreningen göra med skogsmarksägare som inte arrenderar ut sin mark till föreningen men dock jaga inom föreningen samt sedan arrendar ut privat. Ärendet tas upp på sommarmötet som en separat paragraf.
- Kristoffer Nyman deltar 12.3 i LUKES informationsmöte vid YA:s enhet i Gamla Vasa.
- Fångstlistorna bör gås igenom.
- Fler bör ta ibruk Omariista.
- Föreningen kommer att anlita en bokföringsbyrå i Solf (Jaoste)

§ 29. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 21:00

David Westerlund Susanna Vestling
Ordförande Sekreterare

Protokolljusterare:

Heimer Majors Leif

Älgjakts mötesprotokoll

Solf Jaktförening rf’s älgjaktmöte 16.9.2018 kl. 18:00 på Solf IK’s sportstuga.

§1. Mötet öppnades kl.18:02
Närvarande: Enligt separat lista

§2. Stadgeenlighet och beslutsförhet.
Mötet godkände detta.

§ 3. Val av mötesfunktionärer.
Ordförande: David Westerlund
Sekreterare: Susanna Vestling
Protokolljusterare och rösträknare: Karl-Gustav Hietanen och Jan Enegren.

§4. Medlemsärenden.
Toni Thesslund, Robin Väglund och Christian Thesslund har ansökt om årskort. Magnus Forth tilldelas säsongskort.
Styrelsen förordade och mötet godkände och beslöt bevilja.

§5. Älgjakt.
16 älglicenser, varav 11 licenser utdelas till primärjakten, dvs 4 tjurar (55%) +3 kor (45%) samt 8 kalvar. Hyllälgar 35% dvs. 5 licenser, som delas efter att primärlicenserna skjutits. Hyll-licenserna behandlas av jaktledarna och styrelsen efter att primärlicenserna skjutits.

Rådande hornbegränsningen innebär att tjurar med 6-8 taggar är fredade.

Rimallaget: 23 jägare= vilket innebär 2 tjurar och 2 kor samt 4 kalvar (8 älgar)
Västersolflaget: 22 jägare= vilket innebär 2 tjurar och 1 kor samt 4 kalvar (7 älgar)

Mötet godkände styrelsens förslag.
Startdatum: Lagen får inbördes komma överens om startdatum.

§5. Vitsvanshjort.
Som under tidigare år inleds denna före älgjakten. 7 licenser; 60/40% vuxna och 50% kalvar.
Styrelsen föreslog också att jakten inleds med hund före älgjakten . Styrelsen förslår deltagaravgift för att täcka omkostnaderna. 30 € föreslås, oavsett om de anmälda deltar eller ej. De som deltar får köttranson. Datum för hjortjaktlagets möte fastslogs till 23.9.2018 kl 19:00.

Förvaltningsplan på vitsvanshjort. 50% vuxna och 50% kalvar. Av de fullvuxna fälls 70% bockar och 30% hindar. 2 bockar, 2 hind och 6 kalvar.

Leif Wester tar emot anmälningar till vitsvanshjortjakten.

§7. Föreningskalv.
Enligt fjolårets rutiner. De som vann i fjol kan inte delta i utlottningen. Lagen bidrar i år med en halv kalv per lag. Sune Träskelin föreslås, som tidigare år, ta emot anmälningar. Deadline för anmälan 12.10.2018. Susanna Vestling skickar infolappar till jaktledarna.
Till soppdagen undantas en bog av vuxet djur från vardera lagen. Köttet märks och bevaras i frysboxen i Västersolf slakthus.
Rimallaget betalar åt UF och Västersolflaget betalar till IK. Lagen bidrar med en halv kalv…..,

§8. Ålandsjakten.
Fortsätter som tidigare år. Respektive lag kommer överens om när de deltar i jakten på Åland.

§9. Övriga ärenden.

Anmälningsärende:
Slakthuset. Styrelsen lyfte fram att det nu vore av högsta betydelse att bryta ur tomten som slakthuset i Västersolf är byggt på. Tomten delas för närvarande av Solf IK och Solf jaktförening rf. IK äger lagfarten. Föreningen kommer att till Solf IK anhålla om att de tillhandahåller ägo/lagfartsdokument för att fastställa ägoförhållandena.

Leif Wester anhöll om att föreningen skänker 3 st 20€ presentkort från Kurres som kan skänkas till de 3 elever som vann tävlingarna under elevdagen i Solf skola 14.9. Styrelsen godkände detta.

Övriga ärenden:
Vargar rör sig i området och bör has i åtanke när jägare rör sig med hund.

De som jagar skogsfågel bör kolla upp tiderna, som för vissa arter förlängts. Detta visar även att triangelinventeringen fungerat och har inverkan på jakten.

Triangelinventeringen var däremot i år problematisk. Flera som anmält sitt deltagande dök inte upp.

Tävlingen mellan de två jaktlagen vanns i år av Västersolflaget. Mötet överräckte vandringspokalen till Staffan Majors.

§10. Mötet avslutades kl

Sommarmöte 05 08 18

Tid: 5.8.2018 kl. 17.00

Plats: Solf IK:s sportstuga

Protokoll

1 § Mötet öppnades kl. 17:10

2 § Val av mötesordförande och sekreterare.
Till ordförande valdes David Westerlund och till sekreterare Susanna Vestling
Närvarande enligt bifogad lista

3 §Mötet konstaterades lagenligt sammankallat.

4 § Val av protokolljusterare och rösträknare.
Heimer Majors och Sem Timmerbacka valdes.

5 § Föredragningslistan godkändes

6§ Verksamhetsgranskningsberättelsen granskades och godkändes (bokslutet presenterat på årsmöte).

7§ Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Styrelsen föreslog ansvarsfrihet.

Mötesdeltagarna beviljade ansvarsfrihet.

8 § Ändringar i jaktlagen.
Meddelas vad dessa innebär för vår förening.
Från 10.8 grå- och kanadagås jaktbar på bärgad åkermark. Kajan blir lovlig från 1.8. Om markägare kontaktar före 10.8, så kan detta överenskommas.
Anmälningsskyldighet för t.ex. skedand, skärtand.
Förlängd jakttid på hjortdjur till 15.2.2019.

9 § Jakttider och fredningar liksom tidigare år.
- tjäderhönan fredad
- fasanhönan fredad
- 1 tjädertupp och 1orre/jägare/år.

- Rådjuren Bock, killing och smaldjur tillåtna.Kvot i föreningen på 20 djur i
- stället för en/jägare per år. Detta för att underlätta och stödja hundjakt. Styrelsen utöka kvoten om behov finns. Bytesanmälan till föreningens kontaktperson samt lagstadgad anmälan till
- vilcentralen. Ingen vårjakt på rådjursbock.

- ingen jakt på obärgad åker, i enlighet med jaktlagen.

- måndag, tisdag och onsdag fredade på Stadsfjärden 21.8-15.9. Under perioden 16.9 till 30.9 är måndag och tisdag fredade. Jakten bör avslutas senast en timme efter solnedgången.

- sjöfågeljakt förbjuden mellan pumpstationerna 150 meter på vardera sidorna om ån.

- alla premiärdagar endast för medlemmar och årskortsinnehavare, inga dagkort tillåtna oberoende jaktform.

- fredat 150m kring föreningens matplatser och viltåkrar som anlagts i föreningens regi. Älg och Vitsvanshjortjakt med hund undantaget.

- Ingen jakt med kulgevär på Söderfjärden, Grynnon öster om Munsmo strömmen samt Leirona. Kom ihåg att alltid beakta kulfång på övriga områden!

- Juldagen fredad

Styrelsen föreslog samma fredningar som föregående år. Sommarmötets deltagare gödkände förslaget och beslöt att följa föregående års principer och regler.

10 § Säsong- och årskorts ansökningar.

-Årskortsansökan:

Namn: Bor i Solf

Kjell Storback ja, 49 år
Tommy Pada nej
Rickard Krok Ja, 1 år
Alvar Matson ja
John Eklund nej, flyttar i höst (beviljas inte)
Christian Thesslund Ja, 25 år (beviljas inte)
Tony Thesslund Ja, 19 år (beviljas inte)
Hannes Rahja Ja, 2 år
Jan Anders Lindh ja, 6 år
Rasmus Nybjörk ja, 2år
Niklas Teir Ja, 7år
Emma Svenn ja, 8år
Jonas Rosenlöf ja, 3år (meddelat att han inte kunde närvara på mötet)
Petri Viitanen ja, 2 år
Amanda Holm ja (meddelat att hon inte kunde närvara på mötet)

De som inte deltog i mötet får uppskov men bör närvara på mötet. Nästa möjlighet under årsmötet.

-Säsongkort
Christian Kronholm nej, har arrendekontrakt

-Ab Sundström Oy, förfrågan om jakt på vattnet i Munsmo. Men inte 20.8.

Styrelsen föreslog att anhållan godkänns. Ett dagskort en lördag i september godkändes och beslöts under mötet.

11 § Ansökan om provmarker.
Inga ansökningar ännu inkommit.
Styrelsen föreslås ha beslutanderätt ifall ansökningar inkommer och mötets deltagare godkände detta.

12 § Aktuellt från nejden
Licenser har inkommit. Bland annan 7 vitsvanslicenser och 11 älglicenser och 5 hyllälgar. 55 % tjurar och 45 % kor. 50 % kalv.
Ny bana har införskaffats till skjutbanan. Denna bana innehåller en funktion med en motkommande björn. Skjutbanan i Tallmossen blir därför mera mångsidig.
Ökad ungdomsverksamhet önskas också. Detta krävs också för att kunna få ökade statsbidrag.
Solf vann älg- och hageltävling.

13 § Val av Jaktledare för Stora rovdjur, samt kontaktpersoner.
Styrelsens förslag Lodjur: Samuel Östman Övriga Kalle Hietanen
Kontaktperson för skadat och dödat klövvilt samt fällda rådjur: Leif Byholm
Styrelsens förslag godkändes.

14 § Förtjänstpokalen.

Styrelsen föreslår Susanna Vestling
15 § Vilttriangeln
En grupp skall utses och räkning genomföras snarast möjligt.
Sem Timmerbacka berättade att 12.8 är deadline men vädret verkar fortsätta vara varmt med någon regndag. Söndag 12.8 kl. 18:30 föreslås och 9 personer bör delta.
Frivilliga anmälde sig:
Niklas Teir
Andreas Bäck
Jan Anders Lindh
Emma Svenn
Oskar Holm
Petri Viitanen
Sem Timmerbacka
Sebastian Burman
Samling vid brandstation.

16 § Jaktkorten
Revisorerna hälsade att det finns en del obetalda jaktkort.
Styrelsen och bokföraren går igenom 2016, 2017 0ch 2018,
faktureringsprogram från Agrolink tas ibruk. Årsavgiften är 120 euro.
Mötesdeltagarna godkände förslaget. Fångstlistan kommer därför också att lämnas in digitalt.

17 § Aktivitetsdag för lågstadieskolan.
Styrelsen föreslog 7.9 ca 8:30-12 och detta godkänndes.
Arbetsgrupp utses (Lars Kärkinen, Kalle Lindholm, Heimer Majors, Gösta Sjöberg och Janne Ljungqvist). Som aktiviteter planeras presentation av jakthund, tillverkning av fågelholkar, skjutbaneövning och jaktens historia.

18§ Datum för älg och hjortjaktsmöte bestäms
Styrelsen föreslog 16.9.2018 och mötet godkände detta. Jaktlagen fick ansvar att sköta ”problemälgarna”.

19§ Kontorättigheterna ges såväl till bokföraren som kassören. Kassörens ges nätbanksrättigheter. Godkändes av mötesdeltagarna.

20 § Övriga ärenden.

- Klubbkväll med tävling mellan lagen beslöts arrangeras 13.9 kl. 18
- Bulvaner finns till utlåning för ungdomar om behov finns. Som stöd för nybörjare.
- Påminnelse om Omariista. Många har ännu inte tagit programmet ibruk ännu. De nya jägarna bör meddela jägarnummer och namn till Kalle Hietanen.
- Jägarexamen arrangeras i Solf 13.8 (Kalle Hietanen är examinator)
- En kurs skall marknadsföras via sociala medier för att kunna arrangeras i vinter.
- Valter Hovi utsågs till viceobservatör av storvilt.

21 § Mötet avslutades kl. 18:37

David Westerlund Susanna Vestling
Ordförande Sekreterare

Årsmöte 2018

Protokoll

Solf jaktförening rf:s årsmöte 11.02.2018, Sportstugan.

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande önskade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet kl. 18.10.

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
(annons i Vbl 04.02.2018, samt publicerats på hemsidan)
Beslut:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.
(Närvarolista bilaga 1, 32 närvarande)

§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut:
David Westerlund valdes till mötesordförande, Susanna Vestling till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut:
Mötet valde Heimer Majors och Sem Timmerbacka till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2017.
Beslut:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes under mötet.

§ 6. Presentation av bokslutet för verksamhetsåret 2017.
Beslut:
Ordförande meddelade att granskarna tyvärr inte gjort detta. Ordförande hade kontaktat en jurist och föreslog att denna paragraf ajourneras till sommarmötet. Detta godkändes.

§7. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut:
Ordförande meddelade att granskarna tyvärr inte gjort detta. Ordförande hade kontaktat en jurist och föreslog att denna paragraf ajourneras till sommarmötet. Detta godkändes.

§ 8. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå. Samt två Göran Enholm och Johan Sjöberg i tur att avgå. Styrelsen föreslog återval.
Beslut:
Göran Enholm och Johan Sjöberg återvaldes.

§ 9. Val av ordförande för följande verksamhetsår.
Styrelsens förslag: David Westerlund
Beslut:
David Westerlund återvaldes.

§ 10. Val av två verksamhetsgranskare för följande verksamhetsår, samt två suppleanter.
Styrelsens förslag: Joakim Östman och Sten Englund (återval)
Suppleanter: Bengt Östman och Leif-Erik Lindholm (återval)
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet återvalde dessa.

§ 11. Verksamhetsplan för år 2018
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2018 lästes igenom av ordförande.
Beslut:
Verksamhetsplanen för 2018 godkändes.

§12. Älgjaktledare och hjortjaktledare till höstens älgjakt.
Styrelsens förslag: Staffan Majors, Västersolf. Sebastian Burman, Rimal. Leif Wester Hjortjakten.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde de föreslagna.

§13. Föreningens representanter i Jägarförbundet och Malaxnejdens jaktvårdsförening.
Styrelsens förslag:
Representanter till förbundets årsmöte: Lars Kärkinen, samt föreningens ordf. David Westerlund och viceordf. Karl-Gustaf Hietanen.
Malaxnejden: Inget valår för Solf
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna Lars Kärkinen, samt föreningens ordf. David Westerlund och viceordf. Karl-Gustaf Hietanen.

§ 14. Viltvårdssektion.
Styrelsens förslag: ansvarspersoner till viltvårdssektionen:
Skogsfågel Peter Forslund och Aleksis Hahn
Sjöfågel Carsten Granholm och Per Sjöberg
Klövvilt Jan Enegren och Harry Backman
Fältfågel Sem Timmerbacka och Hannes Rahja.

Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 15. Skyttesektion.
Styrelsens förslag: Janne Ljungqvist, Glenn Hannus och Staffan Majors.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 16. Hjortdjurslicenser
Styrelsens förslag 15 älg- och 6 vitsvanshjortslicenser. Under mötet framkom även en önskan om att utöka vitsvanshjortlicenserna till 7.

Beslut:
Mötet understödde förslaget om 15 älglicenser och 7 vitsvanshjortslicenser.

§ 17. Avgifter och Kostnadsersättningar.
Styrelsen föreslår Kostnadsersättningar och avgifter enligt följande.
Över 70 år (födda 1948 eller tidigare) blir ständiga medlemmar (Karl-Erik Skog och Hans Östman) och medlemsavgiften blir 12 € (Till jägarförbundet, för att ej belasta föreningens ekonomi.)
Rese-och telefonersättning åt ordf. € Enligt verifikat
sekr. € Enligt verifikat
kassör. € Enligt verifikat

Malaxnejdens skyttekomitte medl. Enligt kutym i nejden 100 €
Representant i Malaxnejdens styrelse € Enligt verifikat
Projektledare för kartprogram € Enligt verifikat

Styrelsen föreslår att de som mottar ersättningar uppgör ”dagbok” för sina kostnader

Medl.avgift 40€

Årskort 50 €
Säsongkort 50 €
Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar: Mårdhund, räv, grävling och mink 10 €
Kråka 0,50 €

Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

Beslut:
Enligt styrelsemötets förslag. Övriga avgifter beslutades enligt styrelsens förslag.

§ 18. Medlemsärenden.
Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort. Enligt lista:
Ansökningar till årsmötet 11.02.2018

Medlemskap:
- Peter Liljedahl
Bott i Solf: 11 år

- Lars Markku Söderholm
Bott i Solf: 10 år

- Oskar Holm
Bott i Solf: 10 år

- Hans-Peter Holm
Bott i Solf: 10 år

- Tom Mäntysaari
Haft årskort sedan 2008.

- Tom Stormblad
Född i Solf

- Johanna Forsman
Född i Solf

Årskort:
- Petri Mäkelä
Bott i Solf: 5 år

- Hans Henrik Nygård
Har tidigare beviljats årskort från och med jaktåret 2008-2009.
Jag bor permanent i Solf sedan juli 2005.

- Kaj Lundfors
Bott i Solf: 3 år

- Christoffer Finne
Bott i Solf: 1 år

- Andreas Bäck
Bott i Solf: 3 år

- Glenn Hannus

Säsongkort:
- Kim Skåtar
Bott i Solf: 0 år

- Alf Lövlund

Beslut:
Ansökningarna som också framgår från bilaga 2 bifölls av mötet.

§ 19. Anhållan om jaktprov på föreningens marker
Kvarkens Retrivers MEJÄ kommite/Mathias West söker om tre stycken kvällsprov med fyra hundarprovrutor
Styrelsen förordar två prov.

Österbottens Taxklubb ansöker också om att få använda markområden (provrutor) för avläggande av drevprov för tax under hösten 2018 och detta förordas också av styrelsen.

Malax Grythundklubb anhåller om användning av markområden (provrutor) för spårprov under jaktåret 2018 och detta förordas av styrelsen.

Springelpanelit ry anhåller om att få anordna anlagsträning för springelpaniels inom maj månad vid grustaget i Solf. Styrelsen föreslår och förordar juni månad. Hundarna ska alltid hållas kopplande/under kommando.

Listor och ansökningar bifogade.

Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag.

§ 20. Kontaktpersoner för stora rovdjursobservationer
Som kontaktperson för stora rovdjur föreslås Anton Svenns
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde Anton Svenns. Kristoffer Nyman som reserv.

§ 21. Dagkortsförsäljare.
Som dagkortsförsäljare föreslås Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 22. Viltåkrar
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med viltåkrarna enligt samma mönster som föregående år.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde Johan Sjöberg som huvudansvarig.

§ 23.Utedassbyggandet vid grillkåtorna
Styrelsen föreslår att föreningen ansöker från Aktiastiftelsen om understöd för projektet. Kontrakt uppgörs med markägarna. Rimallaget kontaktar Jalle Söderholm (som sponsorerar) när en ”bytta” behövs.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och beslöt i enlighet med detta.
§ 24.Viltvårdstävling.
Vinnaren i viltvårstävlingen utses på årsmötet. Styrelsen skaffar ett pris till årsmötet.
Anton Svenns vann årets viltvårdstävling och premieras med en fälla.

§ 25. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.
Älgjaktlagen utser ansvarspersonerna till skjutbanan. (Mikael Kärkinen och Tomas Träskelin) Styrelsen föreslår enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng).
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd.

§ 26. Soppdag.
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, datum och plats bestäms på årsmötet. Styrelsen förslår också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år. Förslag på datum 8.4 eller 15.4
Beslut:
Mötet beslöt att soppdagen hålls 8.4 i mån av möjlighet. Mötet ger styrelsen i uppdrag att besluta om eventuellt alternativt datum.
Mötet utsåg funktionärer på soppdagen. Dessa är i år:
Niklas Teir
Sandra Sund
Rosenlöf Jonas
Anders Nordman
Lundfors Kaj
Gustav Lind
Linnea Finne
August Söderholm
Bergfors Anders
Eddie Nyback
Jonas Svenns
Oliver Klemets
Jan Stenfors
Jonas Skoglund
Väglund Robin

Leif Wester leder arbetet. Göran Enholm kokar soppan. De som inte har möjlighet skaffar ersättare.

§ 27. Inventeringar.
Vinterinventeringen utfördes 4.2. Betydligt fler älgspår än tidigare observerades.
Flyginventeringen genomförs troligen 13.2. I år genomförs inventeringen med helikopter. Kalle Hietanen och Harry Lervik deltar.
Beslut:
Mötet beslöt att inventeringen skall fullföljas i mån av möjlighet under mars månad.
Följande personer fungerade som inventerare vinter-triangeln 2018:
Lucas Hyöty, Christoffer Lampa, Eddie Nyback, Jonas Svenns, Oliver Klemets, Timo Lieskoski, Jonas Carlsson, Gustav Lind och Hans Nygård.
Ansvarspersoner: Sem Timmerbacka, Benjamin Burman (Glenn Hannus) Alternativt David Westerlund och Sebastian Burman.

§ 28. Gemensamma hjortjaktregler och stadgan
Viltcentralens direktiv såväl som lagen bör efterföljas. Säkerhetsdirektiven bör också efterföljas och jaktledarnas roll förtydligas. Jaktens säkerhetsföreskrifter delas ut mott underskrift.
Dessutom önskade styrelsen ajournera denna paragraf till älgjaktmötet för att kunna kontrollera vad andra föreningar gör.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.

§ 30. Hund- och ungdomspris
Hundägarena kan i samband med årsmöte anmäla Årets Hund, som då kan nomineras. Ett intressepris för ungdomar skapas och visat intresse kan premieras med köpkort vid ”lokal” butik.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.

§ 32. Övriga ärenden

- Klubbkvällar och Nybörjarkväll på hagelbanan.
Info kommer via nejdens skyttekommittémedlem. Heimer Majors tar emot anmälningar

- Tävlingskvällar

- Luftgevärsskytte på onsdagar.
Fortsätter likt tidigare år, kom ihåg att spara poängkorten. Janne Ljungqvist ansvarar för dessa kvällar.

- Skjutsimulatorn, lista finns på hemsidan.
Glenn Hannus ansvarar för denna verksamhet.

-Malaxnejdens jaktvårdsförenings årsmöte 13.2 på kommungården i Malax, alla kan delta. Mötet börjar kl 18.00 fullmakterna kontrolleras innan.

- Planering av byggande av en ny sportstuga.
Föreningen föreslog Hans Östman som jaktföreningens representant till diskussionstillfällena.

- Fälttalko ordnas om föreningen erhåller talko.

- Luftgevärstillfällen för ungdomar. Föreningen önskar ordna ett kvällstillfälle under våren. Leif Wester, Janne Ljungqvist samt Susanna Vestling deltar i detta tillfälle.

- Varningsblinkers på älgvarningsskyltar försås till riksåttan.

- För att få icke underskrivna arrendekontrakt åtgärdade, sammankallas den gamla arbetsgruppen. Förslag om att ha ett par diskussionstillfällen när föreningens medlemmar som innehar jakträtt kallas. Icke underskrivna arrendekontrakt delas ut och samtidigt även årets jaktkort

§ 32. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 20.23

David Westerlund Susanna Vestling
Ordförande Sekreterare

Protokolljusterare:

Heimer Majors Sem Timmerbacka
Protokoll

Solf jaktförening rf:s årsmöte 11.02.2018, Sportstugan.

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande önskade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet kl. 18.10.

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
(annons i Vbl 04.02.2018, samt publicerats på hemsidan)
Beslut:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.
(Närvarolista bilaga 1, 32 närvarande)

§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut:
David Westerlund valdes till mötesordförande, Susanna Vestling till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut:
Mötet valde Heimer Majors och Sem Timmerbacka till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2017.
Beslut:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen som godkändes under mötet.

§ 6. Presentation av bokslutet för verksamhetsåret 2017.
Beslut:
Ordförande meddelade att granskarna tyvärr inte gjort detta. Ordförande hade kontaktat en jurist och föreslog att denna paragraf ajourneras till sommarmötet. Detta godkändes.

§7. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut:
Ordförande meddelade att granskarna tyvärr inte gjort detta. Ordförande hade kontaktat en jurist och föreslog att denna paragraf ajourneras till sommarmötet. Detta godkändes.

§ 8. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå. Samt två Göran Enholm och Johan Sjöberg i tur att avgå. Styrelsen föreslog återval.
Beslut:
Göran Enholm och Johan Sjöberg återvaldes.

§ 9. Val av ordförande för följande verksamhetsår.
Styrelsens förslag: David Westerlund
Beslut:
David Westerlund återvaldes.

§ 10. Val av två verksamhetsgranskare för följande verksamhetsår, samt två suppleanter.
Styrelsens förslag: Joakim Östman och Sten Englund (återval)
Suppleanter: Bengt Östman och Leif-Erik Lindholm (återval)
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet återvalde dessa.

§ 11. Verksamhetsplan för år 2018
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2018 lästes igenom av ordförande.
Beslut:
Verksamhetsplanen för 2018 godkändes.

§12. Älgjaktledare och hjortjaktledare till höstens älgjakt.
Styrelsens förslag: Staffan Majors, Västersolf. Sebastian Burman, Rimal. Leif Wester Hjortjakten.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde de föreslagna.

§13. Föreningens representanter i Jägarförbundet och Malaxnejdens jaktvårdsförening.
Styrelsens förslag:
Representanter till förbundets årsmöte: Lars Kärkinen, samt föreningens ordf. David Westerlund och viceordf. Karl-Gustaf Hietanen.
Malaxnejden: Inget valår för Solf
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna Lars Kärkinen, samt föreningens ordf. David Westerlund och viceordf. Karl-Gustaf Hietanen.

§ 14. Viltvårdssektion.
Styrelsens förslag: ansvarspersoner till viltvårdssektionen:
Skogsfågel Peter Forslund och Aleksis Hahn
Sjöfågel Carsten Granholm och Per Sjöberg
Klövvilt Jan Enegren och Harry Backman
Fältfågel Sem Timmerbacka och Hannes Rahja.

Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 15. Skyttesektion.
Styrelsens förslag: Janne Ljungqvist, Glenn Hannus och Staffan Majors.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 16. Hjortdjurslicenser
Styrelsens förslag 15 älg- och 6 vitsvanshjortslicenser. Under mötet framkom även en önskan om att utöka vitsvanshjortlicenserna till 7.

Beslut:
Mötet understödde förslaget om 15 älglicenser och 7 vitsvanshjortslicenser. Mötet beslöt att jaktledaren är licensinnehavare.

§ 17. Avgifter och Kostnadsersättningar.
Styrelsen föreslår Kostnadsersättningar och avgifter enligt följande.
Över 70 år (födda 1948 eller tidigare) blir ständiga medlemmar (Karl-Erik Skog och Hans Östman) och medlemsavgiften blir 12 € (Till jägarförbundet, för att ej belasta föreningens ekonomi.)
Rese-och telefonersättning åt ordf. € Enligt verifikat
sekr. € Enligt verifikat
kassör. € Enligt verifikat

Malaxnejdens skyttekomitte medl. Enligt kutym i nejden 100 €
Representant i Malaxnejdens styrelse € Enligt verifikat
Projektledare för kartprogram € Enligt verifikat

Styrelsen föreslår att de som mottar ersättningar uppgör ”dagbok” för sina kostnader

Medl.avgift 40€
(Styrelsemedlemmarna samt verksamhetsgranskarna befrias från medlemsavgiften)
Årskort 50 €
Säsongkort 50 €
Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar: Mårdhund, räv, grävling och mink 10 €
Kråka 0,50 €

Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

Beslut:
Enligt styrelsemötets förslag. Övriga avgifter beslutades enligt styrelsens förslag.

§ 18. Medlemsärenden.
Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort. Enligt lista:
Ansökningar till årsmötet 11.02.2018

Medlemskap:
- Peter Liljedahl
Bott i Solf: 11 år

- Lars Markku Söderholm
Bott i Solf: 10 år

- Oskar Holm
Bott i Solf: 10 år

- Hans-Peter Holm
Bott i Solf: 10 år

- Tom Mäntysaari
Haft årskort sedan 2008.

- Tom Stormblad
Född i Solf

- Johanna Forsman
Född i Solf

Årskort:
- Petri Mäkelä
Bott i Solf: 5 år

- Hans Henrik Nygård
Har tidigare beviljats årskort från och med jaktåret 2008-2009.
Jag bor permanent i Solf sedan juli 2005.

- Kaj Lundfors
Bott i Solf: 3 år

- Christoffer Finne
Bott i Solf: 1 år

- Andreas Bäck
Bott i Solf: 3 år

- Glenn Hannus

Säsongkort:
- Kim Skåtar
Bott i Solf: 0 år

- Alf Lövlund

Beslut:
Ansökningarna som också framgår från bilaga 2 bifölls av mötet.

§ 19. Anhållan om jaktprov på föreningens marker
Kvarkens Retrivers MEJÄ kommite/Mathias West söker om tre stycken kvällsprov med fyra hundarprovrutor
Styrelsen förordar två prov.

Österbottens Taxklubb ansöker också om att få använda markområden (provrutor) för avläggande av drevprov för tax under hösten 2018 och detta förordas också av styrelsen.

Malax Grythundklubb anhåller om användning av markområden (provrutor) för spårprov under jaktåret 2018 och detta förordas av styrelsen.

Springelpanelit ry anhåller om att få anordna anlagsträning för springelpaniels inom maj månad vid grustaget i Solf. Styrelsen föreslår och förordar juni månad. Hundarna ska alltid hållas kopplande/under kommando.

Listor och ansökningar bifogade.

Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag.

§ 20. Kontaktpersoner för stora rovdjursobservationer
Som kontaktperson för stora rovdjur föreslås Anton Svenns
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde Anton Svenns. Kristoffer Nyman som reserv.

§ 21. Dagkortsförsäljare.
Som dagkortsförsäljare föreslås Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 22. Viltåkrar
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med viltåkrarna enligt samma mönster som föregående år.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde Johan Sjöberg som huvudansvarig.

§ 23.Utedassbyggandet vid grillkåtorna
Styrelsen föreslår att föreningen ansöker från Aktiastiftelsen om understöd för projektet. Kontrakt uppgörs med markägarna. Rimallaget kontaktar Jalle Söderholm (som sponsorerar) när en ”bytta” behövs.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och beslöt i enlighet med detta.
§ 24.Viltvårdstävling.
Vinnaren i viltvårstävlingen utses på årsmötet. Styrelsen skaffar ett pris till årsmötet.
Anton Svenns vann årets viltvårdstävling och premieras med en fälla.

§ 25. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.
Älgjaktlagen utser ansvarspersonerna till skjutbanan. (Mikael Kärkinen och Tomas Träskelin) Styrelsen föreslår enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng).
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd.

§ 26. Soppdag.
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, datum och plats bestäms på årsmötet. Styrelsen förslår också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år. Förslag på datum 8.4 eller 15.4
Beslut:
Mötet beslöt att soppdagen hålls 8.4 i mån av möjlighet. Mötet ger styrelsen i uppdrag att besluta om eventuellt alternativt datum.
Mötet utsåg funktionärer på soppdagen. Dessa är i år:
Niklas Teir
Sandra Sund
Rosenlöf Jonas
Anders Nordman
Lundfors Kaj
Gustav Lind
Linnea Finne
August Söderholm
Bergfors Anders
Eddie Nyback
Jonas Svenns
Oliver Klemets
Jan Stenfors
Jonas Skoglund
Väglund Robin

Leif Wester leder arbetet. Göran Enholm kokar soppan. De som inte har möjlighet skaffar ersättare.

§ 27. Inventeringar.
Vinterinventeringen utfördes 4.2. Betydligt fler älgspår än tidigare observerades.
Flyginventeringen genomförs troligen 13.2. I år genomförs inventeringen med helikopter. Kalle Hietanen och Harry Lervik deltar.
Beslut:
Mötet beslöt att inventeringen skall fullföljas i mån av möjlighet under mars månad.
Följande personer fungerade som inventerare vinter-triangeln 2018:
Lucas Hyöty, Christoffer Lampa, Eddie Nyback, Jonas Svenns, Oliver Klemets, Timo Lieskoski, Jonas Carlsson, Gustav Lind och Hans Nygård.
Ansvarspersoner: Sem Timmerbacka, Benjamin Burman (Glenn Hannus) Alternativt David Westerlund och Sebastian Burman.

§ 28. Gemensamma hjortjaktregler och stadgan
Viltcentralens direktiv såväl som lagen bör efterföljas. Säkerhetsdirektiven bör också efterföljas och jaktledarnas roll förtydligas. Jaktens säkerhetsföreskrifter delas ut mott underskrift.
Dessutom önskade styrelsen ajournera denna paragraf till älgjaktmötet för att kunna kontrollera vad andra föreningar gör.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.

§ 30. Hund- och ungdomspris
Hundägarena kan i samband med årsmöte anmäla Årets Hund, som då kan nomineras. Ett intressepris för ungdomar skapas och visat intresse kan premieras med köpkort vid ”lokal” butik.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.

§ 32. Övriga ärenden

- Klubbkvällar och Nybörjarkväll på hagelbanan.
Info kommer via nejdens skyttekommittémedlem. Heimer Majors tar emot anmälningar

- Tävlingskvällar

- Luftgevärsskytte på onsdagar.
Fortsätter likt tidigare år, kom ihåg att spara poängkorten. Janne Ljungqvist ansvarar för dessa kvällar.

- Skjutsimulatorn, lista finns på hemsidan.
Glenn Hannus ansvarar för denna verksamhet.

-Malaxnejdens jaktvårdsförenings årsmöte 13.2 på kommungården i Malax, alla kan delta. Mötet börjar kl 18.00 fullmakterna kontrolleras innan.

- Planering av byggande av en ny sportstuga.
Föreningen föreslog Hans Östman som jaktföreningens representant till diskussionstillfällena.

- Fälttalko ordnas om föreningen erhåller talko.

- Luftgevärstillfällen för ungdomar. Föreningen önskar ordna ett kvällstillfälle under våren. Leif Wester, Janne Ljungqvist samt Susanna Vestling deltar i detta tillfälle.

- Varningsblinkers på älgvarningsskyltar försås till riksåttan.

- För att få icke underskrivna arrendekontrakt åtgärdade, sammankallas den gamla arbetsgruppen. Förslag om att ha ett par diskussionstillfällen när föreningens medlemmar som innehar jakträtt kallas. Icke underskrivna arrendekontrakt delas ut och samtidigt även årets jaktkort

§ 32. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 20.23

David Westerlund Susanna Vestling
Ordförande Sekreterare

Protokolljusterare:

Heimer Majors Sem Timmerbacka

Årsmötesprotokoll 2017

Solf jaktförening rf:s årsmöte 16.02.2017, Sportstugan.

§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande önskade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet 19.00.

Tyst minut för Frank Thors och Göran Heinonen.

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
(annons i Vbl 09.02.2017, samt publicerats på hemsidan 07.02.17)
Beslut:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.
(Närvarolista bilaga 1, 32 närvarande)

§ 3. Val av mötesordförande och sekreterare
Beslut:
David Westerlund valdes till mötesordförande, Sebastian Burman till mötessekreterare.

§ 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslut:
Mötet valde Heimer Majors och Bengt Östman till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2016.
Beslut:
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen varefter mötet beslut att även nämna infodagen för lågstadieskolan samt deltagande i hygienkursen som jägarförbundet ordnat i samarbete med livsmedelsverket.

§ 6. Presentation av bokslutet för verksamhetsåret 2016.
Beslut:
Ordförande presenterade bokslutet, vilket mötet godkände.

§7. Bevlijande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut:
Ordförande uppmanade mötet att välja en viceordförande för att behandla behandla ärendet. Mötet uppgav att de godkände sittande ordförande, vilket även fann understöd.
Ordförande presenterade verksamhetsgranskningsberättelsen varefter mötet beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

§ 8. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå. Samt två verksamhetsgranskare och två suppleanter för inkommande verksamhetsår.
David i tur att avgå, styrelsen föreslår återval.
Beslut:
David återvald.

§ 9. Val av ordförande för följande verksamhetsår.
Styrelsens förslag: David
Beslut:
David återvald.

§ 10. Val av två verksamhetsgranskare för följande verksamhetsår, samt två suppleanter.
Styrelsens förslag: Joakim Östman och Sten Englund (återval)
Suppleanter: Bengt Östman och Leif-Erik Lindholm (återval)
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet återvalde dessa.

§ 11. Verksamhetsplan för år 2017
Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2017 genomgås.
Beslut:
Ordförande läste upp verksamhetsplanen vilken godkändes med vissa tillägg.

§12. Älgjaktledare och hjortjaktledare till höstens älgjakt.

Styrelsens förslag: Staffan Majors, Vestersolf. Sebastian Burman, Rimal. Leif Wester Hjortjakten.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och valde de föreslagna.

§13. Föreningens representanter i Jägarförbundet och Malaxnejdens jaktvårdsförening.
Styrelsens förslag:
Representanter till förbundets årsmöte: Lars Kärkinen, ordförande och viceordf.

Malaxnejden: Inget valår för Solf
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 14. Viltvårdssektion.
Styrelsens förslag: ansvarspersoner till viltvårdssektionen:
Skogsfågel Peter Forslund och Aleksis Hahn
Sjöfågel Carsten Granholm och Per Sjöberg
Klövvilt Jan Enegren och Harry Backman
Fältfågel Stefan Aarnio och Sem Timmerbacka
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 15. Skyttesektion.
Styrelsens förslag: Janne Ljungqvist, Glenn Hannus och Staffan Majors.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 16. Hjortdjurslicenser
Styrelsens förslag 18 älg och 5 vitsvanshjort.
Beslut:
Mötet föreslog att utöka vitsvanshjortlicenserna till 6st vilket vann understöd.
18 älglicenser och 6 vitsvanshjorlicenser.

§ 17. Avgifter och Kostnadsersättningar.
Styrelsen föreslår Kostnadsersättningar och avgifter enligt följande.
Över 70 år (födda 1947 eller tidigare) blir ständiga medlemmar och medlemsavgiften blir 12 € (Till jägarförbundet, för att ej belasta föreningens ekonomi.)
Rese-och telefonersättning åt ordf. 300 €
sekr. 200 €
kassör. 150 €
Malaxnejdens skyttekomitte medl. 100 €
Representant i Malaxnejdens styrelse 150 €
Projektledare för kartprogram 150 €

Styrelsen föreslår att de som mottar ersättningar uppgör ”dagbok” för sina kostnader

Medl.avgift
(för de som betalade 5€ för mycket 2016, dras 5€ bort 2017. De som betalat för lite 2016 betalar den summan 2017) 40€

Årskort 50 €
Säsongkort 50
Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar: Mårdhund, räv, grävling och mink 10 €
Kråka 0,50 €

Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

Beslut:
Mötet beslöt efter styrelsens eget förslag (vilket utarbetats efter styrelsemötet) att ändra styrelsen och samt övriga mottagare av kostnadsersättningar presenterar ”dagbok” för exempalvis kördagbok, telefon-, dator, printer- transportutgifter.
Övriga avgifter beslutades enligt styrelsens förslag.

§ 18. Medlemsärenden.
Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort.
Enligt lista.
Beslut:
Ansökningarna som framgår från bilaga 2 bifölls av mötet.

§ 19. Anhållan om jaktprov på föreningens marker
Kvarkens Retrivers MEJÄ kommite/Mathias West söker om tre stycken provrutor
Styrelsen förordar.
Beslut:
Mötet biföll ansökan.

§ 20. Kontaktpersoner för stora rovdjursobservationer
Som kontaktperson för stora rovdjur föreslås Anton Svenns
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde Anton Svenns. Kristoffer Nyman hjälper Anton att komma in i rutinerna.

§ 21. Dagkortsförsäljare.
Som dagkortsförsäljare föreslås Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna.

§ 22. Viltåkrar
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med viltåkrarna enligt samma mönster som föregående år.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde Johan Sjöberg som huvudansvarig.

§23. ansvarspersoner för utlåningsutrustning för yngre jägare.
Styrelsen föreslår att mötet utser ansvarspersoner för detta.
Förslagsvis Anton Svenns, Alexis Hahn och Charsten Granholm.
Beslut:
Mötet understödde styrelsen förslag och valde föreslagna. Styrelsen genom Stefan ger instruktioner.

§ 24.Utedassbyggandet vid grillkåtorna
Styrelsen föreslår att föreningen ansöker från aktiastiftelsen om understöd för projektet. Kontrakt uppgörs med markägarna. Jaktlagen bygger enligt tidigare mötesbeslut.
Beslut:
Mötet understödde styrelsens förslag och beslöt i enlighet med detta.
§ 25.Viltvårdstävling.
Vinnaren i viltvårstävlingen utses på årsmötet. Styrelsen skaffar ett pris till årsmötet.
Göran Nyman Vann årets viltvårdstävling.

§ 26. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.
Älgjaktlagen utser ansvarspersonerna till skjutbanan. (Mikael kärkinen och Thomas Träskelin) Styrelsen föreslår enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng).
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd. Mötet beslöt att Kalle Hietanen bokar 3 klubbkvällar för föreningen, varav en öronmärks för tävling mella älgjaktlagen och trevlig samvaro vid skjutbanan. Mötet beslöt även att Kalle, Jonas F och Heimer ordnar så att föreningen kan hyra hagelskjutbanan av PSF samma kväll för att få mesta möjliga ut av kvällen.

Träningsskytte även för hjortjägarna.

§ 27. Soppdag.
Styrelsen föreslår att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, datum och plats bestäms på årsmötet. Styrelsen förslår också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år. Förslag på datum 9.4.
Beslut:
Mötet beslöt att soppdagen hålls 9.4 i mån av möjlighet. Mötet ger styrelsen i uppdrag att besluta om eventuellt alternativt datum.
Mötet utsåg funktionärer på soppdagen. Dessa är i år:
Jonas Skoglund, Niklas Teir, Anders Nordman, Sandra Sund, Andre Djupsjöbacka, Christoffer Skuthälla, Linnea Finne, August Söderholm.
Bo Hultholm och Nisse Martin leder arbetet, Skuthälla och Sund ansvarar för lotteriet. De som inte har möjlighet skaffar ersättare.

§ 28. Inventeringar.
Vinterinventeringen skall utföras under perioden 15.1-15.3.2016
på mötet utses en grupp som utför denna. Företrädelsevis nya personer denna gång.
Beslut:
Mötet beslöt att inventeringen skall fullföljas i mån av möjlighet under mars månad.
Följande personer fungerar som inventerare vinter-triangeln 2017:
Lucas Hyöty, Christoffer Lampa, Eddie Nyback, Jonas Svenns, Oliver Klemets, Timo Lieskoski, Jonas Carlsson, Gustav Lind och Hans Nygård. De som inte har möjlighet skaffar ersättare.
Ansvarspersoner: Sem Timmerbacka, Benjamin Burman (Glenn Hannus) Alternativt David Westerlund och Sebastian Burman.

§ 29. Deltagande i röjningskostnader för skogsbilvägarna.
Styrelsen föreslår att beslut tas om att räkningarna betalas efter att årsmöte hållits, så att vi kan budjetera för denna kostnad.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.

§ 30. Inköpande av material till viltvårdsändamål
Styrelsen föreslår att kassören samt ytterligare en medlem skall godkänna inköpen. De som tar ut material skall alltid kvittera sina uttag med läsligt namn.
Beslut:
Styrelsens förslag vann understöd och mötet beslöt i enlighet med detta.
Stefan Smedman och Göran Enholm kontrollerar.

§ 31. Utfodring av Hjortdjur
Styrelsen förslår att utfodringen sker med sådan mat som djuren är vana vid,
Såsom säd, rotfrukter och sallader, inga exotiska produkter.
Den som matar skall ha lov av markägaren och hålla städat och snyggt på matplatsen!
Beslut:
Styrelsen förslag vann understöd och mötet beslut i enlighet med förslaget.

§ 32. Övriga ärenden

-Hundpris i föreningen.
Mötet beslöt att instifta hundpris, styrelsen uppgör stadgar för priset.

-Luftgevärsskytte på onsdagar.
Fortsätter likt tidigare år, kom ihåg att spara poängkorten.

-Nybörjarkväll på hagelbanan.
Info kommer via nejdens skyttekommittemedlem.

-Skjutsimulatorn, lista finns på hemsidan.
Glenn och Bo-Erik sköter denna verksamhet i år

-Malaxnejdens jaktvårdsförenings årsmöte 20.2 på kommungården i malax, alla kan delta. Mötet börjar kl 18.00 fullmakterna kontrolleras innan.
Röstningsfullmakter samlades in.

-Iformationsdag för lågstadieskolan hösten 2017, bidragsansökan för detta.
Mötet beslöt att föreningen i enlighet med lågstadieskolans önskan även i år ordnar infodag. Leif Wester kontaktar skolan.

-Förslag om ungdoms/nybörjarpris.
Mötet beslöt att instifta nybörjarpris, styrelsen uppgör stadgar för priset.

Övriga ärenden som kom upp på mötet:
-förslag inkom om delfinansiering, åt aktiva mårdhundsfångare, av mårdhundsfällor av modell mindre. Mötet beslöt att styrelsen anhåller om bidrag för detta samt undersöker subventionsmöjligheter från leverantörer. Beslut tas senare.

-Kalle Hietanen informerade om miljötillstånden för skjutbanorna i Petalax. Föreningens hållning skall vara att nejden skall understöda även hagelbanans miljötillstånd.

-Föreningen skall informera om luftgevärsskytte vid lågstadieskolan. Leif Wester lägger upp meddelande vid skolan.

-Uppmaning om att fundera över älgjaktens framtida utformning.

-Leif Byholm berättade att han ordnar har-/rävjakter. Passkyttar behövs, meddelande på hans Facebook-grupp (Solf Jakt).

§ 33. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet kl. 21.20
David Westerlund Sebastian Burman
Ordförande Sekreterare

Protokolljusterare:
Heimer Majors Bengt Östman

Mötesprotokoll sommarmötet 2016

Protokoll fört vid Solf jaktförening rf:s sommarmöte, närvarande 48 st

Tid: 10.8.2016  kl. 19.00 – 20.10

 

Plats: Solf IK’s sportstuga.

1 §. Mötets öppnande.

Ordförande David Westerlund öppnade mötet och önskade alla hjärtligt välkomna.

2 §. Mötets laglighet och beslutförhet.

Konstaterades att mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört. Annons i Vasabladet söndag 3.8.2016 samt på föreningens hemsida 2.8.2016. Deltagarlista som bilaga 1, xx personer.

 

3 §. Val av mötesordförande och sekreterare.

David Westerlund valdes till mötesordförande och Sem Timmerbacka till sekreterare. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Gösta Sjöberg och Karl-Erik Lindholm.

 

4 §. Föredragningslistan godkändes enhälligt.

 

5 §. Infodag för lågstadieelever 9.9.2016

     Tid ca 9 -11.30. Demonstration av fångstfällor uppstoppade djur. Holksvarv.

      Luftgevärsskytte. Berättande om olika jaktformer.

      Leif Wester, Karl-Erik Lindholm, Glenn Hannus, Janne Ljungqvist,

      Sebastian Burman, Gösta Sjöberg. Förberedelse torsdag 8.9 kl 19.

 

6 §. Jakttider och fredningar

    Styrelsens förslag till fredningar och begränsningar godkändes utan ändringar

   - begränsning av antal fällda skogsfåglar, 1 tjäder och 2 orrar per medlem.

   - måndag, tisdag och onsdag fredade på Stadsfjärden 20.8-15.9. Under perioden 16.9 till 30.9 är måndag och tisdag fredade. Jakten bör avslutas senast en timme efter solnedgången. Ingen jakt med kulgevär på sjöfågel på Öiran (stadsfjärden) eller Söderfjärden och Lerorna

   - juldagen är fredad

   - jakt på sjöfågel på odlingsmark enligt statens jakttider (obs skörden bör vara bärgad)

- duvjakt enligt statens jakttider (observera att skörden bör vara bärgad)

   - fasan- och tjäderhöna fredade

   - ett rådjur/medlem och årskortsinnehavare. Rågeten är fredad. Kom ihåg fångstanmälan

   - alla premiärdagar för ifv villebråd endast för medlemmar och årskortsinnehavare, inga dagkort tillåtna oberoende jaktform.

- sjöfågeljakt förbjuden mellan pumpstationerna 150 meter på vardera sidorna längs ån

- jakten är förbjuden 150 meter runt foderautomaterna som föreningen sköter om.

   - körning med motorfordon på odlingsmark och privata vägar är förbjudet.

   - passjakt på föreningens viltåkrar är förbjuden.

   - övrigt enligt statens jakttider, observera att nya begränsningar kan komma.

   - styrelsen förslås ha fullmakt att kunna avbryta jakten om förseelser framkommer.

   - Enligt föreningens stadgar kan föreningen utesluta medlemmar som inte iakttar

     dessa direktiv.

7 § Års- och säsongkorts ansökningar.

Sommarmötet godkände ansökningarna enligt styrelsens förslag, se bilaga 2.

Christoffer Skuthälla, Tommy Pada, Robin Väglund, Andre Djupsjöbacka, Hannes Rahja, Markus Silander och Christoffer Lampa beviljades årskort

Karl-Erik Norrman beviljades säsongkort.

 

8 § Ansökan om provmarker

Älghundsklubben kommer att ansöka om lov att få ordna jaktprov i december.

Mötet beslöt att styrelsen får besluta om eventuella ansökningar efter sommarmötet.

 

9 §. Förtjänstpokalen

     Förtjänstpokalen tilldelades Harry Lervik för gott arbete för jaktföreningen.

 

10 §. Övriga ärenden

 

- Solf jaktförening r.f. har beviljats 19 st älglicenser (5 tjurar, 7 kor och 14 kalvar) och 5 st vitsvanshjortlicenser.

- styrelsen föreslår att hjortdjursjaktmötet hålles efter jaktledarinformationen.

- älglagen får i uppdrag att bygga utedass vid grillkåtorna. Avtal med markägarna

       bör uppgöras.

- Kristoffer Nyman fungerar som kontaktperson för stora rovdjur.

- bytesanmälan om rådjur görs åt Björn Borg, liksom obs av skadat klövvilt.

- vilttriangeln som har grundats på föreningens mark bör inventeras asap.

- arrendekontrakten som inte har delats ut än, delas ut efter mötet.

- jaktföreningen har beviljats 900 euro av Aktiastiftelsen. Medlen används till

 ungdomsverksamhet. Stefan Smedman ansvarar.

- Munsmo samfällighet kräver att alla som har båten där betalar hamnavgift.

 Detta är ett villkor för att de ska skriva på jaktarrendekontraktet. Mötet beslöt att en namnlapp ska fästas på alla båtar. Hamnavgiften gäller också dem som använder rampen för att sätta ut och ta upp sina båtar.

 - mötet beslöt om att styrelsen gör en skrivelse om skyddsjakt på gås.

11 §. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet klockan 20.10.

Solf 10.8.2016

 

 

David Westerlund                                          Sem Timmerbacka

Ordförande   Sekreterare

Karl-Erik Lindholm Gösta Sjöberg

protokolljusterare                        protokolljusterare

 

Protokoll från årsmötet 29.1.2015

Solf jaktförening rf:s årsmöte 29.01.2015

Närvarande 29 medlemmar (bilaga 1)

§ 1. Mötets öppnande.

Ordförande David Westerlund öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna

 

§ 2. Mötets stadgeenlighet och beslutfördhet.

Annons om mötet i Vasabladet 17.1.2015 samt 16.1.2015 på föreningens hemsida, varför mötet kan anses vara sammankallat enligt föreningens stadgar och beslutfört.

 

§ 3. Val av mötesfunktionärer:

Till ordförande valdes David Westerlund

Till sekreterare valdes Sem Timmerbacka

Till protokolljusterare valdes Björn Borg och Karl-Erik Skog

 

§ 4. Godkännande av föredragningslistan.

Föredragningslistan presenterades och godkändes

 

§ 5. Presentation av verksamhetsberättelsen för 2014.

Verksamhetsberättelsen för året 2014 upplästes och godkändes

 

§ 6. Presentation av bokslutet.

Bokslutet presenterades för verksamhetsåret 2014 och godkändes.

 

§ 7. Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Mötet beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.

 

§ 8. Val av styrelseledamöter i stället för de som är i tur att avgå. Samt två verksamhetsgranskare och två suppleanter för inkommande verksamhetsår.

I tur att avgå är Sem Timmerbacka och Sebastian Burman. Sebastian Burman blev återvald. Sem Timmerbacka har bett om att få avgå, i stället för Sem valde mötet Susanna Westling.

Till verksamhetsgranskare valdes Joakim Östman och Sten Englund, suppleanter Leif-Erik Lindholm och Bengt Östman.

 

§ 9.Val av ordförande för följande verksamhetsår.

David Westerlund blev vald till ordförande för kommande verksamhetsår.

 

§10.Älgjaktledare till höstens älgjakt.

Till älgjaktledare valdes personer enligt jaktlagens förslag, dvs Rimal laget leds av Sebastian Burman och Västersolf laget av Staffan Majors.

 

§11. Föreningens representanter i Malaxnejdens jaktvårdsförening

Som föreningens representant i styrelsen fortsätter Karl-Gustaf Hietanen, suppleant David Westerlund och till representant i Nejdens skyttekommitté valdes Heimer Majors. Nejdens årsmöte hålls 2x.2.2015 kl 19.00 i Malax kommungård.

 

§ 12. Viltvårdssektion.

Följande ansvarspersoner till viltvårdssektionen valdes:

Skogsfågel Peter Forslund och Aleksis Hahn

Sjöfågel Charsten Granholm och Per Sjöberg

Klövvilt Jan Enegren och Harry Backman

Fältfågel Stefan Aarnio och Sem Timmerbacka

 

§ 13. Skyttesektion.

Till ansvarspersoner för skyttesektionen utsågs Nils Martin, Bo Hultholm och Staffan Majors.

 

§ 14. Hjortdjurslicenser

Mötet beslöt att föreningen söker om 18 st älg- (varav två på hyllan) och 3 st vitsvanshjortlicenser.

 

§ 15. Avgifter och arvoden.

Mötet beslöt om följande arvoden och avgifter.


Över 70 år (födda 1945 eller tidigare) blir ständiga medlemmar och medlemsavgiften är 0 € till föreningen och 10 € till Jägareförbundet.

Rese- och telefonersättning åt

Ordförande 300 €
Sekreterare 200 €
Kassör 150 €

Malaxnejdens skyttekommitte medlem 100 €

Representant i Malaxnejdens styrelse 150 €

Projektledare för nytt kartprogram 150 €

Medlemsavgift 20 + 10 €
Årskort 30 + 10 €
Säsongkort 40 €

Dagkort 15 €
Inskrivningsavgift 10 €
Straffavgift för oinlämnade fångstlistor 12 €
Skottpengar: Mårdhund, räv, grävling och mink 10 €
Kråkfågel 0,50 €


Inga tassar av räv eller mårdhund med skabb inlämnas.

 

§ 16. Medlemsärenden.

Ansökningar om medlemskap samt års- och säsongkort. Mötet behandlade och godkände ansökningarna enligt separat lista (bilaga 2).

 

§ 17. Anhållan om jaktprov på föreningens marker

Svenska Österbottens stående fågelhundar r.f. ansöker om att få anordna vattenprov i juli 2015 samt distriktskamp mot Mellersta Österbotten i oktober-november 2015.

Malax grythundsklubb ansöker om att få ordna prov under jaktåret.

Båda ansökningarna beviljades.

 

§ 18. Rävavtal med Laihela.

Rävavtalet med Laihian Eränkävijät ry är undertecknat och i kraft.

 

§ 19. Kontaktperson för stora rovdjursobservationer och klövvilt

Som kontaktperson för stora rovdjur valdes Kristoffer Nyman. Som föreningens kontaktperson för skadat eller dött klövvilt valdes Björn Borg.

 

§ 20. Dagkortsförsäljare.

Som dagkortsförsäljare utsågs Harry Backman, Heimer Majors, Stefan Smedman och Göran Enholm. Alla dagkortförsäljare ska få anvisningar om dagkortförsäljningen.

5§ 21. Verksamhetsplan för år 2015

Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015 lästes upp och fastställdes


§ 22. Viltvårdstävling.

Vinnaren i viltvårdstävlingen blev Kristoffer Nyman som med 2 rävar, 4 mårdhundar, 2 minkar och 2 kråkor och 3 skator kom upp i 58 poäng.

 

§ 23. Ansvarspersoner till skyttekvällar vid skjutbanan.

Älgjaktlagen utser ansvarspersonerna till skjutbanan. Mötet beslöt enligt tidigare praxis träningsskytte för älgjägarna. Deltagaravgift till älgjakten lottas ut bland alla som skjutit 200 poäng (1 lott per 200 poäng)

§ 24. Soppdag.

Mötet beslöt att vi fortsätter med soppdag åt Solfborna, preliminärt datum är 29.3.2015 på UF lokalen. Mötet beslöt också att en skild soppdagsgrupp tillsätts för att inte styrelsen ska behöva sköta det varje år.

Grupp: ledare, Staffan Majors och Sebastian Burman, medlemmar Nils Martin, Bo Hultholm, Mikael Kärkinen, Tomas Träskelin samt de unga medlemmarna i föreningen.

 

 

 

§ 25. Inventeringar

Vinterinventeringen ska utföras under perioden 15.1. – 15.3.2015. David Westerlund sammankallar.

Om lodjursinventeringen meddelas när det blir aktuellt. Kristoffer Nyman och Karl-Gustaf Hietanen fungerar som sammankallare.

 

§ 26. Jaktarrendeavtalen.

Jaktarrendeavtalen skall gås igenom, uppdateras och matas in i programmet. Sem Timmerbacka valdes som projektledare. Arbetsgrupper för de olika byarna tillsattes enligt följande:

 

Heimer Majors

Matts Linnsén

Sune Träskelin

Johan Sjöberg

Stefan Smedman

Håkan Back

Harry Lervik

 

§ 27. Val av representanter till Jägarförbundets årsmöte

Till föreningens representanter i Jägarförbundets Svenska Österbottens distrikts årsmöte 8.3.2015 på hotell Vallonia valdes:

Lars Kärkinen

David Westerlund

Karl-Gustaf Hietanen

 

§ 27. Övriga ärenden

Till ansvarspersoner för foderautomaterna utses

Munsmo: Leif Byholm, Stefan Smedman

Lockboet: Harry Backman,

Västerbacken: Björn Borg, David Westerlund

Söderfjärden: Göran Enholm

Kivne fågelautomater: Skogsfågelansvariga

 

Mötet beslöt anskaffa 1 st pulka/grupp för att transportera foder till automaterna med.

 

Nejden ska införskaffa en flyttbar skyttesimulator, föreningarna deltar med 2 €/förenngsmedlem. Nejdens årsmöte är 18.2.2015 i Malax.

 

Beslöts om gemensam smårovdjursjakt med Sundom jaktförening i området Munsmo/Näset. Samling söndag 1.2.2015 kl 9 vid Sportstugan, Stefan Smedman leder för Solfs del. Under samjakten kan man skjuta små rovdjur på grannföreningens område.

 

Informerades om vikten att anmäla observationer av stora rovdjur.

 

Byggande av grillkåta i Öiran, Stefan Smedman informerade om arbetsgrupper:

Grupp 1: Jan Ljungqvist, Leif Wester, Charsten Granholm, Andreas Högback, Per Sjöberg

Grupp 2: Robert Nyback, Leif Byholm, Johan Enegren, Janek Wolff, Håkan Back, Stefan Tuure

Grupp 3: Markku Söderholm, Patrik Stenbacka, Tomi Långfors, Tom Mäntysaari, Stefan Aarnio

 

Bidragsansökan är inlämnad till Sparbanksstiftelsen.

 

Jägarförbundet vill framhålla vikten av att alla är med, samt de ekonomiska fördelar som medlemskap innebär, bl.a. billigare försäkringar

 

Informerades om Jägarförbundets kursprogram, kurser kan eventuellt hållas på Sportstugan. Mötet beslöt att en kväll ska ordnas i Solf.

 

Föreningen köper havre av Stig Helgas, meddela

 

Krossat havre kan fås för inmatning av djur. Kontakta Stefan Smedman.

 

Munsmo samfällighet har åter påmint om betalningen av hamnplats för ekor i Munsmo hamn. Alla som har ekan där bör komma ihåg att betala.

 

Material (plaströr) som kan användas för utfordringsautomater, kontakta David Westerlund

 

Föreningens utfordringsplatser ska märkas ut på karta på hemsidan eftersom en område 150 meter runt automaterna är fredat. Göran Enholm ansvarar.

 

Mötet beslöt att jaktföreningen ska lägga in ett besvär om hamnvägens sträckning.

 

Anmälan om fällda rådjur till staten och förenngen stämmer inte. Styrelsen kan inte ta ansvaret för att medlemmarna inte anmäler sina fångster.

 

Informerades om att medlemsavgifterna ska betalas årligen, oberoende om man jagar eller inte.

 

 

 

 

§ 29.Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet 21:15

 

 

 

Solf den 29 februari 2015

 

 

 

 

 

David Westerlund Sem Timmerbacka

Ordförande Sekreterare

 

 

 

Björn Borg Karl-Erik Skog

Protokolljusterare Protokolljusterare

Bilaga 2

Medlems- och jakttillståndsansökningar, årsmöte 29.1. 2015

Mötet beviljar följande ansökningar

Förordade av styrelsen

Medlemsansökningar

Jesper Smeds

Ann-Charlotte Helgas

Leif Byholm

Robert Nyback

Årskort

Mathias Timmerbacka

Tom Mäntysaari

Patrik Stenbacka

Petri Mäkelä

Daniel Häggström

Christoffer Sten

Tomi Långfors

Glenn Hannus

Benny Rosendahl

Säsongkort

Alf Löflund

Efter styrelsemötet inkomna

 

 

Medlemskap

Jonathan Majors

Årskort

Jonas Skoglund

Otto Savola

Aleksis Hahn

Säsongkort

Kim Skåtar